• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 6

Бүлүүрээр тагласан битүү саванд байгаа 3 кг масстай гелийн даралт нь 6∙105 Па, эзэлхүүн нь 8.31 м3 байв.

a) Энэ үед хийн абсолют температур ямар байсан бэ тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Хийн температурыг 20К-ээр нэмэгдүүлсэн бол хийн дотоод энергийн утгыг тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c) Хийн температурыг изохороор нэмэгдүүлсэн бол хий өгсөн дулаанаар ямар хэмжээний ажил гүйцэтгэсэн вэ тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Бүлүүрээр тагласан битүү саванд байгаа 8г масстай гелийнтемператур 127oC, хийн даралт нь 6∙105 Пабайв.

a) Хийн эзлэхүүнийг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

b) Хийадиабатаар тэлэхэд эзлэхүүн нь 2 дахин нэмэгдсэнбол хийн даралт, температурямар болсон бэ? Ямар хэмжээний ажил хийгдсэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

c) Хий адиабатаар тэлэхэд хийн даралт, температур ямар болсон бэ? Хийн хийсэн ажлыг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Бүлүүрээр тагласан битүү саванд байгаа 4г масстай гелийн температур 127oC, даралт нь 6∙103 Па байв.

a) Хийн эзлэхүүнийг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 2

b) Хий изобараар тэлэхэдэзлэхүүн нь 0.85м3 болсон ямар хэмжээний ажил хийгдсэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

c) Дээрх процессын үед хийн дотоод энерги ямар хэмжээгээр өөрчлөгдөх вэ?Дулааны энергийг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Бүлүүрээр тагласансаванд байгаа 80г масстай аргон хийн дотоод энерги 7.5∙кЖ, эзлэхүүн нь 6л байв.

a) Саванд байгаа хийнтемпературыголно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

b) Хийн анхны даралтыг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

c) Хий адиабатаар тэлж эзлэхүүн нь 1.5дахин нэмэгдсэн бол дотоод энергийн өөрчлөлтийг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

a). Хийн дотоод энерги, ажил, дулааны тоо хэмжээ гэсэн хэмжигдэхүүнүүдийн ялгааг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

b) Ямар тохиолдолд дотоод энерги нэмэгдэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

c) Хийд гаднаас дулаан шилжүүлэхгүйгээр, хийг шахахгүйгээр дотоод энергийг нэмэгдүүлж болох уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

a) Дулаан дамжуулал гэж . . . . . үзэгдлийг хэлнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

b) Конвекцоор дулаан зөөгдөх гэж . . . . . . . . үзэгдлийг хэлнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

c). Цацралаар дулаан зөөгдөх гэж . . . . . . . . . . . үзэгдлийг хэлнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 6

Босоо байрлуулсан цилиндр саванд байгаа гелийг үрэлтгүй чөлөөтэй хөдлөх боломжтой 2 дм2 талбайтай 10 кг масстай бүлүүрээр таглав. Савны гаднах агаарын даралт 100 кПа бөгөөд хэсэг хугацааны дараа хий изобараар тэлсэний улмаас бүлүүр дээшээ 20 см зайнд өргөгдсөн бол

a) Саван доторх хийн даралтыг тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Саван доторх хийн гүйцэтгэсэн ажлыг тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c) Хийн дотоод энерги 480 Ж-аар өөрчлөгдсөн бол гаднаас ямар хэмжээний дулаан өгсөн вэ тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Босоо байрлуулсан цилиндр саванд байгаа гелийг 2 дм2 суурийн талбайтай 10 кг масстай бүлүүрээр таглав. Савны гаднах агаарын даралт 100 кПа байв. Хий изобараар тэлэхэд бүлүүр дээшээ 20 см зайд өргөгдөв.

a) Хийн эзлэхүүн ямар хэмжээгээр өөрчлөгдсөн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

b) Хийн тэлэлтийн ажлыг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

c) Хийд гаднаас өгсөн дулааны энергийг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693