Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах биеүүдээс аль дамжуулагч вэ?

 • А. мод

 • В. зэс

 • C.хув

 • D.шил

Оноо: 1

7304512 тооны арван мянгатын оронд ямар цифр байна вэ?

 • А.3

 • B. 4

 • C. 0

 • D. 5

Оноо: 1

Дараах биеүүдээс аль тусгаарлагч вэ?

 • А. мөнгө

 • В. зэс

 • C.хув

 • D.төмөр

Оноо: 1

Цэцгийн ерөнхий бүтцийн зургийг ажиглаад асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу.

 • A. дохиур

 • B. цоморлог

 • C. үр боловсрох орон

 • D. дэлбэ

Оноо: 1

Цөлийг зөв ангилсан хувилбарыг ол.

 • A. Элсэрхэг цөл, хагас цөл, чулуурхаг цөл

 • B. Эргийн цөл, хагас цөл, чулуурхаг цөл

 • C. Шавранцар цөл, чулуурхаг цөл, ойт цөл

 • D. Элсэн цөл,Чулуурхаг цөл, Шавранцар болон Давсан цөл

Оноо: 1

268736205106 тооны 8 гэсэн цифр ямар орныг илэрхийлж байна вэ?

 • А. Арван сая

 • В. Нэгж тэрбум

 • C. Зуун тэрбум

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

Бэлчээр зохицуулалтын аргыг сонгоорой.

 • A. Нэгж талбайд дараалан бэлчээрлүүлэх

 • B. Нэгж талбайд даац хэтрүүлэн бэлчээрлүүлэх

 • C. Нэгж талбайг сэлгээгүй бэлчээрлүүлэх

 • D. Нэгж талбайг өнжөөн бэлчээрлүүлэх

Оноо: 1

268736205106 тооны 8 гэсэн цифр ямар орныг илэрхийлж байна вэ?

 • А. Арван сая

 • В. Нэгж тэрбум

 • C. Зуун тэрбум

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

Цисток фиброз өвчтэй хүнийг эмчлэх бэлдмэл гарган авахдаа ямар уургийн ДНХ-г 1-р шатанд сонгон хэрэглэх вэ?


 • A. Альбумин уургийн ген

 • B. Инсулины ген

 • C. Сувган уургийн ген

 • D. Хлорын ионы зөөгч сувган уургийн ген

Оноо: 1

Цэцгийн ерөнхий бүтцийн зургийг ажиглаад асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу.

 • A. дохиур

 • B. цоморлог

 • C. үр боловсрох орон

 • D. дэлбэ

Оноо: 1

Фенилаланин кетонури өвчтэй хүнийг эмчлэх бэлдмэл гарган авахдаа ямар уургийн ДНХ-г 1-р шатанд сонгон хэрэглэх вэ?


 • A. Альбумин уургийн ген

 • B. Уургийн задралыг явуулдаг энзимийн ген

 • C. Фенилаланин болон тирозины солилцоонд оролцох энзимийн ген

 • D. Фенилаланины нийлэгжилтэд оролцох уургийн ген

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 50o

 • b). 75o

 • c). 100o

 • d). 130o

Оноо: 1

Хүнийг уургийн дутагдлаас сэргийлэх бэлдмэл гарган авахын тулд судлаач ямар генийг 1 шатанд сонгон авах вэ?


 • A. Альбумин уургийн ген

 • B. Уургийн задралыг явуулдаг энзимийн ген

 • C. Инсулин уургийн ген

 • D. Фенилаланины нийлэгжилтэд оролцох уургийн ген авах

Оноо: 1

Тодруулсан цифр ямар орныг илэрхийлж байна вэ? 256 401 563

 • А. Тэрбум

 • B. Мянгат

 • C. Зуун мянгат

 • D. Сая

Оноо: 1

Өсөлтийн даавар дутагдлыг эмчлэхэд шаардлагатай бэдмэл гарган авахын тулд 1-р шатанд ямар генийг амьтны эсээс ялган авах шаардлагатай вэ?


 • A. Самотостатины ген

 • B. Самототропины ген

 • C. Протеаза энзимийн ген

 • D. Пепсины ген

Оноо: 1

Далан сая гурван зуун дөчин мянга зуун дөрөв тоог олоорой.

 • А.70340140

 • B. 7340104

 • C. 70340104

 • D. 703400104

Оноо: 1

Хоёр тооны нийлбэр 16799, ялгавар 3201 бол уул тоонуудыг олоорой.

 • А. 6999, 10000

 • B. 10000, 6799

 • C. 16700, 99

 • D 20000, 13598

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 54o

 • b). 108o

 • c). 126o

 • d). 130o

Оноо: 1

Г.Ф.Гаузе шаахай болон инфузорийг шилэн хоргонд хийж туршилт явуулжээ. Шаахай (P.caudatum) болон инфузорийг(D.nasutum) тодорхой хугацаанд тоолон үр дүнг графикаар илэрхийлжээ. Гаднаас шаахай нэмбэл доорх график хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?


 • A. D.nasutum -н хэмжээ өсч, P.caudatum-н хэмжээ өснө

 • B. D.nasutum -н хэмжээ буурч, P.caudatum-н хэмжээ өснө

 • C. D.nasutum -н хэмжээ өсч, P.caudatum-н хэмжээ буурна

 • D. D.nasutum -н хэмжээ буурч, P.caudatum-н хэмжээ буурна

Оноо: 1

672 328 тоог мянгаар тоймлоорой.

 • А. 672300

 • B. 672000

 • C. 672320

 • D. 673000

Нийт: 15508