• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

2 кг масстай ачааг 5м өндрөөс чөлөөтэй унагав.

а. Ачааны потенциал энергийн хэмжээг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Ачаа газарт унах үеийн кинетик энергийг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

с.Ачаа газарт унах үеийн хурдыг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Химийн тэнцвэр

X, Y ба Z бодисуудыг хольж хэсэг хугацаанд байлгахад aX + bY ⇆ cZ гэсэн тэнцвэр

тогтсон бөгөөд дээрх 3 бодисын концентраци хугацаанаас хамаарсан хамаарлыг графикаар үзүүлжээ.

а. Графикаас эх бодисууд болох урвалд орсон Х, Y-ийн концентрац, үүссэн бүтээгдэхүүний концентрацийг тус тус олно уу.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

б .Тэнцвэрийн тэгшитгэлийн коэффициент (a, b, c)-ийг олно уу.

..................................................................................................................................................

в.Тэнцвэрийн тогтмолыг олно уу.

..................................................................................................................................................................

Оноо: 4

Термохими

Химийн холбоо үүсэхэд чөлөөлөгдөх энергийг химийн холбооны үүсэхийн энерги, холбоог таслахад зарцуулагдах энергийг химийн холбооны задралын энерги гэж нэрлэдэг. Энэ хоёр энергийн тоон холбогдол нь тухайн химийн холбооны хувьд тэнцүү байдаг. Үүнийг химийн холбооны энерги гэнэ.

Даалгавар:

а.Хүснэгтэнд өгсөн химийн холбооны энергийн тоон холбогдлыг ашиглан Н2 + Cl2 2HCl үүсэх урвалын дулааны илрэлийг олно уу.

Химийн холбоо

Н−H

Cl-Cl

H-Cl

Химийн холбооны энерги, кЖ/моль

432

243

427

...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

б. Хлорт устөрөгч үүсэх урвал нь эндотерм, экзотерм урвалын аль нь болохыг тогтооно уу.

.....................................................................................................................................................

в. Хлорт устөрөгч үүсэх урвалын энергийн диаграммыг байгуулна уу.

.....................................................................................................................................................

Оноо: 4

Массаараа ялгаатай (m1=3 кг, m2=2 кг, m3=1 кг, m4=4 кг) ачаануудыг зурагт үзүүлснээр өөр өөр өндөрт байрлуулав.

а. Потенциал энергийг тооцохтомьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Харилцан үйлчлэлийн (потенциал энерги) энергийг тооцоолно уу.

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

c. Хамгийн их энергитэйгээс нь жагсаан бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Choose the right order to make up a story

1. One day he met a very beautiful girl in London.

2. He took money from the rich and gave it to the poor.

3. Robin Hood is a legendary hero.

4. Her father wanted to marry her to a rich old man.

5. He lived in the 12th century.

 • A. 5,4,2,1,3

 • B. 3,4,2,1,5 

 • C. 1,4,2,5,1

 • D. 3,5,2,1,4

Оноо: 4

Химийн тэнцвэр

А+ В⇆ 2С гэсэн урвал явагдаж тэнцвэр тогтжээ.Тэнцвэрийн тогтмол нь 20, А, В бодисын анхны концентраци тус тус 0.2 моль/л, 0.3 моль/л байв.

а. Тэнцвэр тогтсон үеийн эх бодис болон үүссэн бүтээгдэхүүний концентрацийг тооцох аргачлалыг бичнэ үү.

.........................................................................................................................................................

б. Дээрх урвалын тэнцвэрийн тогтмолын илэрхийллийг бичнэ үү.

.........................................................................................................................................................

в. Тэнцвэрийн үеийн бодисын концентрацийн холбогдлуудыг бодож олно уу.

.........................................................................................................................................................

Оноо: 4

Химийн тэнцвэрийн шилжилт

2XY (х) + Y2(х) ⇄ 2XY2(х) + Q гэсэн тэнцвэр тогтсон системд шулуун болон буцах урвалын хурдны температурын коэффициент харгалзан ℽ=2.0, ℽ=3.0 байв.

