• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

a. Дараах дэлхийн газарзүйн зургийг ажиглаж даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Номхон далайг ямар үсгээр тэмдэглэсэн байна вэ?

....................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хэсэгт ямар далай оршдог вэ?

....................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Дараах ойлголтуудыг зөв харгалзуулна уу?

1

Хойг

a

Эх газар болон арлыг тусгаарласан усан суваг

2

Арал

b

Эх газар руу түрэгдсэн далайн хэсэг

3

Булан

c

Ус руу түрж орсон эх газрын хэсэг

4

Хоолой

d

Эргэн тойрон усаар хүрээлэгдсэн бага хэмжээний хуурай газар

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Хүснэгт нөхөж бичнэ үү. ( Эрчимжсэн фермерийн аж ахуй ба бэлчээрийн уламжлалт аж ахуйн давуу ба сул талыг харьцуулан бичнэ үү.)

Эрчимжсэн фермерийн аж ахуй

Бэлчээрийн уламжлалт аж ахуй

-

-

-

-

-

-

Оноо: 5

Тоон мэдээллийг ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй.

Тээврийн төрөл

Ачаа эргэлт

Нийт

100%

1

Төмөр зам

78,4%

2

Авто зам

21,5%

3

Агаарын зам

0,1%

4

Усан зам

-

a. Бүтцийн диаграмм байгуулаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

b. Ачаа эргэлтийн хэмжээгээр төмөр замын тээвэр тэргүүлж байгаа шалтгааныг тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

a Хүлэмжинд ямар ургамлыг голлон тариалдаг вэ?

b. Хүлэмжийн аж ахуйн ач холбогдлыг тайлбарлана уу ?

Оноо: 4

Харьцуулсан хүснэгтэд мэдээллийг ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй

Уур амьсгалд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Монгол

Франц

Дундад өргөрөгт орших учир сэрүүн уур амьсгалтай.

Дундад өргөрөгт орших учир сэрүүн уур амьсгалтай.

УБ хот ХӨ47055

ЗУ106053 оршдог

Франц ХӨ48052

ЗУ 2019 оршдог

Гадаргын дундаж өндөр 1580м. Өндөрлөг гадаргатай

Газрын гадаргын 2/3 нь тэгш тал эзэлнэ

Далайгаас алслагдсан

Далайд ойр

Өвөл Сибирээс хүйтэн агаарын масс ирдэг тул өвөл нь хүйтэн

Гольфстримийн дулаан урсгалын нөлөөгөөр өвөл харьцангуй чийглэг, дулаан

a. Уур амьсгалд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг нэрлэж бичих

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b. Уур амьсгалын нөхцөл хүмүүсийн амьдралд хэрхэн нөлөөлдөг талаар 2 улсын жишээгээр тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

a. Дараах дэлхийн газарзүйн зургийг ажиглаж даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Дэлхийн зурагт В үсгээр ямар далайг тэмдэглэснийг нэрлэн бичнэ үү.

....................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Дэлхийн хамгийн том далайг нэрлэн бичнэ үү?

...................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Дараах хүснэгтийг ашиглан диаграмм байгуулж, дүгнэлт гарган бичээрэй.

Д/д

Далайн нэр

Талбай сая.км2

1

Номхон далай

178.6

2

Атлантын далай

91.5

3

Энэтхэгийн далай

76.1

4

Хойд мөсөн далай

14.7

Дүгнэлт..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Зургийг ажиглан даалгавар гүйцэтгээрэй

a. Далайн 0м өндөрт хэмжсэн даралтыг ........................................гэнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Гадарга өндөрсөхөд агаарын даралт хэрхэн өөрчлөгддөг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Далайн түвшинд агаарын даралт 1008мб байх үед A, Z цэгүүд тус бүрийн агаарын даралтыг тооцоолж бодно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Байгаль болон хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй физик, хими, биологийн олон төрлийн бохирдуулагчийн нөлөөгөөр байгаль орчин сөрөг талруугаа өөрчлөгдөхийг хүрээлэн буй орчны бохирдол гэнэ. Хотжилт эрчимтэй явагдахын хирээр олон төрлийн бохирдол бий болдог. Бохирдлын төрлүүдийг хүснэгтэд нөхөж бичнэ үү

