• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

8^{5}\times 5^{12} тооны цифрүүдийн нийлбэрийг ол.

 • А. 8 

 • B. 4

 • C. 12 

 • D. 6

Оноо: 1

6\sqrt{8}-\sqrt{72} илэрхийллийг хялбарчилсан нь аль вэ?

 • A. 6

 • B. 6\sqrt{2}

 • C. -6\sqrt{2}

 • D. -6

Оноо: 1

Усан санг хоёр цорго дангаараа 2 ба 8 цагт дүүргэдэг бол эдгээр цоргууд зэрэг ажиллавал усан санг хэдэн цагт дүүргэх вэ ?

 • A. 2 цаг

 • B. 1цаг

 • C. 1цаг 36 минут

 • D. 1цаг 12минут

Оноо: 1

5\sqrt{27}-\sqrt{243}илэрхийллийг хялбарчилсан нь аль вэ?

 • A. 6

 • B. 6\sqrt{3}

 • C. -6\sqrt{3}

 • D. -6

Оноо: 1

72 км/цаг хурдтай галт тэрэг 100м урттай гүүрийг 12 секундын хугацаанд туулсан бол галт тэрэгний уртыг ол.

 • A. 240м  

 • B. 140м 

 • C. 120м  

 • D. 360м

Оноо: 2

\sqrt{123\times 124\times 125\times 126+1} илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • A. 124\times 125-1

 • B. 125\times 126

 • C. 125^{2}+1  

 • D. 124\times 126

Оноо: 1

Хоёр зогсоолын хооронд 60 км зайтай. Завь энэ зайдурсгал сөрж 3 цаг, урсгал дагуу 2 цаг явдаг бол завины болон урсгалын хурдыг олоорой.

 • A. завины хурд 25 км/цаг, урсгалын хурд 15 км/цаг

 • B. завины хурд 25 км/цаг, урсгалын хурд 2 км/цаг

 • C. завины хурд 20 км/цаг, урсгалын хурд 5 км/цаг

 • D. завины хурд 25 км/цаг, урсгалын хурд 5 км/цаг

Оноо: 1

Хоёр зогсоолын хооронд 90 км зайтай. Завь энэ зайдурсгал сөрж 4 цаг, урсгал дагуу 3 цаг явдаг бол завины болон урсгалын хурдыг олоорой.

 • A. завины хурд 26.25 км/цаг, урсгалын хурд 3.75 км/цаг

 • B. завины хурд 26 км/цаг, урсгалын хурд 3 км/цаг

 • C. завины хурд 25 км/цаг, урсгалын хурд 5 км/цаг

 • D. завины хурд 26.2 км/цаг, урсгалын хурд 3.5 км/цаг

Оноо: 2

\sqrt{133\times 134\times 135\times 136+1}илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • A. 133\times 136

 • B. 135\times 136

 • C. 135^{2}+1

 • D. 134\times 135-1

Оноо: 1

Дараалсан таван тэгш натурал тооны нийлбэр 390 бол хамгийн их тоог олоорой.

 • A. 78 

 • B. 80

 • C. 82

 • D. 84

Оноо: 1

Дараалсан таван сондгой натурал тооны нийлбэр 405 бол хамгийн их тоог олоорой.

 • A. 75 

 • B. 77

 • C. 79

 • D. 85

Оноо: 2

a=\sqrt{9+\sqrt{17}}+\sqrt{9-\sqrt{17}} бол a^{2}= ?

 • A.2

 • B.34

 • C.26

 • D.18

Оноо: 1

Хүү 1 настай, аав нь 39 настай. Хэдэн жилийн дараа аав нь хүүгээсээ 3 дахин их настай болох вэ?

 • A. 15

 • B. 17

 • C. 18 

 • D. 19

Оноо: 1

Хүү 6 настай, аав нь 39 настай. Хэдэн жилийн дараа аав нь хүүгээсээ 2 дахин их настай болох вэ?

 • A. 25

 • B. 27

 • C. 28

 • D. 33

Оноо: 1

a< 0 бол дараах тэнцэтгэлүүдийн аль нь үнэн бэ?

 • A.\sqrt{-a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}

 • B. \sqrt{-a}\sqrt{-b}= \sqrt{ab}

 • C. \sqrt{a^{2}}= a

 • D. \sqrt{a^{2}}b = a\sqrt{b}

Оноо: 1

Хоёр оронтой тоон дээр 162-ыг нэмэв. Нийлбэр нь уг хоёр оронтой тооныцифрүүдийн байрыг солиод дунднь 0 цифр бичихэд үүсэхгурван оронтой тоо бол энэ тооны цифрүүдийн нийлбэрийг олоорой.

 • A. 15 

 • B. 12

 • C. 6

 • D. 5

Оноо: 1

Хоёр оронтой тоон дээр 243-ыг нэмэв. Нийлбэр нь уг хоёр оронтой тооныцифрүүдийн байрыг солиод дунднь 0 цифр бичихэд үүсэхгурван оронтой тоо бол энэ тооны цифрүүдийн нийлбэрийг олоорой.

 • A. 13 

 • B. 12 

 • C. 9 

 • D. 7

Оноо: 1

a< 0 бол дараах тэнцэтгэлүүдийн аль нь үнэн бэ?

 • A. \sqrt{-a}\sqrt{b}= \sqrt{ab}

 • B. \sqrt{-a}\sqrt{-b}= \sqrt{ab}

 • C. \sqrt{a^{2}}= a

 • D.\sqrt{a^{2}b}= -a\sqrt{b}

Оноо: 1

5 эсвэл 6-д хуваагддаг 101-ээс бага натурал тоо хэд байх вэ?

 • A. 33

 • B. 34

 • C. 36

 • D. 39

Оноо: 1

5\sqrt{12} тоо аль тоотой тэнцүү вэ?

 • A.\sqrt{60}

 • B.\sqrt{17}

 • C. \sqrt{300}

 • D.\sqrt{37}

Нийт: 16693