• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

a). Абсолют хар биеийн цацаргалтынСтефан - Больцманы хууль ёсоор хар биеийн туяа цацаргах чадвар биеийн абсолют температурын 4 зэргээс шууд хамаардаг.E=\sigma T^{4}.\sigma=5.67*10^{-8}Вт/ м2К4 нь Стефан -Больцманы тогтмол. Дэлхийн дундаж температурT= 288 К. Дэлхийн 1 м2талбайгаас цацаргах дулааны цацаргалтын чадлыг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

b) Дэлхийн нийт гадаргаас цацаргах чадлыг олно уу. Дэлхийн радиус 6400 км.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

c) Нарны гадаргын температур 6000 K,радиус нь дэлхийнхээс 109 дахин их бол нарны цацаргалтын чадлыг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Идеал дулааны машины халаагчийн температур 117oC, хөргөгчийн температур 27oС байв.

a) Дулааны машины ашигт үйлийн коэффицентийг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

b) Дулааны машины халаагчаас авсан дулааны энерги60 кЖ бол байсан бол хөргөгчид өгсөндулааны энергийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

c) Дулааны машин 2 минутажиллаад зогсов. Уг дулааны машины хөргөгчид алдах чадлыг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

a) Дулааны машиныг ажлын бие, халаагч, хөргөгчөөс тогтдог гэж үздэг.Халаагч ямар үүрэгтэй вэ? Халаагч байхгүй байвал яах бол?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 2

b) Дулааны машины хөргөгч гэж юу вэ? Гэрийн хөргөгч мөн үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

c) Дулааны машин яагаад цикл процессоор ажилладаг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Идеал дулааны машины халаагчийн температур 117oC бөгөөд дулааны машины ашигт үйлийн коэффицент 23% байв.

a) Дулааны машины хөргөгчийн абсолют температурыг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

c) Дулааны машины чадал 14 кВт бол ажилласан хугацааг тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

b) Дулааны машинхалаагчаас 60 кЖ дулаан авсан бол хөргөгчид ямар хэмжээний дулааны энерги алдах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 6

a. Өгөгдсөн температуртай халаагч, хөргөгч бүхий бодит дулааны машины АҮК -ийн хүрэх дээд утгыг идеал дулааны машины АҮК харуулдаг. Үүнийг үндэслэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

b) Идеал дулааны машины АҮК -ийн гаргалгаа хийнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c) Дулааны машины халаагчийн хийж байгаа ажил 58 кЖ бол хөргөгчийн хийж байгаа ажлыг тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Идеал дулааны машины хөргөгчийн температур 27oC бөгөөд дулааны машины ашигт үйлийн коэффицент 23% байв.

a) Дулааны машины халаагчийн температурыг тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 2

b) Халаагчийн температурыг өөрчлөхгүйгээр хөргөгчийн температурыг 10% -иар бууруулбал АҮК ямар болох вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

c) Халаагчаас авсандулаан 60 кЖбол гүйцэтгэсэн ажил ба ажил болгож чадалгүй хөргөгчид өгсөндулааны энергийголно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 7

Идеал халаагчийн дулаан 60 кЖ, хөргөгчийн дулаан 46 кЖ байв. Хэрэв дулааны машины халаагчийн температур 117oC бол

a) Дулааны машины ашигт үйлийн коэффициентийг тооцоолон олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Дулааны машины хөргөгчийн температурыг тооцоолон уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

c)Дулааны машин 2 минутанд ажиллаад зогссон бол хөргөгчийн чадлыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 7

Идеал халаагчийн дулаан 72 кЖ, хөргөгчийн дулаан 56 кЖ байв. Хэрэв дулааны машины хөргөгчийн температур 270C бол

a) Дулааны машины ашигт үйлийн коэффициентыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Дулааны машины халаагчийн температурыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

c) Дулааны машины халаагчийн ажил 90 кЖ бол хөргөгчийн ажлыг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 7

Шатдаг хийгээр ажилладаг дотоод шаталтын Отто машин 2 изохор ба 2 адиабат процессоор ажилладаг. Түүний АҮК -ийг дараах томьёогоор тооцоолж болно.

\eta =1-k^{1-\gamma }Үүний, k=V_{2}/V_{1}=5; \gamma =1.4адиабатын илтгэгч.

a) Отто машины АҮК -ийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Отто хөдөлгүүрийн зарцуулсан чадал 400 морины хүч бол ашигтай чадлыг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

c) Дулааны машины 1 циклд хийгдсэн ажлыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

a). Дулаан багтаамж нь тогтмол процессыг политроп гэдэг. Политроп процессын тэгшитгэл

pV^{n}=const; n=\frac{C-C_{p}}{C-C_{V}}.

a) Изобар, изохор процесс политроп процесс болохыг батална уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

b) Изотерм процесс политроп болохыг батална уу. .

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693