• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Дамжуулагчийн хүчдэл 12 В бөгөөд хэлхээгээр 200 мА гүйдэл 2 минутад гүйнэ.

a. Цахилгаан гүйдлийн чадлыг ол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Уг хэлхээнд ялгарах дулааны энергийг олно уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

100 Вт-ын чийдэнг өдөрт 8 цаг,1000 Вт чадалтай плиткаг өдөрт 4 цаг асаадаг бол

а. 1 сар ажиллуулахад нийт ямар хэмжээний цахилгаан энерги хэрэглэх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Нэг сар асаахад зарцуулах энергийн өртгийг тооцоолно уу? (1 кВт·цэнергийн өртөг 98 төгрөг)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 5

-20oC температуртай 500 г мөсийг бүрэн хайлуулжээ.

а. Мөсийг 0oC температуртай болтол халаахад шаардагдах дулааныг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. 0oC температуртай ус болтол бүрэн хайлуулахад шаардагдах дулааны энергийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Нийт хичнээн хэмжээний дулаан гаднаас авсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

1000 Вт чадалтай индүүг

а. 30 минут залгахад ялгарах дулааныг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. 7 хоногт 1 удаа 1 цаг ажиллуулдаг бол сар асаахад зарцуулах энергийн өртгийг тооцоолно уу.(1 кВт·цэнергийн өртөг 98 төгрөг)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

40 кг масстай ачааг 120 Н хүчээр үйлчлэн хэвтээ чигт 4 м зайд шилжүүлжээ.

а. Хийгдэх ажлыг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Ачаанд үйлчлэх хүндийн хүчийг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

с.Энэ үед хүндийн хүчний хийх ажил ямар байх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Ажил гэдэг шилжсэн энерги. Өөрөөр хэлбэл энергийн өөрчлөлт ажилтэй тэнцүү (∆E=A). Чадал нь ажил хийх хурд юм. Хүснэгтийг нөхнө үү.

Оноо: 3

Механик ажил хийгдэхгүй байх жишээ 3 –ыг гаргана уу.

I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

III.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

График ашиглан дараахдаалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

a.Биеийн хийсэн ажил

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b.Ажил хийхэд 25 с зарцуулсан бол чадлыг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Дамжуулагчийг 64 В хүчдэлд залгахад 2.56·108 Ж ажил хийсэн бол

а. Дамжуулагчаар урсан өнгөрсөн цэнэгийн хэмжээг олно уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Уг дамжуулагчаар хэдэн электрон урсан өнгөрсөн бэ? /1 электроны цэнэг q=1.6·10-19 Кл/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Цахилгаан данх 64 секундэд 2 л усыг 20 °С-аас буцалтал халаана. Данхны халаагч ороомгоор 5 А гүйдэл гүйж байгаа бол

а. Усыг буцалтал нь халаахад шаардагдах дулааныг ол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

В.Ялгарсан дулааны энергиэр усыг халаана гэж үзээд халаагч ороомгийн эсэргүүцлийг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Цахилгаан пийшингийн халаагч ороомог 0.73 мм2 огтлолын талбайтай, 50 м урт никель утсаар хийгджээ. Никель утасны хувийн эсэргүүцэл 0.073 Ом·мм2

а. Утасны эсэргүүцлийг олно уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Үүнийг 220 В хүчдэлд 1 цагийн турш залгахад хэчнээн хэмжээний дулааны энерги ялгарах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

80 °С температуртай 1 кг усан дээр 20 °С хэсэг усыг нэмжээ. Усны хувийн дулаан багтаамж c=4200 Ж/кг°C

а. Нэмсэн усны температурыг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Ямар хэмжээний уснэмбэл усны температур 35 °С болох вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Тэвшинд байгаа 10 °С темпертуртай 300 л усыг 90 °С темпертуртай 136 л устай холив. Усны хувийн дулаан багтаамж c=4200 Ж/кг°C

а. Усны нийт массыг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Хольцынтемпературыг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

0 °С температурт байгаа 5 кг тоосгыг 20 °С градус хүртэл халаажээ. c=150 Ж/кг°С

а. Тоосгоны температурыг хичнээн градусаар өөрчилсөн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. 20 °Схүртэл халаахад шаардагдах дулааны энергийн хэмжээг олно уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Дараах графикийг ашиглан m1=1 кг,m2=1 кг,m3=2 кгмасстай биеүдийн хувьд

а. Бие тус бүр эхний t=1 cагшинд ямар хөдөлгөөн хийж байна вэ?

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

b. t=1 c агшин дахь биеүдийн хурдыг тодорхойлно уу?

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

c. t=1 c агшинд биеүдийн кинетик энергийг жишнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Дараах графикийг ашиглан ижилмасстай биеүдийн хувьд

а. Бие тус бүрt=3cагшинд ямар хурдтайбайна вэ?

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

b. t=3c хугацаанд III бие ямар зам явсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c.t=1 c агшинд биеүдийн кинетик энергийг жишнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

m1=3 кг,m2=6кгмасстай биеүдийг эгц доош зэрэг унагав. Агаарын эсэргүүцэл тооцохгүй. g=10 м/с2

a.Газартай харьцангуй унах агшин дахь биеүдийн потенциал энергийг жишнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. 2-р биеийн потенциал энерги нь хамгийн ихдээ хэдтэй тэнцүү вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c.1-р биеийн потенциал энерги нь хамгийн багадаа хэдтэй тэнцүү вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Гурван биеийг ижил Н өндрөөс ижил хурдтай зурагт үзүүлснээр шидэв. Биеүдийн масс ижил, агаарын эсэргүүцэл тооцохгүй.

а. Газрын гадаргаас дээш h өндөрт аль биеийн бүрэн энерги хамгийн бага байх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. 2-р биеийн бүрэн энерги ямар ямар хэмжигдэхүүнээс хамаарах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Дулааны цахилгаан станц, нарны зай, цөмийн цахилгаан станцын сул талуудыг бичнэ үү?

а. Дулааны цахилгаан станцын талаар

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Нарны зайнталаар

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Цөмийн цахилгаан станцын талаар

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

0oС температуртай орчинд байгаа0 oСтемпературтай усанд0oС температуртай мөс хийв.

a. Энд ямар үзэгдэл явагдах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Мөс хайлах уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Ус хөлдөх үү?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Нийт: 16693