• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зургийг ажиглаад цэцэглэдэггүй ургамлын дугаарыг сонгоорой.

 • A. 1                                                                   

 • B. 2                                             

 • C. 3                                                                  

 • D. 4

Оноо: 1

8049136 тооны мянгатын оронд байгаа цифрийг олоорой.

 • А. 4 

 • B. 9       

 • C. 0     

 • D. 1

Оноо: 1

Цахилгаан эсэргүүцлийгтэмдэглэдэг тэмдэглэгээг олно уу?

 • А.  

 • В.

 • C.  

 • D. U

Оноо: 1

Ашигт малтмалын тухай ойлголтуудаас алдаатай тодорхойлолтыг ол.

 • A. Металл ашигт малтмалыг хар, өнгөт, ховор, цацраг идэвхит гэж ангилна

 • B. Бүх төрлийн шатах ашигт малтмал тунамал гаралтай, ихэнхдээ тэгш талархаг газар элбэг.

 • C. Хэд хэдэн химийн элментүүд нэгдэн нийлж хатуу төлөвт эрдэс баялгииг үүсгэх ба энэ нь цаг хугацааны явцад хий шингэн төлөвт шилжиж бусад эрдэс баялагийг үүсгэнэ.

 • D. Ашигт малтмалын бүх нөөц нөхөн сэргээгддэггүй

Оноо: 1

Дараах бодисуудаас аль нь дамжуулагч вэ?

 • А. Мод

 • В. Зэс   

 • C. Хув

 • D. Шил

Оноо: 1

7304512 тооны арван мянгатын оронд ямар цифр байна вэ?

 • А.3 

 • B. 4 

 • C. 0

 • D. 5

Оноо: 1

Дараах бодисуудаас аль нь тусгаарлагч вэ?

 • А. Мөнгө

 • В. Зэс

 • C. Хув  

 • D. Төмөр

Оноо: 1

Цэцгийн ерөнхий бүтцийн зургийг ажиглаад асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу.

 • A. дохиур                                                  

 • B. цоморлог                                      

 • C. үр боловсрох орон                          

 • D. дэлбэ

Оноо: 1

Цөлийг зөв ангилсан хувилбарыг ол.

 • A. Элсэрхэг цөл, хагас цөл, чулуурхаг цөл

 • B. Эргийн цөл, хагас цөл, чулуурхаг цөл

 • C. Шавранцар цөл, чулуурхаг цөл, ойт цөл

 • D. Элсэн цөл,Чулуурхаг цөл, Шавранцар болон Давсан цөл

Оноо: 1

268736205106 тооны 8 гэсэн цифр ямар орныг илэрхийлж байна вэ?

 • А. Арван сая    

 • В. Нэгж тэрбум     

 • C. Зуун тэрбум 

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

Бэлчээр зохицуулалтын аргыг сонгоорой.

 • A. Нэгж талбайд дараалан бэлчээрлүүлэх

 • B. Нэгж талбайд даац хэтрүүлэн бэлчээрлүүлэх

 • C. Нэгж талбайг сэлгээгүй бэлчээрлүүлэх

 • D. Нэгж талбайг өнжөөн бэлчээрлүүлэх

Оноо: 1

268736205106 тооны 8 гэсэн цифр ямар орныг илэрхийлж байна вэ?

 • А. Арван сая  

 •  В. Нэгж тэрбум   

 • C. Зуун тэрбум     

 •  D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

Цисток фиброз өвчтэй хүнийг эмчлэх бэлдмэл гарган авахдаа ямар уургийн ДНХ-г 1-р шатанд сонгон хэрэглэх вэ?


 • А. Альбумин уургийг кодлогч ген

 • B. Инсулин уургийг кодлогч ген

 • C. Натрийн ионыг зөөгч сувган уургийн ген

 • D. Хлорын ионыг зөөгч сувган уургийн ген

Оноо: 1

Цэцгийн ерөнхий бүтцийн зургийг ажиглаад асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу.

 • A. дохиур                                                       

 • B. цоморлог                                

 • C. үр боловсрох орон                                   

 • D. дэлбэ

Оноо: 1

Фенилкетонури өвчтэй хүнийг эмчлэх бэлдмэл гарган авахдаа ямар уургийн ДНХ-г 1-р шатанд сонгон хэрэглэх вэ?


 • A. Альбумин уургийн ген

 • B. Уургийн задралыг явуулдаг энзимийн  ген

 • C. Фенилаланин болон тирозины солилцоонд оролцох энзимийн ген

 • D. Фенилаланины нийлэгжилтэд оролцох уургийн ген

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 150o

 • B. 120o

 • C. 100o

 • D. 130o

Оноо: 1

Хүнийг уургийн дутагдлаас сэргийлэх бэлдмэл гарган авахын тулд судлаач ямар генийг 1 шатанд сонгон авах вэ?


 • A. Альбумин уургийн ген

 • B. Уургийн задралыг явуулдаг энзимийн  ген

 • C. Инсулин уургийн ген

 • D. Фенилаланины нийлэгжилтэд оролцох уургийн ген  авах

Оноо: 1

Тодруулсан цифр ямар орныг илэрхийлж байна вэ? 256 401 563

 • А. Тэрбум      

 • B. Мянгат          

 • C. Зуун мянгат

 •   D. Сая

Оноо: 1

Өсөлтийн даавар дутагдлыг эмчлэхэд шаардлагатай бэдмэл гарган авахын тулд 1-р шатанд ямар генийг амьтны эсээс ялган авах шаардлагатай вэ?


 • A. Самотостатины ген

 • B. Самототропины ген

 • C. Протеаза энзимийн ген

 • D. Пепсины ген

Оноо: 1

"Далан сая гурван зуун дөчин мянга зуун дөрөв" гэсэнтоог стандарт хэлбэрээр зөв бичсэн хариуголоорой.

 • А.70340140 

 •  B. 7340104      

 • C. 70340104  

 • D. 703400104

Нийт: 16693