Бохирдлын төрлүүд

Хэлбэрүүд

Агаарын бохирдол

-

-

Хөрсний бохирдол

-

-

Усны бохирдол

-

-

Гэрлийн бохирдол

-

-

Дуу чимээний бохирдол

-

-

Дулааны бохирдол

-

-

Харагдах байдлын бохирдол

-

-

Оноо: 4

Монгол орны уур амьсгалын диаграммыг ажиглаад дараах асуултад хариулаарай.

a. Хамгийн хүйтэн сар хэд вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Хамгийн их ба бага температурын зөрөөг олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Хаврын улирал болох 3, 4 дүгээр саруудад салхины хурд их байгаа шалтгааныг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулаарай.

a. Нарны цацрагийн хуваарилалтын зүй тогтлыг бичээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b.Нарны цацрагийн хуваарилалтад нөлөөлсөн хүчин зүйл юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

с. Нарны цацрагийн хуваарилалтын зүй тогтол, температурын хуваарилалтын хооронд ямар хамаарал байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 6

Хүснэгтийн дутууг нөхөж гүйцээнэ үү.

a. Хурдыг тооцоолж олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Замыг тооцоолж олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c.Хугацааг тооцоолж олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 5

Холимгийг ялгах, салгах арга

Холимогийг ялгахад дараах арга техникүүд хэрэглэгддэг.

A энгийн нэрэх B хэсэгчлэн нэрэх C ууршуулах

D хроматограф E шүүх F диффуз

а. Жагсаалтаас дараах бодисыг ялгах тохиромжтой аргуудыг сонгоно уу.

i. Метан болон этаны хийн холимогоос метаныг ялгах .............................................

ii. Амин хүчил, глицин болон лизиний холимогоос глицин ялгах ................................

б.Магнийн сулфатийн уусмалаас магнийн сульфат ялгахад дараах багаж хэрэгслийг ашиглаж болно. Багаж хэрэгслүүдийг нэрлэж бичнэ үү.

Магнийн сулфатийн уусмалаас магнийн сульфатыг ялгах аргыг нэрлэнэ үү.

.................................................................................................................................

в.Төмрийн үртэс болон усны холимгоос төмрийн үртсийг ялгах туршилтын дарааллыг товч тайлбарлана уу.

..............................................................................................................................................

Оноо: 6

Хоёр бие 10м/с ба 20м/с хурдтайгаар жигд хөдөлжээ.

a. Тэдгээрийн хурд хугацааны хамаарлын графикийг эхний 5 схүртэлбайгуул.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Зам хугацааны хамаарлын графикийг эхний 5 с хүртэл байгуулаарай.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Хоёр биеийн 3с-д туулах замыголж жишээд дүгнэлт хийгээрэй.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Атом, Молекул

Молекул дахь атомууд орон зайд тодорхой байрлалыг эзлэн оршино. Иймээс молекул тодорхой орон зайн бүтэц, хэлбэртэй болсон байдаг. Үүнийг молекулын геометр гэдэг. Молекулын байгууллын томьёо нь түүний геометрийг дүрслэн илэрхийлдэг бол

а. Бериллийн атомын өдөөгдсөн төлөв дэх электрон байгууламжийн томьёог бичнэ үү.

..................................................................................................................................................

б. ВеН2-ийн молекулын геометрыг дүрсэлнэ үү.

.......................................................................................................................................

в. Н2S-ийн молекулын геометр яагаад өнцгөн бүтэцтэй байдаг вэ? Товч тайлбарлана уу.

.............................................................................................................................................

Оноо: 6

Хүснэгтэн мэдээллийг ашигланхэмжигдэхүүнүүдийн хамаарлынтомьёог бичиж тооцоолол хийнэ үү.

a.P=. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b.S=. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. F=. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Органик бодисын изомер, ангилал

Орон зайн изомер нь найрлага, химийн бүтцээрээ ижил, зөвхөн молекул дахь атом, бүлгийн орон зайн байрлалаараа ялгаатай байна. Орон зайн изомерийг геометр болон оптик изомер гэж ангилдаг.

