Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зургийг сайтар ажиглаад асуултад хариулна уу. Тоосны хоолойгоор дамжин үр боловсрох орон дотор юу үүсч байна вэ? Зөв хариултыг сонгоорой.

 • A. дохиур

 • B. тоос

 • С. үрт нахиа

 • D. жимс

Оноо: 1

Хөвсгөл аймгийн нутагт Эрчмийн хар ямааг өсгөдөг. Хүснэгтийг ашиглан тухайн ямааны ноолуурын хэмжээг бусад ямааны ноолуурын хэмжээтэй харьцуулсан зөв дүгнэлтийг олно уу.


 • A. Эрчмийн хар ямааны эр нь бусад ямааны ухнаас илүү ноолууртай

 • B. Эрчмийн хар ямааны эм нь бусад ноолуурын чиглэлийн эм ямаанаас илүү ноолууртай

 • C. Эрчмийн хар ямааны эм ямаанаас авах ноолуур нь эр ямаанаас авах ноолуураас их

 • D. Сэрүүн нөхцөлд амьдардаг тул бусад ямааныхаас бага гарц бүхий ноолууртай

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. Өндөгнөөс авгалдай гарах хугацаа нь юунаас ихээхэн шалтгаалах вэ? Зөвийг сонгоорой.

 • A. өсөлт

 • B. хоол тэжээл

 • C. хөдөлгөөн

 • D. температур

Оноо: 1

\sqrt{35}\approx 5.9160....Тооны ойролцоо утгыг 0.1 нарийвчлалтай дутагдалтай дөхөлтийг ол.

 • A. 5.9

 • В.5.92

 • С. 6

 • D. 6.1

Оноо: 1

Эрвээхий авгалдайн хөгжлийн үедээ хамгийн их өсдөг. Үүнд нөлөөлдөг хүчин зүйлийг сонгоно уу.

 • A. хооллолт

 • B. хөдөлгөөн

 • C. температур

 • D. агаар

Оноо: 1

Төв аймгийн нутагт Баяндэлгэрийн улаан ямааг өсгөдөг. Хүснэгтийг ашиглан тухайн ямааны ноолуурын хэмжээг бусад ямааны ноолуурын хэмжээтэй харьцуулсан зөв дүгнэлтийг олно уу.


 • A. Баяндэлгэрийн улаан ямааны эр нь бусад ямааны ухнаас илүү ноолууртай

 • B. Баяндэлгэрийн улаан ямааны эм нь өлгийн улаан үүлдрийн эм ямаанаас илүү ноолууртай

 • C. Баяндэлгэрийн улаан эм ямаанаас авах ноолуур нь эр ямаанаас авах ноолуураас их

 • D. Сэрүүн нөхцөлд амьдардаг тул бусад ямааныхаас бага гарц бүхий ноолууртай

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 50o

 • b). 52o

 • c). 104o

 • d). 128o

Оноо: 1

Баян -Өлгий аймгийн нутагт Өлгийн улаан ямааг өсгөдөг. Хүснэгтийг ашиглан тухайн ямааны ноолуурын хэмжээг бусад ямааны ноолуурын хэмжээтэй харьцуулсан зөв дүгнэлтийг олно уу.


 • A. Өлгийн улаан ямааны эр нь бусад ямааны ухнаас илүү ноолууртай

 • B. Өлгийн улаан ямааны эм нь бусад ноолуурын чиглэлийн эм ямаанаас бага ноолууртай

 • C. Өлгийн улаан ямааны эмээс нь эр ямаанаас авах ноолуураас их ноолуур авдаг

 • D. Сэрүүн нөхцөлд амьдардаг боловч эм ямаа нь их ноолууртай

Оноо: 1

Гүдгэр 12 өнцөгт хэдэн диагональтай вэ?

 • a). 54

 • b). 66

 • c). 36

 • d). 45

Оноо: 1

Баянхонгор аймгийн нутагт залаа жинстийн цагаан ямааг өсгөдөг. Хүснэгтийг ашиглан тухайн ямааны ноолуурын хэмжээг бусад ямааны ноолуурын хэмжээтэй харьцуулсан зөв дүгнэлтийг олно уу.


 • A. Залаа жинстийн цагаан ямааны эр нь бусад ямааны ухнаас илүү ноолууртай

 • B. Залаа жинстийн цагаан ямааны эм нь бусад ноолуурын чиглэлийн эм ямаанаас илүү ноолууртай

 • C. Залаа жинстийн цагаан эм ямаанаас авах ноолуур нь эр ямаанаас авах ноолуураас их

 • D. Дулаан нөхцөлд амьдардаг тул бусад ямааныхаас бага гарц бүхий ноолууртай

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу. Өндөгнөөс авгалдай, хүүхэлдэй, эрвээхий хүртэлх үеийг шавжийн .................... гэнэ.

 • A. өсөлт

 • B. бойжилт

 • C. амьдралын эргэлт

 • D. дүрс хувирал

Оноо: 1

\sqrt{3}=1.73205............ тооны ойролцоо утгыг 0.01 нарийвчлалтай илүүдэлтэй дөхөлтийг ол.

 • A. 1.74

 • В.1.72

 • С. 1.7

 • D. 2

Оноо: 1

Гүдгэр 14 өнцөгт хэдэн диагональтай вэ?

 • a). 44

 • b). 66

 • c). 77

 • d). 55

Оноо: 1

Хүний хэдээс хэдэн насыг өсвөр нас гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. 3-5 нас

 • B. 5-10 нас

 • C. 10-17

 • D. 17-20

Оноо: 1

\sqrt{2}ба \sqrt{3} тооны хооронд үл орших рациональ тоог ол.

 • A. 1.3

 • В. 1.5

 • С.1.6

 • D.1.7

Оноо: 1

Хүн биеийн жингийнхээ хэдэн хувьтай тэнцэх зүйлийг үүрэхэд хэвийн гэж үздэг вэ?

 • A. 15%

 • B. 20%

 • C. 25%

 • D. 30%

Оноо: 1

Графикийг ажиглан тухайн шалгаралд өртөх болсон тухай зөв дүгнэлтийг олно уу


 • A. Ой мод тайрснаас болж ойн гүнд амьдардаг дунгууд гэрэлд гарсан.

 • B. Агаарын бохирдолоос болж хамгаалах зан төрхийн улмаас саарал дунгийн хэмжээ ихэссэн.

 • C. Шар өнгийн дун үржилд илүү орж үр удмаа үлдээсэн.

 • D. Хүн ой дундуур шуудуу ухсан тул зарим дун ойн гүнд зарим нь ойн захад амьдрах болсон.

Оноо: 1

Дараах хэмжигдэхүүнүүдэд тохирох нэгжийг харгалзуулна уу?

1. Чадал a. м/сек2

2. Ажил b. Жоуль

3. Даралт c. Ватт

4. Хурдатгал d. Па

 • A. 1c 2a 3b 4d

 • B. 1c 2b 3d 4a

 • C. 1а 2d 3b 4с

 • D. 1b 2a 3с 4d

Оноо: 1

2,5 : \square = 2500

 • А. 100

 • B. 0.01

 • C. 0.0001

 • D. 0.001

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 30o

 • b). 40o

 • c). 110o

 • d). 140o

Нийт: 15508