а.Урвалд орж буй бодисуудын концентрацийг 2 дахин ихэсгэхэд

..........................................................................................................................................

б.Урвалын температурыг 200С-ээр нэмэгдүүлэхэд

......................................................................................................................................

в. Системийн даралтыг 2 дахин ихэсгэхэд

.........................................................................................................................................

г. Катализатор нэмж өгвөл тус тус тэнцвэр аль чиглэлд шилжих вэ?

..............................................................................................................................................

Оноо: 6

m1=2кг, m2=1кг масстай биеүдийгзурагт үзүүлснээр өөр өөр өндөрт байрлуулав.

a. Биеүдийн байрлалын энергийг тодорхойл.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Биеүдийг унагаж газрын гадаргаас 1 м өндөрт ирэх агшинд биеүдийн потенциал энергийг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c.1 м өндөрт ирэх агшинд биеүдийн кинетикэнерги ямар байх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Choose the right order to make up a story

1. It is a fine old city.

2. From the station they can see the splendid view of Princess Street.

3. The capital of Scotland is Edinburgh.

4. The train bringing visitors to Edinburgh runs right into the heart of the city.

5. Half way along Princess Street is a tall monument to Sir Walter Scott, a wellknown Scottish writer.

6. Then a little farther on is the Floral Clock , which is made of growing flowers.

 • A. 1,3,2,4,6,5

 • B. 4,3,2,1,5,6   

 • C. 3,1,4,2,5,6

 • D. 3,1,2,4,5,6

Оноо: 4

Химийн тэнцвэрийн Кр –ийг тооцох

2СО2⇄ 2СО + О2гэсэн урвалд тэнцвэр тогтсоны дараа урвалын холимогт 0.2 моль СО2, 0.5 моль СО, 0.1 моль О2байв.Өгөгдсөн температурт (273 К) системийн нийт даралт 1∙105Па байжээ.

а. Хий тус бүрийн парциаль даралтыг тооцно уу.

.......................................................................................................................................

.б. Дээрх урвалын тэнцвэрийн тогтмолын илэрхийллийг бичнэ үү.

........................................................................................................................................

в. Энэхүү урвалын КР– ийг бодож олно уу.

.......................................................................................................................................

Оноо: 4

Спиртийн байгуулал, шинж чанар

Бутанол-1 нь -890С температурт хайлж, 1180С температурт буцалдаг, өнгөгүй шингэн

спирт юм.

Даалгавар:

а. Спиртийн бүх изомерийн байгууллыг бичиж, нэрлэнэ үү.

..............................................................................................................................................

. б. Бутанол-1-ийн хүчиллэг орчинд калийн дихроматаар исэлдэх урвалын тэгшитгэлийг

бичнэ үү.

................................................................................................................................................

в. Спиртийн цууны хүчилтэй эфиржих урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

...............................................................................................................................................

Оноо: 5

Арен

Арены ангийн нэгэн нэгдлийн молекул масс 92 нн, массын 91.3%-ийг С, 8.69%-ийг Н эзэлдэг.

Даалгавар:

а.Уг нэгдлийн молекулын томьёог бичиж, байгуулалтыг дүрсэлнэ үү.

..............................................................................................................................................

б. Өгсөн нэгдлийн гэрлийн нөлөөгөөр бромоор халагдах урвалын тэгшитгэлийг

бичнэ үү.

.............................................................................................................................................

в. Өгсөн нэгдлийн катализаторын нөлөөгөөр бромоор халагдах урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

...............................................................................................................................