а.Өгөгдсөн органик нэгдлийн оптик изомерүүдийн аль нь R,S изомер болохыг нэрлэнэ үү.

i................................ ii..................................

б. Бутен-2-ийн геометр изомер болох цис транс изомерүүдийг дүрсэлнэ үү.

...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

в. Бутений салбарлалтын изомерийн байгууллыг бичнэ үү.

.....................................................................................................................................................

Оноо: 2

Хүснэгтийг нөхнө үү.

a. F2- хэмжигдэхүүнийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. L1- хэмжигдэхүүнийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 6

Та доорх мэдээллийг анхааралтай уншаад зохих даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү?

Монгол Улсад оруулсан гадаадын хөрөнгө оруулагч орнуудыг Хятад Улс сүүлийн 14 жил тэргүүлж байна. 2014 оны байдлаар хоёр орны худалдааны экспорт 5 тэрбум 70 сая ам.доллар, импорт 1 тэрбум 729 сая ам.доллар болжээ. Нийт экспортын 80 орчим хувь, импортын 30 орчим хувийг БНХАУ эзэлж байна. Түүнчлэн, Монгол Улсад бүртгэлтэй гадаадын хөрөнгө оруулалт бүхий нийт аж ахуйн нэгжийн 50 орчим хувь, нийт хөрөнгө оруулалтын дүнгийн 40 орчим хувь нь тус улсад ногдож байна.

Хоёр улсын 2014 оны гадаад худалдааны нийт бараа эргэлтийн хэмжээг тооцоолон бичнэ үү?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хоёр улсын 2014 оны гадаад худалдааны тэнцлийн хэмжээг бодож гаргана уу?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Монгол улсад хөрөнгө оруулагч орнуудыг БНХАУ тэргүүлж буйн гол шалтгааныг тайлбарлана уу?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Монгол улс болон БНХАУ – ын хоорондын гадаад худалдааны үндсэн чиглэлийг тодорхойлон бичнэ үү?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа хэдэн онд тогтсон бэ?

..............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Монгол улс БНХАУ – тай харилцахдаа гадаад бодлогын ямар нөхцөлүүдийг үндэс болгон харилцдаг вэ?

........................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 7

Дараахь баримтыг анхааралтай уншаад асуултуудад хариулж бичнэ үү?

Монгол улсын тухайд өөрийгөө эвсэлд нэгдээгүй орон гэж зарлан, ОХУ болон БНХАУ – ын хоёр талын маргаанд өөрийнх нь эрх ашгийг хөндөөгүй бол оролцохгүй гэсэн үүрэг авсан байдаг. Мөн 1998 онд НҮБ – ын Ерөнхий Ассамблейн чуулганаар цөмийн зэвсэггүй статустай орон гэдгээ баталгаажуулж чадсан. Үүн дээр Монгол улсаас хоёр хөрш оронтой байгуулсан хоёр талын найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээнүүдэд “бие биеийн эсрэг чиглэсэн цэрэг – улс төрийн эвсэлд оролцохгүй, ... талууд бие биеийн нутаг дэвсгэрийг нөгөө талын төрийн бүрэн эрхэт байдал, аюулгүй байдлын эсрэг гуравдагч этгээдэд ашиглуулахгүй” зэрэг заалтуудыг дагаж мөрддөг.

Монгол улсын тухайд өөрийгөө эвсэлд нэгдээгүй орон гэж зарласан нь ямар утгатай үг болохыг тайлбарлана уу ?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Монгол улсын хоёр хөрш оронтой байгуулсан гэрээний гол агуулгыг дүгнэж бичнэ үү?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Цөмийн зэвсэггүй статустай орон гэдгээ баталгаажуулж чадсанаар Монгол улс олон улсын харилцаанд ямар үүрэг хүлээх вэ?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

НҮБ – ын Ерөнхий ассамблейгэж ямар байгууллагыг хэлдэг вэ?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Гуравдагч этгээд гэсэн ойлголтыг тайлбарлан бичнэ үү?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 6

Хүснэгтийн дутууг нөхөж гүйцээнэ үү.

a. Хурдыг тооцоолж олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Замыг тооцоолж олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c.Хугацааг тооцоолж олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Нийт: 16693