• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

\left ( 10\sqrt{48}-6\sqrt{27}+4\sqrt{12} \right )\div \sqrt{3}-30= илэрхийллийн утга аль вэ?

 • A. \sqrt{3}

 • B. 0

 • C. 30

 • D. 30\sqrt{3}

Оноо: 1

4; 0; 5; 1 цифрүүдийг ашиглан 15-д хуваагдах гурван оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ? (цифр давхцахгүй)

 • A. 6

 • B. 4

 • C. 2

 • D. 8

Оноо: 1

\left ( 5\sqrt{8}-6\sqrt{18}+\sqrt{32} \right )\div \sqrt{2}-20= илэрхийллийн утга аль вэ?

 • A. \sqrt{2}

 • B. 0

 • C. -24

 • D. 10\sqrt{2}

Оноо: 1

7; 0; 5; 9 цифрүүдийг ашиглан 15-д хуваагдах гурван оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ? (цифр давхцахгүй)

 • A. 6

 • B.4

 • C.5

 • D.8

Оноо: 1

\frac{2^{5}\times 2^{12}}{2^{13}} утгыг ол.

 • A. –16  

 • B. 8  

 • C. 16

 • D. 32

Оноо: 1

Аравтын цифр нь 5-аас их байх, зуутын цифр нь 7-оос багагүй байх дөрвөн оронтой хэдэн сондгой тоо байх вэ?

 • A. 450

 • B. 540

 • C.900

 • D.1080

Оноо: 1

\frac{2^{10}\times 2^{4}}{2^{12}} утгыг ол.

 • A. –4

 • B. 4

 • C. 0.25

 • D. 0.5

Оноо: 1

Аравтын цифр нь 4-өөс их, зуутын цифр нь 5-аас багагүй байх гурван оронтой тэгш тоо хэд байх вэ?

 • A. 450

 • B. 100

 • C. 250

 • D. 125

Оноо: 1

\frac{\left ( 3^{2}\right )^{3}\times 3^{7}}{3^{11}} утгыг ол.

 • A. 9

 • B. 27

 • C. 3 

 • D. 1

Оноо: 1

Аль нь 85-д бүхлээр хуваагдах вэ?

 • A. 48^{3}+37^{3}

 • B. 75^{3}-74^{3}

 • C. 36^{3}+35^{3}

 • D. 75^{3}-74^{2}

Оноо: 1

\frac{\left ( 5^{4} \right )^{5}\times 5^{8}}{5^{25}} утгыг ол.

 • А. 5  

 • B. 25

 • C. 125

 • D. 625

Оноо: 1

98-д бүхлээр хуваагдах тоог олоорой.

 • A. 48^{3}+27^{3}

 • B. 98^{3}-97^{3}

 • C. 53^{3}+45^{3}

 • D. 98^{3}-97^{2}

Оноо: 1

\frac{\left ( 2^{2} \right )^{7}\times 2^{9}}{2^{11}\times 2^{14}} утгыг ол.

 • A. 4

 • B. \frac{1}{4}

 • C. 2

 • D. \frac{1}{8}

Оноо: 1

\sqrt{99^{2}-1} илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • A. 100\sqrt{2}

 • B. 70\sqrt{2}

 • C. 10\sqrt{2}

 • D. 7\sqrt{2}

Оноо: 1

\sqrt{26^{2}-1} илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • A. 15\sqrt{3}

 • B. 5\sqrt{3}

 • C. 9\sqrt{3}

 • D. 8\sqrt{3}

Оноо: 1

25^{4}\div 5^{6}-9^{4}\div 3^{5} утгыг ол.

 • А. 27 

 • B. 25

 • C.52

 • D. –2

Оноо: 1

75-д бүхлээр хуваагдах тоог олоорой.

 • A. 38^{3}+37^{3}

 • B. 75^{3}-74^{3}

 • C. 36^{3}+35^{3}

 • D. 75^{3}-74^{2}

Оноо: 1

16^{5}\div 8^{6}+27^{2}\div 9^{2} утгыг ол.

 • А. 9

 • B. 11

 • C. 13

 • D. 5

Оноо: 1

Усан санг хоёр цорго дангаараа 4 ба 6 цагт дүүргэдэг бол эдгээр цоргууд зэрэг ажиллавал усан санг хэдэн цагт дүүргэх вэ ?

 • A. 2 цаг 24минут

 • B. 2 цаг

 • C. 140 минут

 • D. 10 цаг

Оноо: 1

4^{12}\times 5^{21} тооны цифрүүдийн нийлбэрийг ол.

 • А. 13

 • B. 9 

 • C. 8 

 • D.12

Нийт: 16693