• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Монгол орны гадаргын дундаж өндөр 1580м, хамгийн өндөр цэг Таван Богд уулын Хүйтний оргил д.т.дээш 4374м, хамгийн нам цэг нь д.т.дээш 560м өндөрт орших Хөх нуурын хотгор. Өгөгдлийг ашиглан харьцуулсан баганан диаграмм байгуулна уу?

Оноо: 4

а. Дараах Монгол орны гадаргын усны ай сав, ус зүйн сүлжээний зургийг ажиглаж даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Зурагт 1-ийн тоогоор тэмдэглэсэн ай савыг нэрийг бичнэ үү?

...................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

б. Гурван ай савын хагалбар зааг нь Цогтчандмань уул бөгөөд зурагт таван хошуугаар тэмдэглэжээ. Тэгвэл Цогтчандмань уул нь ямар нурууны салбар уулст хамрагдах вэ?

................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

в. Дараах голын уналыг тооцоорой. Орхон гол 3021 м өндрөөс эх авч 601 м өндөрт цутгадаг бол голын унал хэд болохыг тооцоолоорой.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Дэлхийн хамгийн өндөр оргил ба хамгийн гүн хонхрын өндрийн зөрүүг тооцоолно уу

Оноо: 2

Чойлбалсан хот х.ө 48004 ЗУ 114 030-д оршдог. Тэгвэл өдөр шөнийн тэнцлийн өдөр үдийн нарны өндөр хэд байх вэ? Бодож олно уу

Оноо: 2

Монгол орон уур амьсгалыг “Эх газрын эрс тэс, хуурай” болоход нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг нэрлэж, шалтгааныг тайлбарлаарай.

Оноо: 4

Зургийг ажиглан асуултанд хариулна уу

a. Нарны өндөр ба тусгалын өнцөг хоорондоо ямар хамааралтай вэ? Тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Аль зураг нь зуны туйлын өдрийн нарны өндрийг харуулсан вэ? Яагаад ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Улирлаас хамаарч нарны өндөр хэрхэн өөрчлөгдөж байгаад дүгнэлт хийнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Монгол оронд өвлийн улиралд заримдаа Арктикийн агаарын масс нэвтрэн орж ирэх ба энэ үед цаг агаар хэрхэн өөрчлөгддөг вэ?

Оноо: 4

Гэрэл зураг ба уур амьсгалын диаграмм ажиглаад дараах асуултанд хариулна уу.

a. Уур амьсгалын ямар бүс болохыг нэрлэнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Энэ бүс нь ямар эх газарт хамгийн их талбайг эзэлдэг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт энэ бүсэд хэрхэн нөлөөлж байгаа вэ? Жишээгээр тайлбарлана уу?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Гэрэл зураг ба уур амьсгалын диаграмм ажиглаад дараах асуултанд хариулна уу

a. Уур амьсгалын диаграммыг ажиглан байгалийн ямар бүсийнх болохыг тодорхойлно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Лам гөрөөс ямар эх газарт амьдардаг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Оцон шувуу ба лам гөрөөсийн амьдардаг байгалийн бүсийн онцлогийг тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 5

а. Гол мөрөн гэсэн ойлголтыг тодорхойлж бичнэ үү.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

б.Номхон далайн ай савд хамрагдах голуудын доогуур зурж ялгана уу?

Сэлэнгэ, Үенч, Хэрлэн, Эг, Халх, Ховд, Онон, Шишгэд, Улз, Хануй, Тэс, Орхон

Дээрх даалгаврын оноо : 2

в. Дараах голын уналыг тооцоорой. Туул гол 2000 м өндрөөс эх авч 1100 м өндөрт цутгадаг бол голын унал хэд болохыг тооцоолоорой.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Цаг агаарын багажуудыг нэрлэж, зориулалтыг тайлбарлана уу.

Оноо: 6

а. Нуур гэж юу вэ? Тодорхойлж бичнэ үү?...............................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

б. Монгол орны хамгийн том ба хамгийн гүн нууруудыг цэгийн оронд нэрлэн бичнэ үү.

Хамгийн том................................................, хамгийн гүн.........................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

в. Дараах нууруудын орших аймгийг нэрлэн бичээрэй.

 1. Буйр нуур-..................................................
 2. Бөөнцагаан нуур-......................................
 3. Хар-Ус нуур-.............................................
Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 3

Мэдээллийг уншаад даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Агаарын температур -100С өдөртөө үүлэрхэг, салхи баруун хойноос5м/с. Шөнөдөө -220С, агаарын даралт буурна.

Хуурай зун, хүйтэн хуурай өвөлтэй. Агаарын температурын хэлбэлзэл их, хур тунадас бага, эх газрын эрс тэс, сэрүүн уур амьсгалтай.

.........................................................

.........................................................

A. Хүснэгт бүрд юуг тодорхойлсон вэ? Нөхөж бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Монгол орны уур амьсгал бүрэлдэхэд нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг тодорхойлж, уур амьсгалын онцлогийг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

a. Газарзүйн зургийн масштаб гэж юу вэ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Газарзүйн зургийн масштабаар ангилсан схемыг гүйцээж бичнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Масштабыг хувирган шилжүүлж бичнэ үү?

А. Тоон масштаб

Б. Нэрлэсэн масштаб

1:200 000

............................

1:1 000 000

1см-т 10км

1:3 000 000

................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Синоптик зургийг ашиглан цаг агаарын таних тэмдгийг уншаарай

Температур

Агаарын даралт

Тэнгэрийн байдал

Үүл

Тунадас

Салхины хурд, чиглэл

Оноо: 5

a. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичээрэй. Газарзүйн зураг зохиоход хэрэглэдэг математикийн аргыг проекц буюу..............................гэнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Дараах зургийг ажиглаад тусгагийн ямар төрлүүд байгааг нэрлэн бичнэ үү?

1..........................

2. Конус

3.........................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. Зурагт дүрсэлсэн тусгагийг ажиглаад дараах асуултанд хариулна уу?

Тусгаг

Өргөрөгийн шугам

Уртрагийн шугам

............................................

................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

a. Дараах газарзүйн зургийг ажиглаж даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Цэгийн оронд нөхөж бичнэ үү? Монгол орон нь ....................дагуу сунаж тогтсон байдаг.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Монгол орон хэдээс хэдэн градусын өргөрөгийн хооронд оршиж байна вэ?

.................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Монгол орны Хойд ба өмнөд захын цэгийг нэрлэж бичээрэй.

1. Хойд зах-.......................................................

2. Өмнөд зах-...................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

a. Газарзүйн зурагт дэлхийн далайнуудыг тэмдэглэнэ үү?

b. Дэлхийн далайн талбайн хэмжээгбагаас нь ихрүү нь дараалуулан нэрлэнэ үү?

Оноо: 4

a. Дараах газарзүйн зургийг ажиглаж даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Зурагт 1-ийн тоогоор Монгол орны төв цэгийг тэмдэглэжээ. Төв цэг оршдог аймаг сумыг нэрлэн бичнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Монгол орон хэдээс хэдэн градусын уртрагийн хооронд оршиж байна вэ?

....................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Монгол орны онцлог, байршлын талаар товч бичнэ үү?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Монгол орон хэдээс хэдэн градусын уртрагийн хооронд оршиж байна вэ?

....................................................................................................................................

Нийт: 16693