• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Электролиз

Калийн гидроксидын усан уусмалын электролизоор электродууд дээр устөрөгч ба хүчилтөрөгч хий ялгарчээ.

а. Электролизийн үед электродууд дээр ялгарсан хийн эзэлхүүний харьцаа болон электролизийн хэлхээг зөв илэрхийлсэн зураглалыг сонгоно уу.

А

В

С

б. Электролизийн үед явагдсан исэлдэх хагас урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

..................................................................................................................................................

в. Электролизийн үед явагдсан ангижрах хагас урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

...................................................................................................................................................

Оноо: 5

Органик бодисын молекулын бүтэц, шинж чанар

Дараах дөрвөн бодисын байгуулалтын томьёо өгчээ.

Даалгавар:

а.Бромын усны өнгийг арилгадаг гурван бодисыг нэрлэнэ үү.

..................................................................................................................................................................

б.Эдгээр 3 бодисын бромын устай харилцан үйлчлэх урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

в. Устай нэгдэх урвал (гидратаци)-д ордог хоёр бодисын устай нэгдэх урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Оноо: 4

Кальцийн карбонатын хэрэглээ

Кальцийн карбонат нь чухал түүхий эд юм.

а.Кальцийн карбонатаас тогтдог чулуулгийг нэрлэнэ үү.

...........................................................................................................................................................

б.Кальцийн карбонатыг хүчтэй халаахад задардаг. Энэ урвалаар 8.0 кг кальцийн оксид үүссэн бол задарсан кальцийн карбонатын массыг олно уу.

.......................................................................................................................................................

в.Хөрсний хүчиллэг чанарыг тогтворжуулахад кальцийн карбонатыг хэрэглэдэг.Энэ нь хөрсний хүчиллэг чанарыг бууруулахад яагаад чухал байдаг вэ?

..............................................................................................................................................

Оноо: 5

Химийн тэнцвэр.

2SO2 + O2 ⇆ 2SO3 + Q гэсэн химийн тэнцвэр тогтсон урвалд [SO2]=0.3 моль/л, [O2]=0.6 моль/л, [SO3]=0.2 моль/л байв.

а.Тэнцвэрийн тогтмолыг олно уу.

...................................................................................................................................................

б. Тэнцвэр тогтохоос өмнөх [SO2] -ийг тооцоолно уу.

....................................................................................................................................................

Оноо: 5

Урвалын аяндаа явагдах чанар

Титан (IV)-ийн оксид титан болтлоо ангижрах (TiO2(хат) + 2С(хат) Ti (хат)+2СО(х)) урвал стандарт нөхцөл болон 2000 К температурт явагдах боломжтой эсэхийг тодорхойлно уу. Энэхүү урвалын стандарт энтальпийн өөрчлөлт ∆H° =722.9 кЖ/моль, стандарт энтропийн өөрчлөлт S° =0.364/кЖ(моль∙К) байдаг.

Даалгавар :

а.Стандарт нөхцөлд урвалын Гиббсийн энергийн өөрчлөлтийг олно уу?

..............................................................................................................................................................

б.2000К температурт Гиббсийн энергийн өөрчлөлтийг олно уу?

..............................................................................................................................................

в.Дээрх урвал аль температурт аяндаа явагдах вэ.

.............................................................................................................................................................

Оноо: 6

m1=1кг, m2=3кг масстай биеүдийгзурагт үзүүлснээр өөр өөр өндөрт байрлуулав.

a. Биеүдийн байрлалын энергийг тодорхойл.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Биеүдийг унагаж газрын гадаргаас 1 м өндөрт ирэх агшинд биеүдийн потенциал энергийг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c.1 м өндөрт ирэх агшинд биеүдийн кинетикэнерги ямар байх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Исэлдэн- ангижрах урвал

Натрийн сульфитыг калийн перманганатаар исэлдүүлэх урвалын эх болон бүтээгдэхүүн бодисууд өгөгджээ.

aNa2SO3+ b KMnO4+cH2SO4→а Na2SO4+ А + K2SO4 + сH2O

а. А бодисыг нэрлэнэ үү.