Оноо: 1

Choose the right order to make up a story

1. In the morning when he woke up, the train was in Paris.

2. He asked the conductor to wake him up even if he would protest.

3. Once Mark Twain was traveling in France by train.

4. Mark Twain was angry with the conductor who didn’t wake him up at his station. But he said “you are not half angry as the man whom I made get off at your station”

5. He had to get off at a small station at night.

 • A. 1,2,3,4,5

 • B. 3,5,2,1,4

 • C. 2,4,5,3,1 

 • D. 4,3,1,5,2

Оноо: 1

Choose the right order to make up a story

1. Our director’s speech was very interesting.

2. He said that our younger generation had to study hard.

3. He spoke about the most important tasks of our school.

4. Last week we held a meeting at our school.

5. Our meeting was addressed by our director and some of the teachers.

 • A.. 5,1,2,4,3

 • B. 4,5,1,3,2 

 • C. 4,5,3,2,1

 •   D. 1,4,2,3 5

Оноо: 1

Choose the right order to make up a story

1. The lesson was over before the due time.

2. Suddenly a bird flew in through the open window.

3. It was a math lesson.

4. The pupils jumped up on their feet and started to catch the bird.

5. All the class was doing sums.

 • A. 3,5,2,4,1,  

 • B. 5,1,3,4,2,  

 • C. 4,2,5,1,3,      

 • D. 3,4,2,5,1

Оноо: 1

Choose the right order to make up a story

1. Put some tea into the pot.

2. Boil the water.

3. Warm the pot.

4. Fill the kettle with cold water.

5. Pour hot water into the pot.

 • A. 4,2,3,1,5   

 • B. 5,4,1,3,2 

 • B. 1,2,3,4,5  

 • D. 2,5,3,1,4

Оноо: 1

Choose the right order to make up a story

1. A man spent his whole Sunday in front of the TV set watching football matches.

2. In the morning his wife saw that her husband was still asleep in his armchair.

3. A little later he fell asleep in his armchair.

4. The man woke up at once and asked :”Five to seven? And who is leading?”

5. She went to wake him up and said that it was five to seven.

 • A. 1,2,3,4,5 

 • B. 1,3,5,4,2 

 • C. 1,3,2,5,4

 • D. 5,2,1,3,4

Оноо: 1

Choose the right order to make up a story

1. They called this holiday “Thanksgiving Day.”

2. Few people in Europe heard about it.

3. But when they ate it which was presented by Indians they liked turkey very much.

4. The turkey was an American bird.

5. Since that day Americans have always had turkeys for this holiday.

 • A. 4,2,3,1,5 

 • B. 2,3,4,1,5  

 • C. 1,2,3,4,5

 • D.2,5,1,4,3

Оноо: 4

Азотын хүчлийн үйлдвэрлэл

Үйлдвэрт азотын хүчлийг гарган авах урвал нь дараах 3 үе шаттай явагдана.

I үешат IIүешат III үешат

NH3 \rightarrow NO \rightarrowNO2 \rightarrow HNO3

Даалгавар:

а. 34 тонн аммиакаас онол ёсоор хэчнээн тонн 63%-ийн концентрацтай азотын хүчлийн уусмал гарган авах вэ?

...................................................................................................................................................

б. Дээрх урвалаар 190 тн хэмжээтэй 63%-ийн концентрацтай азотын хүчлийн уусмал гарган авсан бол бүтээгдэхүүний гарцыг тооцож олно уу.

.................................................................................................................................................

Оноо: 4

Химийн тэнцвэр

N2 (х)+ 3H2 (х) 2NH3(х) , ∆H°= -92.2 кЖ гэсэн урвалын хувьд

а. Урвал явагдсан системийн температурыг бууруулахад тэнцвэр аль зүгт шилжих вэ?

...............................................................................................................................................

б. Даралтыг ихэсгэхэд тэнцвэр аль зүгт шилжих вэ?

...............................................................................................................................................

в. Катализатор нэмж өгвөл тэнцвэр аль чиглэлд шилжих вэ?

................................................................................................................................................

г.Устөрөгч хийн концентрацийг бууруулахад тэнцвэр аль зүгт шилжих вэ?

.................................................................................................................................................

Нийт: 16693