• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

35% нь зэс байх 38 кг хольц дээрхэдэн килограммцэвэр зэс нэмэхэд зэсийн агууламж 50% болохвэ?

 • A. 11.4 кг

 • B. 11 кг

 • C. 11.5 кг

 • D. 15 кг

Оноо: 1

3.12(7) төгсгөлгүй үет аравтын бутархайг энгийн бутархайгаар илэрхийлсэн нь аль вэ?

 • A. 3\frac{2}{15}

 • B. 3\frac{23}{180}

 • C. 3\frac{23}{198}

 • D. 3\frac{4}{33}

Оноо: 1

Барааны үнэ 3000 төгрөг байв. Дараалан 2 удаа ижил хувиар өсч3630 төгрөг болжээ. Нэг удаагийн өсөлтийн хувийг ол.

 • A. 5%

 • B. 10%

 • C. 11%  

 • D. 21%

Оноо: 1

1.1(36) төгсгөлгүй үет аравтын бутархайг энгийн бутархайгаар илэрхийлсэн нь аль вэ?

 • A. 1\frac{3}{22}

 • B. 1\frac{136}{999}

 • C. 1\frac{4}{11}

 • D. 1\frac{10}{99}

Оноо: 1

5.13(8) төгсгөлгүй үет аравтын бутархайг энгийн бутархайгаар илэрхийлсэн нь аль вэ?

 • A. 5\frac{13}{99}

 • B. 5\frac{46}{333}

 • C. 5\frac{5}{36}

 • D. 5\frac{25}{198}

Оноо: 1

\frac{3^{5}\cdot (3^{2})^{3}}{3^{9}} утгыг олоорой.

 • А.3  

 • В. 9  

 • С. 321   

 • D. 316

Оноо: 1

Нимбэг ба алимны шүүснээс7:9 харьцаатай авч жимсний холимог шүүс бэлтгэх болов.

2 литр жимсний холимог шүүс бэлтгэхэд нимбэгний шүүснээс ямар хэмжээтэй орох вэ?

 • A. 700мл

 • B. 800мл

 • C. 875мл

 • D. 900мл

Оноо: 1

Нимбэг баалимны шүүснээс 5:11 харьцаатай авч жимсний холимог шүүс бэлтгэх болов.

2 литр жимсний холимог шүүс бэлтгэхэд нимбэгний шүүснээс ямар хэмжээтэй орох вэ?

 • A. 500мл

 • B. 600мл

 • C. 625мл

 • D. 1100мл

Оноо: 1

\frac{5^{7}\cdot (5^{3})^{3}}{5^{13}} утгыг олоорой.

 • А.1      

 • В. 25      

 • С. 125       

 • D. 5

Оноо: 1

2017 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн Монгол банкны ханшаар БНСУ-ын 1вон 2.25төгрөгтэй, АНУ-ын 1доллар 2426.41төгрөгтэй тэнцэж байсан бол 10000 вон хэдэн доллар болох вэ? (хариуг бүхлээр тоймло)

 • A. 7

 • B. 8

 • C. 9

 • D. 10

Оноо: 1

Аль нь\frac{27^{5}\cdot (3^{4})^{3}}{9^{9}} илэрхийлэлтэй тэнцүү утгатай вэ?

 • А. 39         

 • В. 34  

 • С. 32   

 • D. 36

Оноо: 1

2017 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн Монгол банкны ханшаар БНСУ-ын 1вон 2.25төгрөгтэй, АНУ-ын 1доллар 2426.41төгрөгтэй тэнцэж байсан бол 100000 вон хэдэн доллар болох вэ? (хариуг бүхлээр тоймло)

 • A. 91     

 • B. 92  

 •  C. 93     

 • D. 94

Оноо: 1

Аль нь\frac{25^{7}\cdot (5^{3})^{3}}{125^{5}} илэрхийлэлтэй тэнцүү утгатай вэ?

 • А. 57    

 • В. 55  

 • С. 56  

 • D. 58

Оноо: 1

\sqrt{42} нь тоон шулуун дээр аль хоёр бүхэл тооны хооронд орших вэ?

 • А. 7 ба 8  

 • В. 6 ба 7   

 • С. 41 ба 43    

 • D. \sqrt{41} ба \sqrt{43} ба \sqrt{43}

Оноо: 1

Барааны үнэ 5000 төгрөг байв. Дараалан 2 удаа ижил хувиар өсч 7200 төгрөг болжээ. Нэг удаагийн өсөлтийн хувийг ол.

 • A. 44      

 • B. 30

 • C. 24 

 • D. 20

Оноо: 1

\sqrt{22} нь тоон шулуун дээр аль хоёр бүхэл тооны хооронд орших вэ?

 • А. 21 ба 23    

 • В. 6 ба 7  

 • С. 4 ба 5    

 • D. \sqrt{21}  ба \sqrt{23}

Оноо: 1

\sqrt{1\tfrac{9}{16}} язгуурын утгыг олоорой.

 • A. 1\tfrac{3}{4}

 • B. 1\tfrac{3}{8}

 • C.1\tfrac{1}{8}

 • D. 1\tfrac{1}{4}

Оноо: 1

\sqrt{5\tfrac{1}{16}} язгуурын утгыг олоорой.

 • A. 2\tfrac{1}{4}

 • B. 3\tfrac{1}{4}

 • C. 2\tfrac{1}{8}

 • D. 1\tfrac{1}{8}

Оноо: 1

\sqrt{1\tfrac{7}{9}\cdot 2\tfrac{14}{25}} илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • A. 2\frac{14}{15}

 • B. 2\frac{7}{15}

 • C. 2\frac{2}{15}

 • D. 1\frac{7}{15}

Оноо: 1

40^{\circ } халуун 5л усан дээр200^{\circ } халуун 3л ус нэмэв. Усны темпратур хэд болсон бэ?

 • A. 80^{\circ}

 • B. 100^{\circ}

 • C. 240^{\circ}

 • D. 120^{\circ}

Нийт: 16693