• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 53o   

 • B. 43o             

 • C. 86o        

 • D. 68.5o

Оноо: 1

Зургийг сайтар ажиглаад асуултад хариулна уу. Тоосны хоолойгоор дамжин үр боловсрох орон дотор юу үүсч байна вэ? Зөв хариултыг сонгоорой.

 • A. дохиур                                              

 • B. тоос

 • С. үрт нахиа

 • D. жимс

Оноо: 1

Хөвсгөл аймгийн нутагт Эрчмийн хар ямааг өсгөдөг. Хүснэгтийг ашиглан тухайн ямааны ноолуурын хэмжээг бусад ямааны ноолуурын хэмжээтэй харьцуулсан зөв дүгнэлтийг олно уу.

 • A. Эрчмийн хар ямааны эр нь бусад үүлдэрийн эр ямаанаас илүү ноолууртай

 • B. Эрчмийн хар ямааны эм нь бусад үүлдэрийн эм ямаанаас илүү ноолууртай

 • C. Эрчмийн хар ямааны эм нь эр ямаанаас ноолуурын гарц ихтэй

 • D. Сэрүүн нөхцөлд амьдардаг тул бусад ямааныхаас бага гарц бүхий ноолууртай

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. Өндөгнөөс авгалдай гарах хугацаа нь юунаас ихээхэн шалтгаалах вэ? Зөвийг сонгоорой.

 • A. өсөлт                                                          

 • B. хоол тэжээл                          

 • C. хөдөлгөөн                                                  

 • D. температур  

Оноо: 1

\sqrt{35}\approx 5.9160....Тооны ойролцоо утгыг 0.1 нарийвчлалтай дутагдалтай дөхөлтийг ол.

 • A. 5.9          

 • В.5.92             

 • С. 6                 

 • D. 6.1

Оноо: 1

Эрвээхэй авгалдайн хөгжлийн үедээ хамгийн их өсдөг. Үүнд нөлөөлдөг хүчин зүйлийг сонгоно уу.

 • A. хооллолт                                                 

 •  B. хөдөлгөөн                               

 •  C. температур                                   

 •  D. агаар 

Оноо: 1

Төв аймагт "Баяндэлгэрийн улаан ямаа"-г өсгөдөг. Хүснэгтийг ашиглан тухайн ямааны ноолуурын хэмжээг бусад ямааны ноолуурын хэмжээтэй харьцуулсан зөв дүгнэлтийг олно уу.

 • A. Баяндэлгэрийн улаан ямааны эр нь бусад үүлдэрийн эр ямаанаас илүү ноолуурын гарцтай

 • B. Баяндэлгэрийн улаан ямааны  эм нь Өлгийн улаан үүлдрийн  эм ямаанаас илүү ноолуурын гарцтай

 • C. Баяндэлгэрийн улаан эм ямааны ноолуурын гарц  эр ямаанаас их

 • D. Сэрүүн нөхцөлд амьдардаг тул бусад ямааныхаас бага  ноолуурын гарцтай

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 50o               

 • B. 52o               

 • C. 104o                 

 • D. 64o

Оноо: 1

Баян -Өлгий аймгийн нутагт "Өлгийн улаан ямаа"-г өсгөдөг. Хүснэгтийг ашиглан тухайн ямааны ноолуурын хэмжээг бусад үүлдэрийн ямааны ноолуурын гарцтай харьцуулсан зөв дүгнэлтийг олно уу.

 • A. Өлгийн улаан ямааны эр нь бусад үүлдэрийн ямаанаас илүү ноолуурын гарцтай

 • B. Өлгийн улаан ямааны эм нь бусад үүлдэрийн эм ямаанаас бага ноолуурын гарцтай

 • C. Өлгийн улаан ямааны эм нь  эр ямаанаас илүү ноолуурын гарцтай

 • D. Сэрүүн нөхцөлд амьдардаг боловч эм ямаа нь их ноолууртай

Оноо: 1

Гүдгэр 12 өнцөгт хэдэн диагональтай вэ?

