• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хоёр тооны нийлбэр 16799, ялгавар 3201 бол уул тоонуудыг олоорой.

 • А. 6999, 10000   

 •  B. 10000, 6799  

 • C. 16700, 99      

 •  D 20000, 13598  

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 146o       

 • B. 108o       

 • C. 126o                

 • D. 130o

Оноо: 1

Г.Ф.Гаузе шаахай болон инфузорийг шилэн хоргонд хийж туршилт явуулжээ. Шаахай (P.caudatum) болон инфузорийг(D.nasutum) тодорхой хугацаанд тоолон үр дүнг графикаар илэрхийлжээ. Гаднаас шаахай нэмбэл доорх график хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?


 • A. D.nasutum -н хэмжээ өсч,  P.caudatum-н хэмжээ өснө

 • B. D.nasutum -н хэмжээ буурч, P.caudatum-н хэмжээ өснө

 • C. D.nasutum -н хэмжээ өсч, P.caudatum-н хэмжээ буурна

 • D. D.nasutum -н хэмжээ буурч, P.caudatum-н хэмжээ буурна

Оноо: 1

672 328 тоог мянгаар тоймлоорой.

 • А. 672300

 • B. 672000     

 •  C. 672320   

 • D. 673000

Оноо: 1

Таазанд бэхлэгдсэн чийдэн шалтай харьцангуй ямар энергитэй вэ?

 • А. Потенциал энергигүй, кинетик энергитэй 

 • В. Потенциал энергитэй,  кинетик энергигүй  

 • С. Потенциал ба  кинетик энергитэй      

 • D. Потенциал ба кинетик энергигүй

Оноо: 1

4258- ыг зуутаар тоймлосон тоо аль нь вэ?

 • А. 4250    

 • B. 4200    

 • C. 4260    

 • D. 4300

Оноо: 1

Цэцгийн ерөнхий бүтцийн зургийг ажиглаад асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу.

 • A. дохиур                                                     

 • B. цоморлог                     

 • C. үр боловсрох орон                                 

 • D. дэлбэ

Оноо: 1

Ижил хэмжээний 3 саванд дүүртэл нь ус, тос, сүү хийв. Аль шингэн савны ёроолд даралт их учруулах вэ? Усний нягт 1 г/см3 , тосны нягт 0.9 г/см3 , сүүний нягт 1.3 г/см3

 • A. Сүү      

 • B. Тос  

 • C. Ус  

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

Гүдгэр зөв олон өнцөгтийн нэг өнцөг нь 144o бол олон өнцөгтийн оройн тоог олоорой.

 • A. 9                   

 • B. 14          

 • C. 15                

 • D. 10

Оноо: 1

78.054 бутархайг аравны хэсгээр тоймлоорой.

 • А. 78.05     

 • B. 78       

 • C. 78.1  

 • D.78.2

Оноо: 1

Ангид дараах туршилт хийв. 1 м урт шилэн хоолой доторжижиг төмөр, өд, порлон гурвыг хийгээд агаарыг нь соруулж аваад бүтэн эргүүлж босгов. Аль бие түрүүлж унах вэ?

 • А. Төмөр 

 • В. Өд  

 • С. Порлон

 • D. Бүгд зэрэг унана 

Оноо: 1

Цэцгийн ерөнхий бүтцийн зургийг ажиглаад асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу.

 • A. дохиур                                                     

 • B. цоморлог                                 

 • C. үр боловсрох орон                                 

 • D. дэлбэ

Оноо: 1

Улаан өнгөтэй (AA) лиш цэцгийг цагаан өнгөтэй(aa) цэцэгтэй эвцэлдүүлэхэд F1үед гарах удмуудын генотип болон фенотипийг тодорхойлно уу. • A. АА генотиптэй,75% улаан

 • B. Аа генотиптэй,25 % улаан

 • C. аа генотиптэй,25 % цагаан

 • D. Аа генотиптэй,100% улаан

Оноо: 1

Гүдгэр зөв олон өнцөгтийн нэг өнцөг нь150o бол олон өнцөгтийн оройн тоог олоорой.

 • A. 12  

 • B. 16             

 • C. 15               

 • D. 14

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу. Цэцгийн бүтцийн үндсэн хэсгүүд болох дэлбэ, цоморлог нь ................... үүрэгтэй шадар эрхтэн юм.

 • A. тоос хүртэх                                               

 • B. үр боловсруулах                                          

 • D. хамгаалах

 • D. үржих  

Оноо: 1

Урт иштэй (AA) вандуйг богино иштэй (aa) вандуйтай эвцэлдүүлэхэд F2 үед гарах удмуудын генотипийг тодорхойлно уу. • A. АА генотиптэй,75% урт иштэй

 • B. Аа генотиптэй,25 % урт иштэй

 • C. аа генотиптэй,25 % богино иштэй

 • D. Аа генотиптэй,100% урт иштэй

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу. Цэцгийн бүтцийн үндсэн хэсгүүд болох дохиур болон үр боловсрох орон нь ................... үүрэгтэй эрхтэн юм.

 • A. тоос хүртэх                                                

 •  B. үр боловсруулах                               

 •  C. хамгаалах                                       

 • D. үржих 

Оноо: 1

Шар өнгөтэй (AA) лиш цэцгийг цагаан өнгөтэй (aa) лиш цэцэгтэй эвцэлдүүлэхэд F2 үед гарах удмуудын генотипийг тодорхойлно уу. • A. АА генотиптэй,75% шар

 • B. Аа генотиптэй,25 % шар

 • C. аа генотиптэй,25 % цагаан

 • D. Аа генотиптэй,100% шар

Оноо: 1

Зургийг сайтар ажиглаад асуултад хариулна уу. Үр боловсрох орны амсар дээрх тоосноос юу үүсч байна вэ? Зөв хариултыг сонгоорой.

 • A. тоос                                                          

 • B. тоосны хоолой                   

 • C. үрт нахиа                                          

 • D. жимс 

Оноо: 1

Улаан өнгөтэй (AА) вандуйн цэцгийг цагаан өнгөтэй (aa) вандуйн цэцэгтэй эвцэлдүүлэхэд F2 үед гарах удмуудын генотип, фенотипийг тодорхойлно уу. • A. АА генотиптэй,75% шар

 • B. Аа генотиптэй,25 % шар

 • C. аа генотиптэй,25 % цагаан

 • D. Аа генотиптэй,100% шар

Нийт: 16693