...........................................................................................................................................

б.Исэлдэх хагас урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

.........................................................................................................................................

в. Ангижрах хагас урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

............................................................................................................................................

г. а, b, c коэффициентүүдийг олно уу.

...............................................................................................................................................

Оноо: 3

Тус бүр 40 Ом эсэргүүцэлтэй цуваа холбогдсон 2 дамжуулагчаар хагас цагийн дотор 5 А гүйдэл гүйнэ.

а. Хэлхээний ерөнхий эсэргүүцлийг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Хагас цаг хичнээн секунд вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

с. Хэлхээнд ялгарах нийт дулааны энергийг ол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 10

All things are linked

Once in a certain village there was a chief who had many slaves. When he wanted something done, he just ordered his slaves to do it. If he wanted a good and wise thing done, his advisors said to him, “Yes that is good.” If he wanted something done which was not wise, these advisors said just the same, “That is good.” But the chief’s lowest advisor never said yes or no. When the chief asked him about something, he always thought for a while, and then replied, “All things are linked.” For example, the chief once asked him when the long dry season would end, and he simply replied, “All things are linked.” Another time the chief asked why the corn crop was so small and again he replied “All things are linked”.

One time it happened that the chief could not sleep because of the loud croaking of the frogs at night in the marshes. For many nights he could not sleep, and he finally decided to kill all the frogs. He told his advisors about his plan. As usual, they praised him and said, “Yes, that is good.” But the lowest advisor did not speak.

The next day the chief sent his slaves to kill the frogs in the marsh. The slaves killed frogs until no frogs remained. The chief slept well that night. He was very pleased with his life.

But soon the mosquitoes began to multiply in the marsh because there were no frogs left to eat the young mosquitoes. They entered the house of the chief and bit him. The chief’s life became miserable.

All the villagers suffered. So the chief sent his slaves to kill the mosquitoes. The slaves tried, but there were too many mosquitoes.

Life in the village became impossible because of the many mosquitoes. People went away and left their fields and houses. The old village was empty except for the chief’s family. Finally, the chief and his family also went away.

And now there is a saying in that country: “’Yes , that is good’ caused a whole village to become empty.”

Read the text and choose the synonyms for the words in bold.

Slaves

 • A. People

 • B. friends

 • C. enemies

 • D. servants

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Read the text and choose the synonyms for the words in bold.

remained

 • A. lived

 • B. stayed

 • C. went

 • D. finished

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Read the text and choose the synonyms for the words in bold.

miserable

 • A. Happy

 • B. Boring

 • C. unhappy

 • D. unusual

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Which of the following sentences best tells the main idea of this paragraph 6?

 • A. The chief’s family was the last to leave

 • B. Everyone left the village because of the mosquitoes

 • C. There were many mosquitoes in the village

 • D. The people started new life

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The increased number of mosquitoes was linked or connected to which of the following?

 • A. The death of all the frogs

 • B. many birds in the marshes

 • C. the long dry season

 • D. the poor crop of corn

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Why did the chief order his slaves to kill the frogs?

 • A. because he wanted to live happily

 • B. Because his advisors said the chief to do that

 • C. Because he could not sleep many nights

 • D. Because the corn crop was small

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Which of the following sentences best tells the moral?

 • A. The chief should listen to his slaves

 • B. The chief should listen to his advisors

 • C. It is good to listen to what everyone said

 • D. You must be helpful to others.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Who was the last people to leave the village?

 • A. slaves

 • B. advisors

 • C. every family

 • D. The chief’s family

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What’s the meaning of the phrase “All things are linked”?

 • A. All things are separate

 • B. All things are connected/related with each other

 • C. All things are different from each other

 • D. All things are together

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Which character in the story said all that he knew or thought?

