• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 6

График ашиглан дараахдаалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү.

a. Бие ямархөдөлгөөн хийж байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. 36км/ц хурдыг м/с нэгж рүү шилжүүлнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. 3с хугацаанд биеийн туулсан замыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d. Уг бие4 с-ийн дараа ямар хурдтай болсон байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 6

Биеийн хөдөлгөөний хурд-хугацааны график өгөгдөв.

a. Бие ямар ямар хөдөлгөөн хийж байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

b. 54 км/ц хурдыг м/с нэгж рүү шилжүүлнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. 6 с хугацаанд биеийн туулсан замыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d. Уг биеийн дундаж хурдыг тодорхойлно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Машины хөдөлгүүрт бензин шатахад 500 Ж энерги ялгарсан ба 150 Ж энергийг кинетик энергид хувиргасан.

а. Бензинд ямар энерги хадгалагдаж байсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Хөдөлгүүрт үр ашиггүй хувирсан энерги ямар энергид хувирсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Хөдөлгүүр ямар хэмжээний энергийг үр ашиггүй хувиргасан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d. Хөдөлгүүрийн ашигт үйлийн коэффицентийг тооцно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Биеийн хурд хугацааны хамаарлын график өгөгджээ.

a. Хурдатгал хугацааны хамаарлын график байгуулна уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Зам хугацааны хамаарлыг байгуулна уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 6

Хоёр бие 5 м/с ба 10 м/с хурдтайгаар жигд хөдөлжээ.

a. Тэдгээрийн хурд хугацааны хамаарлын графикийг эхний 5 схүртэлбайгуул.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Зам хугацааны хамаарлын графикийг эхний 5 с хүртэл байгуулаарай.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Хоёр биеийн 4 с-д туулах замыголж жишээд дүгнэлт хийгээрэй.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Зурагт налуу хавтгай, үл сунах утсаар холбосон хоёр бие өгөгджээ. 1-р бие налуугийн дагуу дээш хөдөлнө, бие налуу хоёрын үрэлтийг тооцно.

а) Хоёр биед үйлчлэх хүчнүүдийг зурна уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Хоёр биеийн хурдатгал яагаад тэнцүү байдгийг тайлбарлан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 6

Зурагт үзүүлснээр хоёр биеийг хооронд нь саваагаар холбожээ. Холбосон савааны массыг тооцохгүй ба 1-р бие 2-р биеэс 4 дахин их масстай.

а) Савааны хаанаас тулбал тэнцвэрт оршихыг зураг дээр тэмдэглэн яагаад энд авсныг тайлбарлан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Хоёр биеийн төв хоорондох зай 1 м, биесийн масс 400 г, 100 г бол савааны хаанаас тулбал биес тэнцвэрт оршихыг тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 11

Үл хөдлөх эргэвч дээгүүр тохсон үл сунах утасны хоёр үзүүрт m1= 2 кг, m2= 2.1 кг масстай ачаа дүүжлэв. Ачааны анхны хурд тэгтэй тэнцүү. Утасны масс, эргэвчийн үрэлтийг тооцохгүй.

а) Зурагт өгөгдсөн эргэвчний тухай бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b) Хоёр ачаанд үйлчлэх хүчнүүдийг тэмдэглэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

с) Нэгдүгээр ачааны 2 с хугацаан дахь шилжилтийг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 5

d) 2-р ачааг утас ямар хэмжээний хүчээр татахыг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 4

Зурагт хүүхдийн тоглоомон бууны пүршийг шахахад үүсэх уян харимхайн хүч түүний шилжилтээс хамаарах хамаарлын графикийг харуулав.

а) Пүршийг 2 см-ээр шахахад гадны хүчний гүйцэтгэх ажлыг томьёогоор тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

b) Пүршний харимхай хүчний ажил нь хүч хугацаанаас хамаарсан графикаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбайтай тэнцүү болохыг батална уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 6

k хаттай пүршинд бэхлэгдсэн жингүй тавцангаас дээш h=0.5 м өндөрт байгаа m=10 кг масстай ачааг анхны хурдгүйгээр унагахад пүрш хамгийн ихдээ x=10 см хэмжээгээр шахагдав. g=10 м/с2

а) Пүршний хат k –ийн утга хэдэн Н/см болохыг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

b) Дээрх туршилт ажиглан биеийн хэмжээг өөрчлөхгүйгээр пүршийг илүү агшаах ямар арга байгааг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Термодинамикийн 1-р хуулийг үгээр утгачиланбичнэ үү.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 1

Термодинамикийн 1-р хуулийг изобар процессын үед томъёолон бичнэ үү.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 1

Термодинамикийн 1-р хуулийг изохор процессын үед томъёолон бичнэ үү.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 1

Термодинамикийн 1-р хуулийг изотерм процессын үед томъёолон бичнэ үү.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 1

Термодинамикийн 1-р хуулийг адиабатпроцессын хувьдтомьёолон бичнэ үү.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 2

Идеал хийд гаднаас 500 Ж дулаан, гадны хүчний үйлчлэлээр 200 Ж ажил хийгдсэн бол хийн дотоод энергийн өөрчлөлтийг олно уу.

\DeltaU= ....................Ж

Оноо: 2

1 атомт идеал хийд гаднаас 800 Ж дулаан өгөхөд түүний дотоод энерги 300 Ж-аар нэмэгдсэн бол хийн гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээг олно уу.

A=.....................Ж

Оноо: 2

Идеал хийд явагдсан процессын дүнддотоод энерги 300 Ж -аар нэмэгдэж, бүлүүр хий дээр500 Жажил хийсэн бол дулааны энергийн талаар юу хэлж чадах вэ?

Оноо: 2

Идеал хийн даралт нь 105 Па, эзлэхүүн нь 2 м3. Хий изобараар тэлж эзлэхүүн 6 м3 болсон бол ямар хэмжээний ажил хийж гүйцэтгэсэн бэ? Энерги юунд зарцуулагдсан бэ?

Оноо: 2

1 атомт молекул бүхий, 1 моль идеал хийн анхнытемператур 400 К байв. Изохор процессын дүндтемператур 600 К болсон бол хийн дотоод энергийн өөрчлөлтийг олно уу.

Нийт: 16693