• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 5

Органик хими Холимгийн бодлого

Шоргоолжны хүчил ба пропионы хүчлийн холимгийг илүүдэл калийн гидрокарбонатаар үйлчлэхэд хэвийн нөхцөлд 2.24 л хий ялгарчээ. Мөн тийм хэмжээний холимгийг илүүдэл мөнгөний оксидын аммиакын уусмалаар үйлчлэхэд 10.8 г масстай тунадас буусан байна.

Даалгавар:

а.Мөнгөний оксидын аммиакын уусмалтай урвалд орсон шоргоолжны хүчлийн массыг тооцож олно уу .

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

б.Урвалд орсон пропионы хүчлийн массыг тооцож олно уу.

........................................................................................................................................................................

в.Холимог дахь шоргоолжны хүчлийн массын хувийг тооцож олно уу.

........................................................................................................................................................................

Оноо: 3

The voyage began well in calm, clear weather. As usual, the ship was crowded; most of the passengers were tourists who, after their holiday in Turkey, were now returning home. There was a lot of fun and entertainment on board the ship. People were eating, dancing, singing and enjoying themselves. But after the sun set, the weather began to change, and the sea got rougher and rougher. Soon nearly everyone was feeling ill.

Most of the passengers on board the ship________.

 • A. didn’t want to return home

 • B. hated the food they were served

 • C. got very sick before the storm broke out

 • D. enjoyed themselves by singing and dancing all night

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The passage is about_________.


 • A. holidays by the sea

 • B. a terrible storm at sea

 • C. the dangers of a sea voyage

 • D. the first day on board the ship

Дээрх даалгаврын оноо : 1

At the start of the voyage_______.

 • A. everyone was feeling happy

 • B. a lot of people were already seasick

 • C. Everyone was looking forward to the holiday in Turkey

 • D. the weather was cool and windy

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 5

Органик хими Холимгийн бодлого

Бензол ба стиролын холимог дундуур 3.2% (массын хувь бүхий)-ийн 250 г масстай бромын усыг нэвтрүүлэхэд уусмал өнгөгүй болжээ. Адил масстай холимгийг шатаахад хэвийн нөхцөлд 22.4 л нүүрсхүчлийн хий ялгарсан байна.

Даалгавар:

а.Бромтой урвалд орсон стиролын массыг тооцож олно уу.

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

б.Шатах урвалд орсон бензолын массыг тооцож олно уу.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

в.Холимог дахь бензолын массын хувийг тооцож олно уу.

........................................................................................................................................................................

Оноо: 4

Машины хөдөлгүүрт бензин шатахад 400 Ж энерги ялгарсан ба 100 Ж энергийг кинетик энергид хувиргасан.

а. Бензинд ямар энерги хадгалагдаж байсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Хөдөлгүүрт үр ашиггүй хувирсан энерги ямар энергид хувирсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Хөдөлгүүр ямар хэмжээний энергийг үр ашиггүй хувиргасан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d. Хөдөлгүүрийн ашигт үйлийн коэффицентийг тооцно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

2 кг масстай 4м/с хурдтай хөдөлж байгаа биеийн кинетик энерги нь

a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .Ж.

b. Хурдыг 2 дахин ихэсгэвэл кинетик энерги нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .дахин ихэснэ.

Оноо: 3

Leslie comes from a big city. During the holiday she went to spend a week on her uncle’s farm. It was her first visit there. Her uncle, who was very pleased to see his niece, did his best to make her stay an enjoyable one. On the farm she rode a horse, fed chickens ran, in the fields and ate fruit fresh from the trees. She enjoyed her holiday so much that, when the day for her to return to the city came, she was very sad to leave.

Leslie’s _______.

 • A. holiday lasted for a week

 • B. parents often sent her to the farm

 • C. uncle left the farm and went to the city

 • D. greatest pleasure was to ride a horse

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Leslie ________.

 • A. hated the animals on the farm

 • B. visited her uncle’s farm once a week

 • C. thought life on the farm was extremely hard

 • D. thoroughly enjoyed her holiday on the farm

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Which of the following is the most suitable TITLE for this passage.

 • A. Horses and Chickens

 • B. A Different Sort of Life

 • C. Longing for the City

 • D. An Uncle and His Spoiled Niece

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

40 кг масстай хүүхэд 20м өндөрт гарав.

а. Түүний хүндийн хүч

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . H

b. Потенциал энерги нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .кЖ.

