• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Ижил саванд ижил хэмжээтэй ус өөр өөр температуртай байв. Савны дулаан багтаамжийг тооцохгүй.

а. t=3 c хугацаанд 3-р савтай ус ямар температуртай болсон бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. t=3 cхугацаанд аль савтай ус хамгийн их дулааны энерги шингээсэн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

3 ижил масстай өөр өөр шингэн ижил хугацаанд ижил хэмжээний дулааны энерги алдаж температур нь хэрхэн өөрчлөгдсөнийг графикт харуулав.

а. t=3 c хугацааны дараа аль шингэн нь хамгийн их температуртай байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Аль шингэн нь хувийн дулаан багтаамж багатай вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 6

5 кг масстай чулууг эгц дээш 20 м/с хурдтай шидэв.

а. Шидэх агшинд чулуу ямар энергитэй байсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Шидсэнээс хойш 2 с – н дараа чулууны кинетик ба потенциал энерги хэдэн Ж болох вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Уг агшинд чулуу ямар өндөрт гарах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Put the words in the appropriate verb form

He ___________ (travel) to Canada last year.

Оноо: 1

put the words in the appropriate verb form

He ___________(not/watch) TV for a long time.

Оноо: 1

Put the words in the appropriate verb form

He ____________ (play) music when he was younger.

Оноо: 1

Put the words in the appropriate verb form

When I was going home, she __________ (skate).

Оноо: 6

Оноо: 6

Оноо: 6

Оноо: 6

Оноо: 5

Оноо: 5

Оноо: 2

Find mistakes and correct them.

We usually finishing work at 6 o’clock.

…………...........

Оноо: 2

Find mistakes and correct them.

Do they study for their exams at the moment?

……………

Оноо: 2

Find mistakes and correct them.

Sam is typing fifteen letters so far this morning.

……………

Оноо: 2

Find mistakes and correct them.

She was working in the garden when the rain starting.

……………

Оноо: 2

Find mistakes and correct them.

Stop that noise or I’m going to take your toys away.

……………

Оноо: 2

Find mistakes and correct them.

I‘ll finish writing the report by Monday.

……………

Оноо: 2

​​​​​​Find mistakes and correct them.

Shall you do the shopping for me?

……………

Нийт: 16693