• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Бүлүүр бүхий саванд байгаа идеал хийд гаднаас тодорхой хэмжээний дулааны энерги өгнө. Ямарпроцессын үед хийн дотоод энерги хамгийн ихээр өөрчлөгдөх вэ?

Оноо: 2

Цельсийн температур ба Кельвиний температурын онцлог ялгааг үндэслэн бичнэ үү.

Оноо: 2

Идеал хийн загварт бодит хийн юуг тооцож, юуг орхисон талаар өгүүлнэ үү.

Оноо: 2

Изотермба адиабат тэлэлтийн процессыгp-V диаграмм дээр дүрсэлж, энерги юунд зарцуулагдаж байгааг харьцуулан тайлбарлана уу.

Оноо: 2

Хийн эзлэхүүн тогтмол үед эзлэхүүн тэлэлтийн ажил тэгтэй тэнцүү байдаг. Тэгвэл хийн эзлэхүүнийг өөрчлөхгүйгээр хийд ажил хийж болох уу.

Оноо: 2

Хийн даралт ба температурыг Молекул Кинетик Онолын (МКО) үүднээс тайлбарлана уу.

Оноо: 2

Хийн холимгийн даралтын тухай Дальтоны хуулийг МКО -ын үүднээс тайлбарлана уу.

Оноо: 2

Дулааны машины халаагчийн температур 2270C, хөргөгчийн температур нь 270C байсан бол идеал дулааны машины ашигт үйлийн коэффицентийг олно уу.

Оноо: 2

Идеал дулааны машин бол загвар юм. Ийм бодит амьдралд байхгүй загвар авах болсон шалтгаан, уг загварын онцлогийн талаар өгүүлнэ үү.

 • Дулааны энергийг механик энерги болгож хувиргах хэрэгсэл (1). Цикл процессоор явагддаг. Дулааны машины гол зарчим бүтцийг агуулсан (1). Бодит машины АҮК -ийн дээд хязгаарыг зааж өгдөг (1). БҮтцийн элементийн талаар өгүүлж болно.  

Оноо: 2

Дулааны машины ашигт үйлийн коэффицентийг нэмэгдүүлэхийнтулд яах ёстой вэ?

 • А. Халаагчийн температурыг нэмэгдүүлж, хөргөгчийн температурыг тогтмол байлгах 

  B. Халаагчийн температурыг нэмэгдүүлж, хөргөгчийн температурыг ихэсгэх

  C. Халаагчийн температурыг тотмол байлгаж, хөргөгчийн температурыг бууруулах

  D. Халаагчийн температурыг нэмэгдүүлж, хөргөгчийн температурыг бууруулах

Оноо: 6

Бүлүүрээр тагласан битүү саванд байгаа 2 кг масстай хүчилтөрөгч хийн температур 47oC, эзэлхүүн нь 8.31 м3 байв.

a) Энэ үед хийн даралт ямар байсан бэ тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b. Хийн дотоод энергийг тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c) Хий изобараар тэлэхэд эзэлхүүн нь 12.31 м3 болсон ба энэ үед хийд ямар хэмжээний ажил хийгдсэн вэ тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Бүлүүрээр тагласан битүү саванд байгаа 2 кг масстай хийн температур 47oC, даралт нь 2∙104 Па, эзлэхүүн нь 8.31 м3 байв.

a) Хийн моль массыг тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 2

b) Хий изобараар тэлэхэд эзлэхүүн нь 10.31 м3 болсон бол энэ үед хийд ямар хэмжээний ажил хийгдсэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

c) Хий изобараар тэлэхэд түүний дотоод энерги 5∙104 Ж-аар өөрчлөгдсөн бол хийд гаднаас ямар хэмжээний дулаан өгсөн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Бүлүүрээр тагласан саванд байгаа 2 кг масстай хүчилтөрөгч хийн даралт нь 2∙104 Па, эзлэхүүн нь 8.31 м3 байв.

a) Энэ үед хийн абсолют температур ямар байсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c) Хий изобараар тэлэхэд 4∙104 Ж ажил хийж гүйцэтгэсэн бол хийд гаднаас ямар хэмжээний дулаан өгсөн вэ тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

b) Хийн температурыг изобараар 10 К-ээр нэмэгдүүлсэн бол дотоод энергийн өөрчлөлтийг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Бүлүүрээр тагласан битүү саванд байгаа 2 моль хүчилтөрөгч хийн температур 47oC, даралт нь 2∙104 Па байв.

a) Хийн эзлэхүүнийг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 2

b) Хий изобараар тэлэхэд эзлэхүүн нь 11.31 м3 болсон ба энэ үед хийд ямар хэмжээний ажил хийгдсэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

c) Хий изобараар тэлэхэд хийн дотоод энерги 2∙104 Ж-аар өөрчлөгдсөн бол гаднаас ямар хэмжээний дулаан өгсөн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 7

Бүлүүрээр тагласан битүү саванд байгаа 3 кг масстай гелийн температур 127oC, эзэлхүүн нь 8.31 м3 байв.

a) Энэ үед хийн даралтыг тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

b) Хийн дотоод энергийг тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c) Хий изобараар тэлэхэд эзэлхүүн нь 9.31м3 болсон ба энэ үед хийд ямар хэмжээний ажил хийгдсэн вэ тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693