Оноо: 4

Органик бодисын молекулын бүтэц, шинж чанар

Дараах дөрвөн бодисын байгуулалтын томьёог сайтар ажиглаад даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

Даалгавар:

А.Бромын усны өнгийг арилгадаг хоёр бодисыг нэрлэнэ үү.

.......................................................................................................................................................................

Б.Мөнгөний оксидын аммиакын уусмалтай урвалд ордог бодисыг сонгон, явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

В.Устай нэгдэх урвал (гидратаци)-д ордог хоёр бодисыг сонгон, явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Г. Галогентай халах урвалд ордог хоёр бодисыг нэрлэнэ үү.

........................................................................................................................................................................

Оноо: 5

Уусмалын тэнцвэр

Нэг суурьт органик сул хүчил болох цууны хүчил нь усан уусмалдааСН3СООН ⇄ Н+ + CH3COO- гэж диссоциацлагдан тэнцвэр тогтох ба уусмалд ион болон задраагүй цууны хүчлийн молекул, диссоциацаас үүссэн устөрөгчийн ион (Н+), ацетат (CH3COO-) ионууд оршино. Энэхүү хүчлийн 0.01 М 1 л уусмалд 0.011 моль жижиг хэсгүүд ( СН3СООН , Н+ , CH3COO-) байв. Өгөгдлийг ашиглан дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

Даалгавар:

А. Усан уусмалд ион болон диссоциацлагдсан хүчлийн молийн тоог олно уу.

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Б. Уусмал дахь устөрөгчийн ионы концентрацыг ашиглан рН-ын утгыг тодорхойлно уу.

........................................................................................................................................................................

В. Уусмалын рОН-ыг олно уу.

........................................................................................................................................................................

Оноо: 3

Пүршийг 18 Н хүчээр деформацлахад 0.18 Ж потенциал энергитэй болсон.

a.Пүршний хат

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Н/м

b. Деформацийн хэмжээ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . м

Оноо: 4

Hүүрс-устөрөгчдийн хими шинж

Гэрлийн нөлөөгөөр 160 г метан хлоржих урвалд орж 500 г хлорметан үүсчээ. Өгөгдлийг ашиглан дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

а. Хэдэн моль метан урвалд орсон бэ?

.......................................................................................................................................................................

б. Хлорметан хэдэн хувийн гарцтай үүссэн бэ?

........................................................................................................................................................................

в. Энэ урвал ямар төрлийн урвал вэ? Ямар механизмаар явагдах вэ?

........................................................................................................................................................................

Оноо: 3

Ballet dancers were originally all men. Women only began to appear in performances in 1681, in Paris. The encouragement of King Louis XIV of France is greatly responsible for the establishment of ballet as one of the major arts forms it is seen as today. Many young girls begin ballet lessons at the age of 5 or so and train for many years before they are good enough to perform. Most never do perform at all but the graceful movements and control of the body acquired by anyone who has ballet training, encourages parents to obtain at least several years of lessons for their young daughters.

Parents _______.

 • A. want their children to learn to be dancers

 • B. want their children to have graceful form

 • C. want their children to be able to control their bodies with grace

 • D. want their children to train for five years to perform

Дээрх даалгаврын оноо : 1

King Louis XIV ______.

 • encouraged and supported the art of ballet

 • assisted dancers to learn ballet

 • had graceful movements and body control

 • supported ballet so he could take lessons

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Women______.

 • performed ballet before men

 • didn’t perform in France

 • perform better than men

 • were not the original dancers

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

10 кг масстай дэлбэрэх бодис бүрэн шатахад1500Ж дулаан ялгардаг бол дэлбэрэх бодисын шаталтын хувийн дулаан . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Ж/кг байна.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

20 кг масстай модыг бүрэн шатахад 800Ж дулаан ялгардаг бол модны шаталтын хувийн дулаан . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Ж/кг байна.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 6

Урвалын хурдад нөлөөлөх хүчин зүйл

Дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

Цайрын үрэл илүүдэл хүхрийн хүчилтэй харилцан үйлчлэх урвалын хурдыг шинжлэн судлах ажлыг сурагч доорх багаж хэрэгслийг ашиглан хийжээ.

Цайр + хүхрийн хүчил → цайрын сульфат + устөрөгч

a. Урвал явагдахад ямар өөрчлөлт гарах вэ?

i. Цайрын үрлийн масс

..............................................................................................................................

ii. Шилэн саван дахь цайрын сульфатын концентраци

..............................................................................................................................