 • A. slaves

 • B. advisors

 • C. every family

 • D.The chef's family

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 4

Химийн кинетик

Na2S2O3(уус) + 2HCl(уус) 2NaCl(уус) + H2O(ш) + SO2(х) + S(хат)

гэсэн урвалыг ашиглан химийн урвалын хурдыг судлав.Туршилтанд 0.2 моль/ л концентрацтай натрийн тиосульфатын уусмал авчээ. Энэ туршилтын үр дүнг дараах хүснэгтэд үзүүлэв.

Туршилт

1

2

3

4

Тиосульфатын эзэлхүүн, см3

50

40

25

10

Усны эзэлхүүн, см3

0

10

25

40

Хүчлийн эзэлхүүн, см3

5

5

5

5

Нийт эзэлхүүн, см3

55

55

55

55

Хугацаа, с

48

60

96

………..

а. Урвалын хурд яагаад буурч байна вэ? тайлбараа бичнэ үү.

.....................................................................................................................................................

б. Хүснэгтийн дутуу нүдийг гүйцээн бөглөнө үү.

........................................................................................................................................................

в. Яагаад энэ туршилтанд нийт эзэлхүүнийг тогтмол хадгалсны шалтгааныг тайлбарлана уу.

........................................................................................................................................................................

Оноо: 6

Органик бодисын молекулын бүтэц, шинж чанар

Дараах дөрвөн бодисын байгуулалтын томьёо өгчээ.

Даалгавар:

а. Галогентай халах урвалд ордог гурван бодисыг сонгон явагдах урвалын тэгшитгэлийг

бичнэ үү .

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

б. Зэсийн гидроксидтой урвалд ордог хоёр бодисыг сонгон явагдах урвалын

тэгшитгэлийг бичнэ үү .

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

в. Металл натритай урвалд орж, устөрөгч хий ялгаруулдаг гэсэн хоёр бодисыг нэрлэнэ үү.

.........................................................................................................................................................

Оноо: 5

Тэнцвэрийн тогтмол

4 атм даралтын үед 3 моль азот, 9 моль устөрөгчийн хольцоос 4 моль аммиак үүсэж тэнцвэр тогтжээ.

N2 (х)+ 3H2 (х) 2NH3(х)

а. Урвалд ороогүй үлдсэн азот, устөрөгчийн молийн тоог олно уу.

................................................................................................................................................

б. Азот, устөрөгч, аммиакийн парциаль даралтыг олно уу.

...................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

в. Урвалын тэнцвэрийн тогтмол, Кр-ыг тооцоолно уу.

.....................................................................................................................................................

Оноо: 4

Исэлдэн –ангижрах урвал

Cu+HNO3 (конц)Cu(NO3)2+ NO2+H2O урвалыг ашиглан

a. Исэлдэх хагас урвалын тэгшитгэл бичнэ үү.

.......................................................................................................................................................

б. Ангижрах хагас урвалын тэгшитгэл бичнэ үү.

...................................................................................................................................................................

в. Исэлдэн-ангижрах урвалын төрлийг тогтооно уу.

..................................................................................................................................................................

Оноо: 3

Электролиз

Натрийн хлоридын усан уусмалын электролизыг явуулжээ.

Даалгавар:

а.Анод дээр явагдах хагас урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

........................................................................................................................................................................

б. Катод дээр явагдах хагас урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

........................................................................................................................................................................

в. Анод болон катод дээр ялгарсан хийнүүдийг хэрхэн таних вэ? Хий тус бүрийг таних аргыг тайлбарлан бичнэ үү.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 4

Урвалын тэгшитгэлээр тооцоо хийх

27.6 грамм калийн карбонат 10%-ийн 200 г давсны хүчлийн уусмалтай харилцан үйлчилжээ.

Даалгавар:

а.Явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

........................................................................................................................................................................

б. Үүсэх хийн эзэлхүүнийг хэвийн нөхцөлд олно уу.

