• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 7

Хүн амын нас хүйсийн суваргыг ажиглан 4 хэв шинжийн аль нь хүн амын өсөлт “их”, “өсөлт нь хасах болсон буюу хямралд орсон” , “удаан”, “зогсонги буюу тэг % өсөлттэй”, орны хэв шинжийг илэрхийлэхийг тохируулан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

1 дүгээр суваргаар илэрхийлсэн орон ямар хүн амын бодлого хэрэгжүүлэх шаардлагатай вэ?

...................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

4 дүгээр суваргаар илэрхийлсэн орон хүн амын бодлого ямар хэрэгжүүлэх шаардлагатай вэ?

..........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Дараах эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийг сэргээгдэх ба үл сэргээгдэх шинжээр нь ангилна уу,: нүүрс, газрын тос, дэлхийн гүний дулаан, мод, далайн татралт түрэлт г.м.

Сэргээгдэх эх үүсвэр:

 1. ...............................................
 2. ..............................................
 3. ..............................................

Үл сэргээгдэх эх үүсвэр:

 1. ...............................................
 2. ..............................................
 3. ..............................................
Дээрх даалгаврын оноо : 1

Цөмийн эрчим хүчний давуу ба сул талыг тодорхойлно уу.

Давуу тал:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Сул тал:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Манай улсын цөмийн эрчим хүч ашиглах нөөц боломжийг өөрийн бодлоор дүгнэн бичнэ үү.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Газрын тосны аж үйлдвэрлэлийн хувьсгалд нөлөөлсөн нөлөөг тодорхойл

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Газрын тосыг аль бүс нутагт голлон экспортолж байна вэ? Энэ бүс нутгийн улсууд хөгжлийн түвшингээрээ ямар ангилалд багтах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Газрын тосны үйлдвэрлэлийн нөөцийн өнөөгийн байдал ба сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн ирээдүйг дүгнэн бичээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

“Усны мөр” хэмээх ойлголтыг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дэлхийн усны нөөцийн өнөөгийн байдлыг тодорхойлоорой.

..........................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Ус хэмнэх, ариг гамтай ашиглах 3 жишээг дурдана уу

1. .............................................................

2..............................................................

3. .............................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Хотын ба хөдөөгийн хүн амын суурьшлын ялгааг Монгол орны жишээн дээр тайлбарлана уу.

...............................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүн ам хөдөөнөөс хот руу шилжих шалтгааныг өөрийн орны жишээн дээр тайлбарлана уу

..............................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Нийгэм, эдийн засгийн хөгжил нь хүн амын тархалт суурьшилд хэрхэн нөлөөлдгийг 3 жишээгээр дүгнэн бичээрэй.

..........................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Хотын экологи гэж юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b) Хотын орон сууцны барилга бүхий бүс нь юунд хэрхэн нөлөөлж, ямар өөрчлөлт бий болгохыг жишээг ажиглан гүйцээж тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Улаанбаатар хотын экологийн тэнцвэртэй байдлыг хангахын тулд нэн яаралтай хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 3-ыг дурд.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 4

Ус хэрэглэсний дараа цэвэршүүлэх үе шатыг зөв дараалалд оруулан 1-5 хүртэл дугаарлана уу

 • Ус хэрэглэх
 • Байгальд буцаан нийлүүлэх
 • Ус түгээх
 • Ус цуглуулах
 • Ус цэвэршүүлэх
Дээрх даалгаврын оноо : 1

Саарал усыг дахин ашиглаж ус хэмнэж болох 2 жишээ дурдана уу

1. .....................................................

2. ..........................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Усны үнэ цэнийг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2
Оноо: 2

Оноо: 6

Диаграммыг ажиглан асуулт даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

Монгол Улсын газрын нэгдмэл сангийн 73,6% нь ХАА-н газар бөгөөд түүний 96,2% нь бэлчээр бол нийт бэлчээрийн талбайг тооцож олно уу.

(Өгөгдөл-Манай улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээ: 1564116 км2)

...........................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Малын тооны өсөлт ба бэлчээрийн даацын хамаарлыг тайлбарлаарай.

......................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Бэлчээрийн даац хэтэрсний эерэг ба сөрөг талыг тодорхойлно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 3

Дутуу үсгийг нөхөж бичнэ үү.

Монгол орон нь .................... голдожийн .................талд, экваторын ........................хэсэгт...............тивд оршдог.

Оноо: 5

a. Дэлхийн хамгийн жижиг эх газрыг нэрлэн бичээрэй.

....................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Цэгийн оронд нөхөж бичнэ үү? Ази ба Европ тивийг хамтад нь ...............................эх газар гэж нэрлэдэг.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Дараах эх газруудыг орших өндөр оргилтой нь зөв харгалзуулна уу?

Эх газар

Өндөр оргил

1

Хойд Америк

a

Косцюшко 2230 м

2

Африк

b

Мак-кинли 6193 м

3

Австрали

c

Климанжаро 5895 м

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 3

Хүснэгтийг нөхөж бичнэ үү?

Уур амьсгалын бүсийн нэр

Жилийн улирлын ялгаа

Хамаарах улсын нэрийг бичнэ үү?

1

Халуун бүс

2

Сэрүүн бүс

3

Хүйтэн бүс

Оноо: 4

a. Огтлолын өндрийг олно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b.Зургийн масштабыг нэрлэсэн хэлбэрт шилжүүлнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. А, В цэгийн хоорондох зайг масштаб ашиглан бодоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Нуурын хотгорыг ижил гүнтэй цэгүүдийг холбосон изобатаар үзүүлжээ. Изобатыг ашиглан дараах даалгаваруудыг гүйцэтгээрэй.

a. Нуурын хамгийн гүн нь хэдэн метр вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Зургийн масштабыг тоон хэлбэрт шилжүүлээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. Нуурын усанд орохоор бол аль хэсгээр нь орох вэ? Шалтгааныг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Эх газар, тивтус бүрийн өндөрлөг уулсын нэрийг нэрлэн бичээрэй.

A. Хойд Америк -

В. Өмнөд Америк-

С. Европ-

D. Ази-

E. Африк-

F. Австрали-

Оноо: 4

Графикийг ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй

a. Эх газруудаас хамгийн өндөр оргилтой эх газар аль нь вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b.Өндрийн зөрүү хамгийн багатай эх газрыг нэрлэнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Австралийн эх газарт мөнх цаст уулс байдаггүй. Шалтгааныг тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Зургийг ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй

a. Зураг дээр ижил даралттай цэгүүдийг холбож изобар зураарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Даралтын төвийг тэмдэглээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Энэ үед цаг агаар хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? Шалтгааныг тайлбарлаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

00 өргөрөг ба Х.Ө 23,50 өргөрөгийн шугамын аль нь урт хэмжээтэй зурагдах вэ? Шалтгааныг тайлбарлана уу?

Нийт: 16693