• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 5

Элементийн шинж чанар

Доорх хүснэгтэнд A-F хүртэлх 6 бодисуудын хайлах цэг, буцлах цэг, цахилгаан дамжуулах чанарыг үзүүлжээ.

Бодис

Хайлах цэг ,oC

Буцлах цэг ,oC

Тасалгааны температурт цахилгаан дамжуулах чадвар

Усанд ууссан бодисын цахилгаан дамжуулах чадвар

A

660

2519

сайн

Уусдаггүй

B

113

184

Дамжуулдаггүй

Уусдаггүй

C

0

100

Маш муу

Маш муу

D

801

1413

Дамжуулдаггүй

Сайн

Е

-71

-62

Дамжуулдаггүй

Уусдаггүй

а. Тасалгааны температурт талст байдлаар оршдог 3 нэгдлийг нэрлэнэ үү.

......................................................................................................................................

б.Ионы нэгдлийг нэрлэнэ үү.

.....................................................................................................................................

в. Тасалгааны температурт хий байдлаар оршдог нэгдлийг нэрлэнэ үү.

........................................................................................................................................

г. Аль бодис нь тасалгааны температурт шингэн байдлаар оршдог вэ?

........................................................................................................................................

д. Аль бодис нь металл вэ?

..............................................................................................................................................

Оноо: 4

Масс спектр

Атом, молекулын массыг хэмжих багаж төхөөрөмжийг масс спектрометр гэнэ. Масс спектрометрийн аргыг изотопуудын тоо, эзлэх хувь, атом массыг нарийвчлалтай тогтооход хэрэглэдэг.

а. Дээрх масс спектрийн зургаас үзэхэд циркони элементэд 51.5% 90Zr, 11.2% 91Zr, 17.2%92Zr, 17.4% 94Zr, 2.8% 96Zr изотоп тус тус агуулагддаг бол цирконийн харьцангуй дундаж атом массыг олно уу.

........................................................................................................................................................

б. цирконийн үнэмлэхүй атом массыг олно уу.

.......................................................................................................................................................

в. 94Zr ба 96Zr-ийн нейтрон, электроны тоог олно уу.

....................................................................................................................................................

Оноо: 4

Гальваны элемент

а. Цайр ба зэс электродыг цайр болон зэсийн сульфатын давсны уусмалд дүрсэн гальван элементийн хялбар схемийг зурна уу.

б.Цайр ба зэс электродын аль нь сөрөг электрод вэ?

.....................................................................................................................................................

в.Электродууд дээр явагдах исэлдэх, ангижрах хагас урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Оноо: 5

Та дараахь мэдээллийг анхааралтай уншин зохих даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү?

Цөмийн зэвсэггүй бүс нь цэрэг зэвсэггүй хэсэгчилсэн нутгийн нэг төрөл бөгөөд эрх зүйн тодорхой журмын дагуу олон улсын харилцан тохирсон энэ нутагт цөмийн зэвсэг үйлдвэрлэх, турших, байрлуулах, тээвэрлэх, хадгалах, цөмийн цэнэг зөөгч байрлуулах, ер нь цэргийн бааз, аливаа төхөөрөмж байгуулахыг хориглоно.

...... Монгол улс 1993 онд Ерөнхий Ассамблейн чуулган дээр нутаг дэвсгэрээ цөмийн зэвсэггүй бүс гэж албан ёсоор зарласныг 2001 онд НҮБ – ын Аюулгүйн зөвлөлийн Цөмийн зэвсэг бүхий байнгын 5 гишүүн улс дэмжиж, Монгол улсыг цөмийн зэвсэггүй бүс нутаг гэж албан ёсоор тунхаглав. 2002 онд НҮБ – ын Ерөнхий Ассамблейн Монгол улсыг цөмийн зэвсэггүй бүс гэсэн тогтоолыг санал хураалгүйгээр шууд батлав. Ингэснээр Монгол улсын эсрэг цөмийн зэвсэг хэрэглэхгүй байх, бусад улс хэрэглэсэн тохиолдолд Монгол улсыг хамгаалах үүрэг авсан хэрэг гэж ойлгож болох юм. /Олон улс судлалын дээд сургууль. ЭШБ № 3 УБ 2014/

Цөмийн зэвсэггүй бүс гэдэгт юуг ойлгох вэ?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Монгол улс яагаад өөрийгөө цөмийн зэвсэггүй бүс гэж НҮБ – ын Ерөнхий ассамблей дээр зарласан бэ?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

НҮБ нь Монгол улсыг цөмийн зэвсэггүй улс гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн тогтоол гаргаснаар манай улсын өмнө ямар үүрэг хүлээх вэ?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

НҮБ – ын Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын гишүүн орнуудыг нэрлэн бичнэ үү?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Полимерийн шинж чанар

а. Модыг цуулахад эслэг нь уртаашаа ширхгийн дагуу цуурдгийн шалтгааныг тайлбарлана уу.

...............................................................................................................................................

б. Полиэтилен уутыг нэг тийш татахад сунаад тасардаггүй мөртлөө хөндлөн татахад тасардгийн шалтгааныг тайлбарлана уу.

............................................................................................................................................

в.Полиэтилен гарган авах урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

...........................................................................................................................................

г. Хэрэв полиэтилений молийн масс нь дунджаар 39984 г/ моль бол түүнийг үүсгэж буй мономерийн тоог олно уу.

...............................................................................................................................................

Оноо: 5

Холимог

Бодисуудыг зөөвөрлөх үед хэсэг шил сав хагарч иод, барийн сульфат, натрийн сульфат зэрэг хатуу бодисуудын холимог үүсчээ.

а.Хатуу бодисын холимгоос иодыг салгах аргыг тайлбарлана уу.