 • A. 54      

 • B. 60

 • C. 66

 • D. 45

Оноо: 1

Баянхонгор аймгийн нутагт "Ззалаа жинстийн цагаан ямаа"-г тусгайлан өсгөдөг. Хүснэгт дэх мэдээллийг ашиглан тухайн ямааны ноолуурын хэмжээг бусад үүлдэрийн ямааны ноолуурын хэмжээтэй харьцуулсан зөв дүгнэлтийг олно уу.

 • A. Залаа жинстийн цагаан ямааны эр нь бусад үүлдэрийн эр ямаанаас илүү ноолуурын гарцтай

 • B. Залаа жинстийн цагаан ямааны эм нь бусад үүлдэрийн эм ямаанаас илүү ноолуурын гарцтай

 • C. Залаа жинстийн цагаан эм ямааны ноолуурын гарц эр ямааныхаас их

 • D. Дулаан нөхцөлд амьдардаг тул бусад үүлдэрийн ямааныхаас ноолуурын гарц бага

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу. Өндөгнөөс авгалдай, хүүхэлдэй, эрвээхэй хүртэлх үеийг шавжийн .................... гэнэ.

 • A. өсөлт                                                   

 • B. бойжилт                                 

 • C. амьдралын эргэлт                           

 • D. дүрс хувирал

Оноо: 1

\sqrt{3}=1.73205............ тооны ойролцоо утгыг 0.01 нарийвчлалтай илүүдэлтэй дөхөлтийг ол.

 • A. 1.74           

 • В.1.72             

 • С. 1.7            

 • D. 2

Оноо: 1

Гүдгэр 14 өнцөгт хэдэн диагональтай вэ?

 • A. 84

 • B. 66 

 • C. 77               

 • D. 91

Оноо: 1

Хүний хэдээс хэдэн насыг өсвөр нас гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. 3-5 нас                                                        

 • B. 5-10 нас                                 

 • C. 10-17                                      

 •   D. 17-20 

Оноо: 1

\sqrt{2}ба \sqrt{3} тооны хооронд үл орших рациональ тоог ол.

 • A. 1.3             

 • В. 1.5              

 • С.1.6               

 • D.1.7

Оноо: 1

Хүн биеийн жингийнхээ хэдэн хувьтай тэнцэх зүйлийг үүрэхэд хэвийн гэж үздэг вэ?

 • A. 15%                                                            

 • B. 20%

 • C. 25%                                                       

 • D. 30%                                                           

Оноо: 1

Графикийг ажиглан тухайн шалгаралд өртөх болсон тухай зөв дүгнэлтийг олно уу


 • A. Ой мод тайрснаас болж ойн гүнд амьдардаг дунгууд гэрэлд гарсан.

 • B. Агаарын бохирдолоос болж хамгаалах зан төрхийн улмаас саарал дунгийн хэмжээ ихэссэн.

 • C. Шар өнгийн дун үржилд илүү орж үр удмаа үлдээсэн.

 • D. Хүн ой дундуур шуудуу ухсан тул зарим дун ойн гүнд зарим нь ойн захад амьдрах болсон.

Оноо: 1

Дараах хэмжигдэхүүнүүдэд тохирох нэгжийг харгалзуулна уу?

1. Чадал a. м/сек2

2. Ажил b. Жоуль

3. Даралт c. Ватт

4. Хурдатгал d. Па

 • A. 1c 2a 3b 4d

 • B. 1c 2b 3d 4a

 • C. 1а 2d 3b 4с

 • D. 1b 2a 3с 4d

Оноо: 1

Хоосон нүдэнд тохирох утгыг олоорой. 2.5 : \square = 2500

 • А. 100                                    

 •  B. 0.01    

 • C. 1000

 •  D. 0.001

Нийт: 16693