........................................................................................................................................................................

в. Үүсэх давсны массыг олно уу.

........................................................................................................................................................................

г. Аль бодис хэчнээн грамм илүүдэж үлдэх вэ?

........................................................................................................................................................................

Оноо: 4

Хүхрийн хүчлийн үйлдвэрлэл

Үйлдвэрт хүхрийн хүчлийг гарган авах урвал нь дараах 3 үе шаттай явагдана.

I үе шат II үе шат III үе шат

FeS2 \rightarrowSO2 \rightarrow SO3 \rightarrowH2SO4

а. 12 тонн FeS2-ээс онол ёсоор 98%-ийн хүхрийн хүчлийн уусмал хичнээн тонн гарган авах ёстой вэ?

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

б. Үйлдвэрт 90%-ийн гарцтай 98%-ийн концентрацтай хүхрийн хүчлийн уусмал гарган авсан бол хичнээн тонн уусмал гарган авсан болохыг тооцож олно уу.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 4

Органик нэгдлийн хими шинж

Этилийн спирт болон цууны хүчлийн 10.4 гр масстай холимогийг металл натригаар үйлчлэхэд 4.48 л хий хэвийн нөхцөлд ялгарчээ. Адил хэмжээний холимгийг натрийн карбонатаар үйлчлэхэд 0.1 моль СО2 ялгарчээ.

а.Натрийн карбонаттай урвалд орсон цууны хүчлийн массыг олно уу.

.................................................................................................................................................................

б. Металл натритай урвалд орсон этилийн спиртийн массыг олно уу.

.......................................................................................................................................................................

в.Холимог дахь этилийн спиртийн массын хувийг олно уу.

........................................................................................................................................................................

Оноо: 3

Cabbage is high in vitamins A,B, B2, and C. It is very low in calories, with only 24 calories per cup and 30 calories per cup when cooked. Cabbage can be used to make many tasty low-calories dishes. Thus, cabbage is a good food for people on diets.

The stated main idea in this passage is that …………

 • A. cabbage is high in vitamins

 • B. Cabbage is low in calories

 • C. people can make tasty low-calorie dishes with cabbage

 • D. cabbage is low-calorie but a high - vitamin vegetable

Дээрх даалгаврын оноо : 1

We infer from this passage that ……………

 • A. we should have low-calories foods if we want to be healthy

 • B. low-calories dishes can be made with cabbage

 • C. cabbage is rich in vitamins

 • D. we should grow more cabbages

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Which vitamins are included in a cabbage?

 • A. all vitamins

 • B. only B2 and C

 • C. A, B, B2 as well as C

 • D. B, B2, and C

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Walking , jogging, and running have become forms of exercise for people who want to stay healthy. There are different ways people show that they care about health. They avoid eating starchy and fatty foods. They don’t smoke or drink. They must get enough sleep and rest.

We infer from this passage that ………………

 • A.  people care about their health a lot

 • B. there are different ways people show that they care about their health

 • C. these days fewer people smoke and drink

 • D. everybody wants to be healthy

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Why should people do exercises?

 • A. To be thin

 • B. to sleep well

 • C. To be healthy

 • D. To have a fun

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Toys can be very harmful to children. For example, some metal toys may have sharp edges which can lead to bad cuts. Plastics toys may have small piece, and children might bite off these piece and swallow them. Also , the paint on some toys might have lead; these toys are not safe because children might put them in their mouths.

The stated main idea in this passage that ……………………

 • A. metal toys may have sharp edges

 • B. we shouldn’t buy toys for children

 • C. we shouldn’t let children play with toys

 • D. toys can be very harmful to children

Дээрх даалгаврын оноо : 1

We infer from this passage that ………………………

 • A. you should be careful when playing with toys

 • B. you shouldn’t buy toys with edges

 • C. you must be very careful when buying a toy for kids

 • D. infant mortality can occur because of harmful toys

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Нийт: 16693