Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Таазанд бэхлэгдсэн чийдэн шалтай харьцангуй ямар энергитэй вэ ?

 • А. Потенциал энергигүй, кинетик энергитэй

 • В. Потенциал энергитэй, кинетик энергигүй

 • С. Потенциал ба кинетик энергитэй

 • D. Потенциал ба кинетик энергигүй

Оноо: 1

Г.Ф.Гаузе шаахай болон инфузорийг шилэн хоргонд хийж туршилт явуулжээ. Шаахай (P.caudatum) болон инфузорийг(D.nasutum) тодорхой хугацаанд тоолон үр дүнг графикаар илэрхийлжээ. Хэрвээ инфузорийн ихэнх хэсгийг хоргоноос гаргавал график хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? • A. D.nasutum -н хэмжээ өсч, P.caudatum-н хэмжээ өснө

 • B. D.nasutum -н хэмжээ буурч, P.caudatum-н хэмжээ өснө

 • C. D.nasutum -н хэмжээ өсч, P.caudatum-н хэмжээ буурна

 • D. D.nasutum -н хэмжээ буурч, P.caudatum-н хэмжээ буурна

Оноо: 1

4258- ыг зуутаар тоймлосон тоо аль нь вэ?

 • А. 4250

 • B. 4200

 • C. 4260

 • D. 4300

Оноо: 1

Г.Ф.Гаузе шаахай болон инфузорийг шилэн хоргонд хийж туршилт явуулжээ. Шаахай (P.caudatum) болон инфузорийг(D.nasutum) тодорхой хугацаанд тоолон үр дүнг графикаар илэрхийлжээ.Хэрвээ гаднаас 2 бодгалыг хоргонд хийсэнтэй ижил харьцаагаар нэмбэл график хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? • A. D.nasutum -н хэмжээ өсч, P.caudatum-н хэмжээ өснө

 • B. D.nasutum -н хэмжээ буурч, P.caudatum-н хэмжээ өснө

 • C. D.nasutum -н хэмжээ өсч, P.caudatum-н хэмжээ буурна

 • D. D.nasutum -н хэмжээ буурч, P.caudatum-н хэмжээ буурна

Оноо: 1

Цэцгийн ерөнхий бүтцийн зургийг ажиглаад асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу.

 • A. дохиур

 • B. цоморлог

 • C. үр боловсрох орон

 • D. дэлбэ

Оноо: 1

Ижил хэмжээний 3 саванд дүүртэл нь ус, тос, сүү хийв. Аль шингэн савны ёроолд даралт их учруулах вэ? Усний нягт 1 г/см3 , тосны нягт 0.9 г/см3 , сүүний нягт 1.3 г/см3

 • A. Сүү

 • B. Тос

 • C. Ус

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

Гүдгэр зөв олон өнцөгтийн нэг өнцөг нь 144o бол олон өнцөгтийн оройн тоог олоорой.

 • a). 9

 • b). 14

 • c). 15

 • d). 10

Оноо: 1

Г.Ф.Гаузе шаахай болон инфузорийг шилэн хоргонд хийж туршилт явуулжээ. Шаахай (P.caudatum) болон инфузорийг(D.nasutum) тодорхой хугацаанд тоолон үр дүнг графикаар илэрхийлжээ. Хэрвээ гаднаас инфузорийг нэмбэл график хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? • A. D.nasutum -н хэмжээ өсч, P.caudatum-н хэмжээ өснө.

 • B. D.nasutum -н хэмжээ буурч, P.caudatum-н хэмжээ өснө.

 • C. D.nasutum -н хэмжээ өсч, P.caudatum-н хэмжээ буурна.

 • D. D.nasutum -н хэмжээ буурч мөхөн, P.caudatum мөхнө.

Оноо: 1

78.054 бутархайг аравны хэсгээр тоймлоорой.

 • А. 78.05

 • B. 78

 • C. 78.1

 • D.78.2

Оноо: 1

Ангид дараах туршилт хийв. 1 м урт шилэн хоолой доторхи агаарыг соруулж аваад жижиг хэмжээний төмөр, өд, порлон гурвыг хийгээд 180° эрүүлэв. Аль нь түрүүлж унах вэ?

 • А. Төмөр

 • В. Өд

 • С. Порлон

 • D. Бүгд зэрэг унана

Оноо: 1

Цэцгийн ерөнхий бүтцийн зургийг ажиглаад асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу.

 • A. дохиур

 • B. цоморлог

 • C. үр боловсрох орон

 • D. дэлбэ

Оноо: 1

Улаан өнгөтэй (AA) лиш цэцгийг цагаан өнгөтэй(aa) цэцэгтэй эвцэлдүүлэхэд F2 үед гарах удмуудын фенотипийг тодорхойлно уу. • A. АА генотиптэй,75% улаан

 • B. Аа генотиптэй,25 % улаан

 • C. аа генотиптэй,25 % цагаан

 • D. Аа генотиптэй,100% улаан

Оноо: 1

Гүдгэр зөв олон өнцөгтийн нэг өнцөг нь150o бол олон өнцөгтийн оройн тоог олоорой.

 • a). 12

 • b). 16

 • c). 15

 • d). 14

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу. Цэцгийн бүтцийн үндсэн хэсгүүд болох дэлбэ, цоморлог нь ................... үүрэгтэй шадар эрхтэн юм.

 • A. тоос хүртэх

 • B. үр боловсруулах

 • D. хамгаалах

 • D. үржих

Оноо: 1

Урт иштэй (AA) вандуйг богино иштэй (aa) вандуйтай эвцэлдүүлэхэд F2 үед гарах удмуудын фенотипийг тодорхойлно уу. • A. АА генотиптэй,75% улаан

 • B. Аа генотиптэй,25 % улаан

 • C. аа генотиптэй,25 % цагаан

 • D. Аа генотиптэй,100% улаан

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу. Цэцгийн бүтцийн үндсэн хэсгүүд болох дохиур болон үр боловсрох орон нь ................... үүрэгтэй эрхтэн юм.

 • A. тоос хүртэх

 • B. үр боловсруулах

 • C. хамгаалах

 • D. үржих

Оноо: 1

Шар өнгөтэй (AA) лиш цэцгийг цагаан өнгөтэй (aa) лиш цэцэгтэй эвцэлдүүлэхэд F2 үед гарах удмуудын фенотипийг тодорхойлно уу. • A. АА генотиптэй,75% шар

 • B. Аа генотиптэй,25 % шар

 • C. аа генотиптэй,25 % цагаан

 • D. Аа генотиптэй,100% шар

Оноо: 1

Зургийг сайтар ажиглаад асуултад хариулна уу. Үр боловсрох орны амсар дээрх тоосноос юу үүсч байна вэ? Зөв хариултыг сонгоорой.

 • A. тоос

 • B. тоосны хоолой

 • C. үрт нахиа

 • D. жимс

Оноо: 1

Улаан өнгөтэй (AА) вандуйн цэцгийг цагаан өнгөтэй (aa) вандуйн цэцэгтэй эвцэлдүүлэхэд F2 үед гарах удмуудын фенотипийг тодорхойлно уу. • A. АА генотиптэй,75% шар

 • B. Аа генотиптэй,25 % шар

 • C. аа генотиптэй,25 % цагаан

 • D. Аа генотиптэй,100% шар

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой

 • a). 53o

 • b). 43o

 • c). 86o

 • d). 137o

Нийт: 15508