.......................................................................................................................................

б. Үлдсэн холимгийг усанд уусган холимгоос барийн сульфатыг салгах аргыг тодорхойлж туршилтанд хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг нэрлэнэ үү.

.............................................................................................................................................

в. Натрийн сульфатын уусмалаас натрийн сульфатыг салгах туршилтын дарааллыг товч бичнэ үү.

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Оноо: 4

Хий хураах, таних

Татах шүүгээнд хийг хураан авахад тухайн хий агаараас хүнд эсвэл хөнгөн эсэхээс хамаарч агаарыг түрүүлэх, усанд уусдаг эсвэл үл уусдаг эсэхээс хамаарч усыг түрүүлэх гэсэн арга хэрэглэнэ.

а. Аммиакын хийг гарган авч хураахад дараах аргуудас аль нь оновчтой вэ?

I. II. III.

................................................................................................................................................

б. Хурааж авсан аммиакыг хэрхэн таних вэ?

........................................................................................................................................................

в. Аммиакын 1-2 төрлийн хэрэглээг нэрлэж бичнэ үү.

.........................................................................................................................................................

Оноо: 4

Уусмалын рН тооцоолох

Дараах хүчтэй ба сул электролитийн уусмалын концентрац болон диссоциацын тогтмолын илтгэгчийг ашиглан

а) 0.1 моль∙ дм-3 HCl-ийн уусмалын рН-ийг тооцоолно уу.

.........................................................................................................................................

б) 0.1 моль∙ дм-3 NaOH-ийн уусмалын рН-ийг тооцоолно уу.

......................................................................................................................................

в) 0.1 моль∙ дм-3 CH3COOH-ийн уусмалын K=1.74∙10-5 бол рН-ийг тооцоолно уу.

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Оноо: 6

Томьёо тогтоох

0.675 г С, Н, О агуулсан нэгдлийг бүрэн шатаахад 0.991 г СО2, 0.405 г Н2О үүссэн бол нэгдлийн хялбар томьёог олно уу.

а. СО2 -ийн молийн тоог олно уу.

...................................................................................................................................................

б. С-ийн молийн тоо

.............................................................................................................................................

в. Н2О-ийн молийн тоо

..............................................................................................................................................

г. Н-ийн молийн тоог олно уу.

................................................................................................................................................

д. О-ийн молийн тоог олно уу.

..................................................................................................................................................

е. нэгдлийн хялбар томьёог олно уу.

..................................................................................................................................................

Оноо: 1

Write the verbs in their correct forms.

A: Where _____you ______(go) ?

B: To work.

Оноо: 1

Write the verbs in their correct forms.

A: (Do)________________________your homework yet?

B: Yes. I did it last night.

Оноо: 1

Write the verbs in their correct forms.

A: How often (go) _____________________you to a library?

B: I go to a library twice a week.

Оноо: 1

Write the verbs in their correct forms.

A: Have you ever ________________________(be) to a Zoo?

B: No, I have never been to a Zoo.

Оноо: 1

Write the verbs in their correct forms.

A: What ________________you (do) when I _____________________ (call) you?

B: I was cooking.

Оноо: 4

Исэлдэн- ангижрах урвалын тэгшитгэл зохиох

Калийн нитритийг калийн перманганатаар саармаг орчинд бүрэн исэлдүүлэхэд явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичиж электрон тооцооны аргаар тэнцүүлнэ үү.

а. Исэлдэх хагас урвалын тэгшитгэл бичиж, ангижруулагчийн алдсан электроны

тоог олно уу.

……………………………………………………………………………………………………………………..

б. Ангижрах хагас урвалын тэгшитгэл бичиж, исэлдүүлэгчийн авсан электроны тоог

олно уу.

…………………………………………………………………………………………………………………………

в. Исэлдэн-ангижрах урвалын тэгшитгэлийг тэнцүүлнэ үү .

…………………………………………………………………………………………………………………………

г. 8.5 г калийн нитритийг бүрэн исэлдүүлэхэд зарцуулагдах калийн перманганатын

массыг олно уу.

…………………………………………………………………………………………………………………

Оноо: 1

Write the verbs in their correct forms.

A: How long ___________________ you________________ (learn) English?

B: Since the fifth grade.

Оноо: 1

Write the verbs in their correct forms.

A: Who __________________you (live) with?

B: I live with my parents and brothers.

Оноо: 1

Write the verbs in their correct forms.

A: It’s raining still.

B: Yes. I wish it _________(stop). I want to go out for a walk.

Оноо: 5

Термохими

Химийн холбоо үүсэхэд чөлөөлөгдөх энергийг химийн холбооны үүсэхийн энерги, холбоог таслахад зарцуулагдах энергийг химийн холбооны задралын энерги гэж нэрлэдэг. Энэ хоёр энергийн тоон холбогдол нь тухайн химийн холбооны хувьд тэнцүү байдаг. Үүнийг химийн холбооны энерги гэнэ. Даалгавар:

а.Этений шатах урвалын тэгшитгэл бичиж тэнцүүлнэ үү.

......................................................................................................................................................................

б. Химийн холбоонуудын энергийн холбогдлыг ашиглан 1 моль этений шатахын дулааныг олно уу.

Химийн холбоо

C−H

O=O

C=O

H−O

C=C

Химийн холбооны энерги, кЖ/моль

413

498

745

467

614

.....................................................................................................................................................

в. Этений шатах урвал нь эндотерм, экзотерм урвалын аль нь болохыг нэрлэнэ үү.

..........................................................................................................................................................................

Оноо: 1

Write the verbs in their correct forms.

A: These flowers are great.

B: They _______(send) to me yesterday by one of my fans.

Нийт: 16693