• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Зургийг ажиглаад асуултад хариулна уу

а. Зурагт ямар фронтыг дүрсэлсэн байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Яагаад хүйтэн агаар дулаан агаарын доогуур шургадаг вэ? Шалтгааныг тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Хүйтэн фронт үүсэх үед ямар төрлийн үүл үүсэж, цаг агаарын байдал хэрхэн өөрчлөгддөг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Нар, сар, дэлхийн харилцан байрлалын өөрчлөлтөөс шалтгаалан сарны хэлбэр өөрчлөгдөж байдаг. 1, 3, 5, 7 –р байрлалд сар ямар хэлбэртэй болохыг тус бүр зургаар илэрхийлнэ үү

Оноо: 4

Дараах асуултанд хариулж бичээрэй.

a. Монгол улс газар нутгийн талбайн хэмжээгээрээ Дэлхийд ..................., Азид.....................ордог.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Монгол улс, ОХУ, БНХАУ гурван улсын хилийн уулзвар цэг нь баруун талдаа ................ юм.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. ............................хот нь Өвөрхангай аймгийн төв, Сэлэнгэ аймгийн төв нь ................хот юм.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

e. Монгол улсаар ................................................тивийг дайран өнгөрдөг төмөр зам дайран өнгөрдөг.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 4

Хүснэгт нөхөж бичнэ үү.

Орших аймаг

Хилийн боомт, гарц

Ямар улстай хиллэдэг болох

1

Цагаан нуур, Даян

ОХУ, БНХАУ

2

Булган

3

Баянхошуу

4

Завхан

ОХУ

5

Бургастай

Оноо: 4

Даалгавар гүйцэтгээрэй.

a. Стратегийн ашигт малтмалын орд гэж ямар ордыг хэлэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Дараах орд газруудаас стратегийн биш ордын доогуур зурна уу?

Таван толгой, Багануур, Шарын гол, Шивээ овоо, Нарийн сухайт

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Ямар ашигт малтмалын орд болохыг таних тэмдэг ашиглан газарзүйн зурагт тэмдэглээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Даалгаваруудыг гүйцэтгээрэй.

a. Хүснэгт нөхөж бичнэ үү

Уул нуруудын нэрс

Оргилын нэр

1

Кордильер

2

Аконгуа

3

Этиопын өндөрлөг

4

Монблан

5

Гималай

6

Костюшко

Дээрх даалгаврын оноо : 3

b. Уулыг гарал үүслээр нь атираат, зөрөгт, галт уул гэж 3 ангилах ба Гималайн уулс ямар гаралтай вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 4

Дараах зургийг ажиглаж даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Хойд туйлаас өмнөд туйлыг холбосон босоо шугамуудыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

............................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Анхны голдож хэдэн градусын уртрагийн шугам дээр оршдог вэ?

.............................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Дэлхийн хойд хагаст бүхэлдээ багтах тивийг нэрлэн бичээд, глобус дээр дэлхий бөмбөрцгийн хойд хагасыг өнгөт дэвсгэрийн аргаар будаж тэмдэглээрэй.

..............................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Хүн амын суварга ашиглан асуултанд хариулна уу.

a. Хүн амын суваргын босоо ба хэвтээ тэнхлэгт ямар үзүүлэлтийг үзүүлсэн байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Насны бүтцийн хувьд хамгийн их ба бага үеийг харьцуулан тайлбарлах

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. 70-аас дээш насныхны хувьд эмэгтэйчүүд их байгаа шалтгаанд дүгнэлт хийнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Зургийг ашиглан даалгаврыг гүйцэтгээрэй

a. Огтлолын өндрийг олно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. А цэгийн үнэмлэхүй өндрийг тодорхойлно уу? – 1 оноо

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. 700м өндөрт агаарын хэм 90С байсан бол 1520м өндөрт хэдэн хэм байхыг тооцоолно уу?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Агаарын даралтын бүсийг үзүүлсэн зургийг ашиглан асуултад хариулаарай.

a. Ижил даралттай цэгүүдийг холбосон шугамыг...............................гэнэ

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Ямар бүс үүссэнийг зургийн голд тэмдэглэнэ үү ( И ба Б үсэг) И- их даралт, Б – бага даралт

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Агаарын даралт,температур 2 ямар хамааралтай вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Тоон мэдээлэл ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй.

Сар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Тем 0С

17.2

17.5

16.2

14.5

13.2

10.3

9.2

10.4

12.3

13.7

15.6

16.9

Тун мм

0

0

9

14

97

143

105

58

31

9

6

3

a. Уур амьсгалын диаграмм байгуулна уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b. Энэ газар дэлхийн хаана, уур амьсгалын ямар бүсэд орших вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Уур амьсгалын байдалд дүгнэлт хийнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 4

2000 ба 2016 оны хүн амын суваргыг ажиглан даалгавар гүйцэтгээрэй.

a. Хамгийн их хувийг ямар насныхан эзэлж байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. 2000 оныг 2016 онтой харьцуулахад Монголын хүн ам насны бүтцийн хувьд аль хэсэгт нь их өөрчлөлт гарсан вэ?- 1 оноо

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. 2016 оны хувьд суваргын оройн хэсэг өргөссөж байгаа нь юуг харуулж байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Газарзүйн зургийн масштабуудыг том, дунд, жижиг масштабаар нь ангилж бичээрэй.

1:10000, 1:32000000, 1:100000, 1:250000, 1:400000, 1:3000000

Том масштаб

Дунд масштаб

Жижиг масштаб

Оноо: 2

1:1000000 масштабтай зурагт 2 хотын хоорондох зай 3,4 см зайтай зурагдсан бол бодит зайг тооцоолж олно уу.

Оноо: 3

a. Чи гэр бүлийн хамтаар аялалд явахаар бол ямар хэмжээтэй масштабтай газарзүйн зургийг сонгож авах вэ?

b. Шалтгаанаа тайлбарлаарай.

Оноо: 4

А, В, С 3-н хүүхэд уулзахаар тохиролцжээ. Уулзахаар тохирсон газрыг газарзүйн зурагт тодорхойлно уу. (А хүүхэд оюутны хотхоноос азимутын 280 0 өнцөгт, В хүүхэд Чойжин ламын музейгаас азимутын 450 өнцөгт, С хүүхэд Сүхбаатарын талбайгаас азимутын 900 өнцөгт байрлах газар уулзахаар тохирчээ.)

Оноо: 3

Зургийг ашиглан асуултанд хариулна уу.

a. Газарзүйн зургийн тусгагийн төрлийг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Уртраг ба өргөрөгийн шугамын хэлбэрийг зургаар илэрхийлнэ үү.

Зурагдсан хэлбэр

Уртрагийн шугам

Өргөргийн шугам

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Схемийг нөхөж гүйцээгээрэй

Оноо: 2

Асуултанд хариулна уу.

Аргын тооллоор шинэ оны хамгийн эхний өдөр 1 сарын 1, хамгийн сүүлчийн өдөр 12 сарын 31 өдөр тогтмол байдаг бол билгийн тооллын хувьд үргэлж өөрчлөгдөж байдаг шалтгааныг тайлбарлана уу.

Оноо: 3

Зургийг ажиглаад асуултанд хариулна уу.

1 2 3

a. Зураг бүрт байгалийн ямар үзэгдэл болж байна вэ? Нэрлэнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Эдгээр байгалийн үзэгдэлд нөлөөлсөн хүчин зүйлийг тодорхойлно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693