• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

\sqrt{10.89} утгыг ол.

 • А. 4.7

 • В. 4.3

 • С. 3.3

 • D. 3.7

Оноо: 1

\sqrt{16.81} утгыг ол

 • А. 4.09

 • В. 4.1

 • С. 8.9

 • D. 8.1

Оноо: 1

Циркийн үзүүлбэрийн унадаг дугуйн урд дугуйн тойргийн урт 120см, хойд дугуйн тойргийн урт 80см байв. Шулуун замаар урд дугуй 120 удаа эргэхэд хойд дугуй хэдэн удаа эргэх вэ?

 • A. 80

 • B. 120 

 • C. 180 

 • D. 240

Оноо: 1

\left ( 2\sqrt{5} +1\right )^{2}= ?

 • A. 11+2\sqrt{5}

 • B. 11+4\sqrt{5}

 • C. 21+2\sqrt{5}

 • D. 21+4\sqrt{5}

Оноо: 1

Циркийн үзүүлбэрийн унадаг дугуйн урд дугуйн тойргийн урт 100см, хойд дугуйн тойргийн урт 80см байв. Шулуун замаар урд дугуй 100 удаа эргэхэд хойд дугуй хэдэн удаа эргэх вэ?

 • A. 80

 • B. 100

 • C. 125

 • D. 250

Оноо: 1

\left ( 2\sqrt{7}+1 \right )^{2}= ?

 • A. 29+2\sqrt{7}

 • B. 15+4\sqrt{7}

 • C. 29+4\sqrt{7}

 • D. 15+2\sqrt{7}

Оноо: 1

\frac{5-\sqrt{5}}{1-\sqrt{5}} Бутархайг хураа.

 • A. \sqrt{5}

 • B. -\sqrt{5}

 • C. 1-\sqrt{5}

 • D. \sqrt{5}-1

Оноо: 1

\left ( 11^{2}-1 \right )\left ( 11^{2}-2 \right )\left ( 11^{2}-3 \right )...\left ( 11^{2}-123 \right )-30 илэрхийллийн утгыг ол.

 • A. 0

 • B. –3

 • C. –30

 • D. 30

Оноо: 1

Аль нь\frac{\sqrt{6}-6}{\sqrt{6}-1} бутархайтай тэнцүү утгатай вэ?

 • A. \sqrt{6}

 • B. \sqrt{6}-1

 • C. 1-\sqrt{6}

 • D. -\sqrt{6}

Оноо: 1

\left (3\sqrt{5}-1 \right )^{2}= ?

 • A. 16-3\sqrt{5}

 • B. 46-6\sqrt{5}

 • C. 46-3\sqrt{5}

 • D. 16-6\sqrt{5}

Оноо: 1

\left ( 2\sqrt{6}-1 \right )^{2}= ?

 • A. 25-4\sqrt{6}

 • B. 23-4\sqrt{6}

 • C. 25-2\sqrt{6}

 • D. 23-2\sqrt{6}

Оноо: 1

\left ( 1\tfrac{2}{3} \right )^{-3}\cdot \left ( 1\tfrac{4}{5} \right )^{-2}= ? Үржвэрийн утгыг олоорой.

 • A. 15

 • B. \frac{3}{5}

 • C. \frac{1}{15}

 • D. \frac{5}{3}

Оноо: 1

\left ( 1\tfrac{3}{4} \right )^{-4}\cdot \left ( 2\tfrac{2}{7} \right )^{-3}= ? Үржвэрийн утгыг олоорой.

 • A. \frac{1}{28}

 • B. \frac{1}{112}

 • C. \frac{5}{3}

 • D. \frac{7}{16}

Оноо: 1

6\sqrt{2}+3\sqrt{32}-7\sqrt{8} Илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • A. 3\sqrt{2}

 • B. -\sqrt{2}

 • C. 4\sqrt{2}

 • D. \sqrt{2}

Оноо: 1

5\sqrt{3}+2\sqrt{48}-6\sqrt{27} Илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • A.-3\sqrt{3}

 • B. -5\sqrt{3}

 • C. 5\sqrt{3}

 • D. -7\sqrt{3}

Оноо: 1

\left ( -2 \right )^{5}+\left ( -2.5 \right )^{2}= ? Утгыг тооцоол.

 • A. -25.75

 • B. -5

 • C. 38.25

 • D. -38.25

Оноо: 1

\left ( -3 \right )^{5}+\left ( -1.5 \right )^{2}= ?

 • A. 240.75

 • B. 245.25

 • C. -240.75

 • D. -245.25

Оноо: 1

0.0032 тоог стандарт хэлбэрт бичсэн нь аль вэ?

 • A. 32\cdot 10^{-3}

 • B. 3.2\cdot 10^{-4}

 • C. 32\cdot 10^{-4}

 • D. 3.2\cdot 10^{-3}

Оноо: 1

0.0071 тоог стандарт хэлбэрт бичсэн нь аль вэ?

 • A. 71\cdot 10^{-3}

 • B. 7.1\cdot 10^{-3}

 • C. 71\cdot 10^{-4}

 • D. 0.71\cdot 10^{-3}

Оноо: 1

\left ( 13^{2}-1 \right )\left ( 13^{2}-2 \right )\left ( 13^{2}-3 \right )...\left ( 13^{2}-173 \right )-20 илэрхийллийн утгыг ол.

 • A. 0

 • B. –20

 • C. 50

 • D. 20

Нийт: 16693