• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Find mistakes and correct them.

My brother has went fishing.

.................

Оноо: 2

Find mistakes and correct them.

Tim sits on the floor at the moment.

.................

Оноо: 2

Find mistakes and correct them.

My mother is drinking coffee every morning.

.................

Оноо: 1

Дараах нэгдлүүдээс аль нь металл натритай урвалд орох вэ?

1. CH3 – CH2 – CH2 – OH 2. CH3 – CH2 – CHO 3. CH3 – O – CH2 – CH3

4. CH3COOH 5. НСООН 6. CH3 – CH2 – CH3

 • A. 1; 2; 3

 • B. 4; 5; 6    

 • C. 1; 3; 6

 • D. 1; 4; 5

Оноо: 1

Спирт /ROH/-ийн хоёр молекулын хоорондын урвалаар юу үүсэх вэ?

 • А. Нийлмэл эфир

 • В. Энгийн эфир 

 • С. Карбон хүчил

 •  D. Хүчлийн ангидрид

Оноо: 1

Түлшний шаталтыг бүрэн явуулах зорилгоор илүүдэл агаарын хэмжээг нэмэгдүүлж угаарын хийн ялгаруулалтыг бууруулж болно. Гэвч энэ нь өөр нэгэн бохирдуулагчийг ихээр үүсгэх нөхцөл болдог. Энэ ямар бохирдуулагч вэ?

 • А. CO   

 • В. CO2

 • С. NO2         

 • D. SO2

Оноо: 1

Нефтийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болох бодисууд органик бодисын ямар ангилалд хамаарагддаг вэ?

 • А. Алкин

 • В. Алкен 

 • С. Арен

 • D. Алкан

Оноо: 1

Агаараас хүлэмжийн хийг шингээдэг үндсэн процессийг нэрлэнэ үү.

 •  A.фотосинтез 

 • B. эутрофикаци

 • C. фиксаци

 • D. фотокатализ

Оноо: 1

Зөв харгалзуулна уу.

Бодис

Физик шинж

1. Fe(OH)3

А.хар өнгөтэй, соронзон чанартай

2. FeSO4

Б.хүрэн талст, усанд уусдаг

3. FeCl3

В.ногоон талст, усанд уусдаг

4. Fe3O4

Г.хүрэн улаан, усанд муу уусдаг, хатуу бодис

 • A. 1В, 2Г, 3А, 4Б        

 • B. 1Г, 2Б, 3В, 4А

 • C. 1Г, 2В, 3Б, 4А

 • D. 1B, 2A, 3Б,4Г

Оноо: 1

Байшин зууханд төмөр гарган авах үед 3 шатны урвал явагддаг бол дараах урвалуудаас төмрийн оксидыг ангижруулах урвал аль нь вэ?

 •  A. FeO + CO → Fe +CO2        3 Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 +CO2

 • B. Fe2O3 ·2H2O → Fe2O3 +2H2O    2FeS + 3O2 → 2FeO + 2SO2

 • C. C + O2 → CO2               C + CO2 → 2CO

 • D.  Fe2O3 ·2H2O → Fe2O3 +2H2O    

Оноо: 1

Төмрөөр баялаг хүнсний бүтээгдэхүүн юу вэ?

 • A. өргөст хэмх, байцаа

 • B. элсэн чихэр, буудайн талх  

 • C. элэг, мөөг

 • D.төмс, цагаан будаа

Оноо: 1

Биотүлшинд хэрэглэгддэг спиртүүдийг нэрлэнэ үү.

 • A.октанол, гептадеканол, метанол 

 • B. метанол,этанол, бутанол

 • C. этанол, гексадеканол     

 • D. бутанол, пентадеканол

Оноо: 1

Биотүлшийг үйлдвэрлэхдээ дараах технологийг ашиглан гарган авдаг.

1. Ургамлын биомассыг ферментээр исгэж, этанол, бутанол гэсэн спирт гарган авдаг.

2. Тосыг метанолоор болон спиртээр дахин эфиржүүлж, биодизель түлш гарган авдаг.

3.Ургамлын биомассаас температур болон катализаторын тусламжтайгаар дэгдэмхий

бага молекулт нэгдлийн шатамхай холимог гарган авдаг.

I үеийн биотүлш гарган авах аргын талаарх мэдээллийг сонгоно уу.

 • A. 1 ба 2   

 • B.2 ба 3

 • C.2

 • D. 1

Оноо: 1

Нефтийн бүтээгдэхүүн, түүний хэрэглээг зөв харгалзуулна уу.

Фракц

Хэрэглээ

1. Хийн С2 – С4

А. Төрөл бүрийн аж үйлдвэрт түлш

2. Бензин С5 – С9

Б. Химийн бодис гаргахад

3. Керосин С10 – С16

В.Автомашины шатахуун

4. Дизель С14 – С20

Г. Онгоцны түлшинд

 •  A. 1В, 2Г, 3А, 4Б     

 • B. 1Г, 2Б, 3В, 4А

 • C. 1Б, 2В, 3Г, 4А 

 • D. 1А, 2В, 3Б,4Г

Оноо: 1

Поликонденсацийн урвалаар ямар бодисыг нь гарган авах боломжтой вэ?

 • A. Полипропилен

 • B. полистирол    

 • C.полибутадиен  

 • D.полифенолформальдегид

Оноо: 1

Каучукийн үндсэн мономерийг нэрлэнэ үү.

 • A. аминкапроны хүчил

 • B.изопрен  

 • C.этилен  

 • D. Стирол

Оноо: 1

Уусгагч, ариутгагч болгон хэрэглэхээс гадна гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэдөргөн хэрэглэдэг бодисыг сонгоно уу.

 • A.бензол   

 • B.анилин

 • C. этанол

 • D.дихлорэтан

Оноо: 1

Аль нь хамгийн сайн чанарын түлш вэ?

 • A. 2,2,4 - триметилпентан

 • B.2-метилгептан  

 • C. циклооктан

 • D. октан

Оноо: 1

Спиртийн шатах урвалаар их хэмжээний дулаан ялгардаг нь тэдгээрийг түлшинд ашиглах үндэс болдог.

С2Н5ОН + 3O2 2CO2 + 3H2O, ∆H°= -1366.8 кЖ/ моль

920 грамм этанолыг шатаахад хичнээн хэмжээний дулаан ялгарах вэ?

 • A. 6834 кЖ

 • B.13668 кЖ

 • C. 27336 кЖ

 • D.41004 кЖ

Оноо: 1

Дараах бүдүүвчийн дагуу химийн хувирал явагджээ. С бодисыг тодорхойлж, олон улсын нэршлээр нэрлэнэ үү

 •  A.СН3СН2СНО,пропаналь  

 •  В.СН3СОСН3,пропанон

 • С. СН3СООСН3,метилэтаноат

 • D.СН3СН2СООН, пропаны хүчил

Нийт: 16693