б.Туршилтын үр дүнг сурагч дараах хүснэгтээр илэрхийлжээ.

Хугацаа, минут

0

10

20

30

40

50

60

Устөрөгчийн эзлэхүүн, см3

0

24

39

48

53

55

55

Хүснэгтийг ашиглан устөрөгчийн эзлэхүүн хугацаанаас хамаарах график байгуулна уу.

Устөрөгчийн эзэлхүүн, см3

Хугацаа, минут

в. График ашиглан урвал явагдсанаас 25 минутын дараа устөрөгчийн эзлэхүүн хэд байх вэ?

Устөрөгчийн эзлэхүүн .............................................................................................

г. Яагаад 50 минутын дараа устөрөгч нэмж ялгарахгүй байгаагийн шалтгааныг тайлбарлана уу.

.....................................................................................................................................

д. Устөрөгчийг хэрхэн таних вэ? ................................................................ .................

Оноо: 4

Зурагттус бүр нь 2 кг масстай ижил биеүдийгтавиур дээр хэрхэн байрлуулсныг үзүүлэв. Давхар хоорондын зай 1 м.

а. Потенциал энергийг тооцохтомьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Харилцан үйлчлэлийн (потенциал энерги) энергийг тооцоолно уу.

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

c. Хамгийн багаэнергитэйгээс нь жагсаан бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Химийн үйлдвэрийн технологийг ногоон хими, тогтвортой хөгжлийн зарчмыг хангах

байдлаар нь үнэлдэг. Атом экономи буюу урвалын массын үр ашгийг дараах тэгшитгэлээр тооцоолдог.

атом экономи, % =

Германы химич Оствальд аммиакаас азотын хүчил гарган авах аргыг хөгжүүлсэн байна. Тэрээр катализын талаар хийсэн нээлтээрээ Нобелийн шагнал хүртжээ.

Оствальдын аргаар азотын хүчил гарган авахад дараах урвал явагдана.

NH3 + 2O2 → HNO3 + H2O

а.Өгсөн энэ урвалын атом экономиийг тооцоолно уу. [2]

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

б. Аммиакаас азотын хүчил гарган авах аргад 10% роди бүхий цагаан алтан хайлшийг

хэрэглэдэг. “Ногоон хими”, “тогтвортой хөгжил”–ийн үзэл баримтлалд тулгуурлан

катализатор ашиглах арга –ын талаарх дүгнэлтээ бичнэ үү. [2]

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 3

0.2 кг масстай чулууг эгц дээш 30 м/с хурдтай шидэв.

а. Шидэх агшинд чулуу ямар энергитэй байсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

b. Шидсэнээс хойш потенциал энергийн хамгийн их утгахэдэн Ж болох вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

с. Чулуу ямар өндөрт гарах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Электролиз

Хартугалганы бромидын хайлмалд бал чулуун электрод хэрэглэн электролиз явуулахад улаан хүрэн өнгийн хий ялгарч, савны ёроолд мөнгөлөг тунадас үүсчээ.

а. Улаан хүрэн хий юу вэ? Ямар электрод дээр ялгарах вэ?

......................................................................................................................................................................................................................................................................б.Анод дээр исэлдэх хагас урвалын тэгшитгэл бичнэ үү.

........................................................................................................................................................

в. Катод дээр ямар бодис цэнэггүйжих вэ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

г. Катод дээр ангижрах хагас урвалын тэгшитгэл бичнэ үү.

........................................................................................................................................................

Оноо: 5

Электролиз

Натрийн хлоридын усан уусмалд бал чулуун электрод хэрэглэн электролиз явуулжээ.

а. Электродууд дээр ямар бодис ялгарсан болохыг металлын идэвхийн эгнээ болон анионы цэнэггүйжих эгнээг ашиглан тайлбарлана уу.

......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

б. Катод ба анод дээр ялгарсан хийг хэрхэн таних вэ?

......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

в. Анод дээр исэлдэх хагас урвалын тэгшитгэл бичнэ үү.

........................................................................................................................................................

г. Катод дээр ангижрах хагас урвалын тэгшитгэл бичнэ үү.

......................................................................................................................................................

д. Уусмалд ямар бодис үлдсэн бэ?

................................................................................................................................

Нийт: 16693