Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгон өгүүлбэрийг гүйцээнэ үү. Бие гэрэл үүсгэгч рүү ойртох тусам сүүдрийн ..................

 • A. хэлбэр нь өөрчлөгдөнө

 • B. дүрс нь тодорно

 • C. хэмжээ нь багасна

 • D. хэмжээ нь томорно

Оноо: 1

Графикийг ажиглан тухайн шалгаралд өртөх болсон тухай зөв дүгнэлтийг олно уу.


 • A. Тэнцвэрээ хадгалахын тулд урт сүүлтэй амьтдын тоо ихэссэн.

 • B. Тэнцвэр хадгалах шаардлагагүй болсон тул богино сүүлтэй амьтдын тоо толгой ихэссэн.

 • C. Сүүл нь биеийн тэнцвэр хадгалах тул амьтдын ихэнх нь дундаж урттай сүүлтэй байдаг.

 • D. Зарим гүрвэл усан орчинд амьдрах болсон тул сүүл урттай болсон.

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгон өгүүлбэрийг гүйцээнэ үү. Бие гэрэл үүсгэгчээс холдох тусам сүүдрийн ..................

 • A. хэлбэр нь өөрчлөгдөнө

 • B. дүрс нь тодорно

 • С. хэмжээ нь багасна

 • D. хэмжээ нь томорно

Оноо: 1

\left | e-3 \right |= ?

 • A.e−3

 • В. 3−e

 • С. e+3

 • D. –e−3

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 105o

 • b). 115o

 • c). 110o

 • d). 145o

Оноо: 1

Графикийг ажиглан тухайн шалгарлыг зөв тайлбарласан дүгнэлтийг олно уу.


 • A. Өөрийгөө хамгаалахын тулд намхан анаашийн тоо ихэссэн.

 • B. Хоол тэжээл элбэг болсон тул намхан анаашийн тоо толгой буурсан.

 • C. Хоол тэжээлээс хамааран өндөр анаашийн тоо нэмэгдсэн.

 • D. Зарим анааш саваннад амьдрах тул модон дунд харагдахгүйн тулд намхан болсон.

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгон өгүүлбэрийг гүйцээнэ үү. Хоёр сүүдэр давхардсан үед сүүдрийн ..................

 • A. Хэлбэр нь өөрчлөгдөнө

 • B. Дүрс нь тодорно

 • C. Хэмжээ нь багасна

 • D. Хэмжээ нь томорно

Оноо: 1

\left | -2+\pi \right |=?

 • A. \pi-2

 • В. \pi+2

 • С. 2-\pi

 • D. -\pi-2

Оноо: 1

Координатын эх дээр төвтэй, нэгж радиустай тойрог абсцисс тэнхлэгийг A(1,0) цэгээр, ординат тэнхлэгийг F(0,1) цэгээр огтолно. O төвтэй, AB нумын хэмжээ\alpha байхаар B цэгийг нэгж тойрог дээр авсан байна. (Зураг)

Аль хэрчим sin\alpha -г илэрхийлэх вэ?

 • A. OB

 • B. OC

 • C. OD

 • D. AE

Оноо: 1

Учитель должен быть ................. .

 • A. справедливый

 • B. справедливым

 • C. справедливые

 • D. справедливыми

Оноо: 1

Графикийг ажиглан тухайн шалгаралд өртөх болсон тухай зөв дүгнэлтийг олно уу.


 • A. Цагаан туулай хүмүүсийн сонирхолыг ихээр татсан тул хүмүүс үржүүлсэн

 • B. Цагаан биетэй боловч чих саврын хэсэг саарал туулай нуугдах чадвар өндөр тул их үржсэн

 • C.Саарал туулай орчны бохирдол ихтэй нөхцөлд амьдарч байгаа тул тэсвэржилт сайтай болж ихээр үржсэн

 • D. Саарал болон чих сүүл, савар саарал туулайнууд тус тусдаа орчны өөр өөр нөхцөлд сайн үржиж тоо толгой нэмэгдсэн

Оноо: 1

Мы с друзьями .............. участвовали в олимпиаде по русскому языку.

 • A. хороший

 • B. хорошо

 • C. хорошая

 • D. хорошие

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны оройн өнцөг 100o бол суурийн өнцгийг олоорой.

 • a). 45o ; 35o

 • b). 40o ; 40o

 • c ). 50o ; 30o

 • d). 30o ; 50o

Оноо: 1

52093 – 4136 ялгаварт хамгийн ойр байх тоог олоорой.

 • А. 60 000

 • B. 50 000

 • C. 40 000

 • D. 10 000

Оноо: 2

2+4+6.......+98+100 нийлбэрийг ол.

 • A.2550

 • В. 5100

 • С. 5050

 • D. 10100

Оноо: 1

Мы не можем жить без ............... .

 • A. воздух

 • B. воздухом

 • C. воздухе

 • D. воздуха

Оноо: 1

Доорх зурагт үзүүлсэн бүтэц нь эволюцийн ямар баталгааг илэрхийлж байна вэ?


 • A. Морфологийн баталгааг учир нь бүгд дотоод араг ястай байна

 • B. Эст бүтцийн баталгааг учир нь дээрх амьтад бүгд эсээс тогтсон

 • C. Шилжилтийн амьд хэлбэр учир нь бүгд дүрс хувирсан эд эрхтэнтэй

 • D. Бие бүтцийн баталгааг бүгд биеийн тэнхлэгтэй

Оноо: 1

Аль зурагт үзүүлсэн нөхцөлд чийдэн асах вэ? Дугаарыг сонгоно уу.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Я хорошо владею ................ .

 • A. о русском языке

 • B. русскому языку

 • C. русским языком

 • D. русский язык

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны оройн өнцөг 120o бол суурийн өнцгийг олоорой.

 • a). 25o ; 35o

 • b). 45o ; 15o

 • c). 50o ; 10o

 • d). 30o ; 30o

Нийт: 15508