• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

\sqrt{1\tfrac{9}{16}\cdot 2\tfrac{7}{9}} Илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • A. 2\frac{5}{12} 

 • B. 2\frac{1}{12} 

 • C.2\frac{7}{12} 

 • D. 1\frac{1}{12}

Оноо: 1

\sqrt{25\cdot 49\cdot 0.09} илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • А. 11.5    

 • В.10.3

 • С. 12.5   

 • D. 10.5

Оноо: 1

\sqrt{36\cdot 0.49\cdot 81} илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • А. 36.8    

 • В.37.5        

 • С. 37.8

 • D. 36.5

Оноо: 1

30^{\circ }халуун 6 л усан дээр10^{\circ } халуун 4 л ус нэмэв. Усны температур хэд болсон бэ?

 • A. 40^{\circ}

 • B. 22.5^{\circ}

 • C. 25^{\circ}

 • D. 22^{\circ}

Оноо: 1

\sqrt{32}\cdot \sqrt{36} илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • A. 24\sqrt{2}

 • B. 32\sqrt{2}

 • C. 12\sqrt{3}

 • D. 24\sqrt{3}

Оноо: 1

\sqrt{64}\cdot \sqrt{50} илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • A. 40\sqrt{5}

 • B. 40\sqrt{2}

 • C. 32\sqrt{5}

 • D. 32\sqrt{2}

Оноо: 1

\left ( -3 \right )^{4} утгыг олоорой

 • А. – 12   

 • В. 12   

 • С. – 81 

 • D. 81

Оноо: 1

\left ( -5 \right )^{3} утгыг олоорой.

 • А. 15

 • В. – 75

 • С. – 125

 • D. 125

Оноо: 1

x=23баy=5! болm=ХИЕХ(x;y)=?, n=ХБЕХ(x;y)=?

 • A. m = 8; n = 120 

 • B.  m = 4; n = 

 • C. m = 8; n = 24 

 • D. m = 6; n = 24

Оноо: 1

-7^{^{2}} утгыг олоорой.

 • А. 14  

 • В. – 49

 • С. – 14 

 • D. 49

Оноо: 1

-4^{3} утгыг олоорой.

 • А. – 12  

 • В. 64

 • С. – 64

 • D. 12

Оноо: 1

x=32 ба y=3×5! болm=ХИЕХ(x;y)=?, n=ХБЕХ(x;y)=?

 • A. m = 9; n = 120 

 • B. m = 9; n = 360 

 • C. m = 3; n = 15 

 • D. m = 3; n = 120

Оноо: 1

\sqrt{108} Язгуураас үржигдэхүүн гаргаарай.

 • A. 6\sqrt{2}

 • B. 6\sqrt{3}

 • C. 12\sqrt{3}

 • D. 18\sqrt{6}

Оноо: 1

7^{7^7}тооны сүүлчийн цифрыг олоорой.

 • A. 1

 • B. 7

 • C. 9

 • D. 3

Оноо: 1

\sqrt{162} Язгуураас үржигдэхүүн гаргаарай.

 • A. 9\sqrt{2}

 • B. 9\sqrt{3}

 • C. 9\sqrt{6}

 • D. 18\sqrt{2}

Оноо: 3

8^{8^8}тооны сүүлийн цифрийг олоорой.

 • A. 2

 • B. 8

 • C. 6

 • D. 4

Оноо: 1

\sqrt{4\tfrac{25}{36}}= ?

 • A. 2\frac{5}{6}

 • B. 4\frac{1}{6}

 • C. 2\frac{1}{6}

 • D. 4\frac{5}{6}

Оноо: 1

100м замын эхэнд улаан болон цэнхэр дарцаг хатгаад цаашид 50см тутамд улаан дарцаг, 40см тутамд цэнхэр дарцаг хатгажээ.

Нийтхэдэн цэг дээр улаан болон цэнхэр дарцгууд хамт байх вэ?

 • A. 100    

 • B. 101

 • C. 50

 • D. 51

Оноо: 1

\sqrt{9\tfrac{49}{64}} = ?

 • A. 9\frac{7}{8}

 • B. 3\frac{7}{8}

 • C. 6\frac{1}{4}

 • D. 3\frac{1}{8}

Оноо: 1

300м замын эхэнд улаан болон цэнхэр дарцаг хатгаад цаашид60см тутамд улаан дарцаг, 40см тутамд цэнхэр дарцаг хатгажээ.

Нийтхэдэн цэг дээр улаан болон цэнхэр дарцгууд хамт байх вэ?

 • A. 100 

 • B. 120     

 • C. 250  

 • D. 251

Нийт: 16693