• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 70o               

 • B. 100o        

 • C. 110o          

 • D. 140o

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгон өгүүлбэрийг гүйцээнэ үү. Бие гэрэл үүсгэгч рүү ойртох тусам сүүдрийн ..................

 • A. хэлбэр нь өөрчлөгдөнө                           

 • B. дүрс нь тодорно                             

 • C. хэмжээ нь багасна                           

 • D. хэмжээ нь  томорно

Оноо: 1

Графикийг ажиглан тухайн шалгаралд өртөх болсон тухай зөв дүгнэлтийг олно уу.


 • A. Тэнцвэрээ хадгалахын тулд урт сүүлтэй амьтдын тоо ихэссэн.

 • B. Тэнцвэр хадгалах шаардлагагүй болсон тул богино сүүлтэй амьтдын тоо толгой ихэссэн.

 • C. Сүүл нь биеийн тэнцвэр хадгалах тул амьтдын ихэнх нь дундаж урттай сүүлтэй байдаг.

 • D. Зарим гүрвэл усан орчинд амьдрах болсон тул сүүл урттай болсон.

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгон өгүүлбэрийг гүйцээнэ үү. Бие гэрэл үүсгэгчээс холдох тусам сүүдрийн ..................

 • A. хэлбэр нь өөрчлөгдөнө                          

 • B. дүрс нь тодорно

 • С. хэмжээ нь багасна

 • D. хэмжээ нь томорно

Оноо: 1

\left | e-3 \right |= ?

 • A.e−3                    

 • В. 3−e             

 • С. e+3             

 • D. –e−3

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 105o    

 • B. 115o               

 • C. 110o                

 • D. 145o

Оноо: 1

Графикийг ажиглан тухайн шалгарлыг зөв тайлбарласан дүгнэлтийг олно уу.


 • A. Өөрийгөө хамгаалахын тулд намхан   анаашийн тоо ихэссэн.

 • B. Хоол тэжээл элбэг болсон тул  намхан  анаашийн  тоо толгой буурсан.

 • C. Хоол тэжээлээс хамааран өндөр  анаашийн тоо нэмэгдсэн.

 • D. Зарим анааш саваннад амьдрах тул модон дунд харагдахгүйн тулд намхан болсон.

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгон өгүүлбэрийг гүйцээнэ үү. Хоёр сүүдэр давхардсан үед сүүдрийн ..................

 • A. Хэлбэр нь өөрчлөгдөнө                       

 • B. Дүрс нь тодорно                              

 • C. Хэмжээ нь багасна                                 

 •  D. Хэмжээ нь  томорно

Оноо: 1

\left | -2+\pi \right |=?

 • A. \pi-2               

 • В. \pi+2                  

 • С.  2-\pi           

 • D.  -\pi-2

Оноо: 1

Координатын эх дээр төвтэй, нэгж радиустай тойрог абсцисс тэнхлэгийг A(1,0) цэгээр, ординат тэнхлэгийг F(0,1) цэгээр огтолно. O төвтэй, AB нумын хэмжээ\alpha байхаар B цэгийг нэгж тойрог дээр авсан байна. (Зураг)

Аль хэрчим sin\alpha -г илэрхийлэх вэ?

 • A. OB

 • B. OC

 • C. OD

 • D. AE

Оноо: 1

Выберите правильный вариант

Учитель должен быть ................. .

 • A. справедливый 

 • B. справедливым

 • C. справедливые  

 • D. справедливыми

Оноо: 1

Графикийг ажиглан байгалийн шалгарлын талаархзөв дүгнэлтийг олно уу.


 • A. Цагаан туулай хүмүүсийн сонирхолыг ихээр татсан тул хүмүүс үржүүлсэн

 • B. Цагаан биетэй боловч чих саврын хэсэг саарал туулай нуугдах чадвар өндөр тул их үржсэн

 • C.Саарал туулай орчны бохирдол ихтэй нөхцөлд амьдарч байгаа тул тэсвэржилт сайтай болж ихээр үржсэн

 • D.Саарал биетэй туулай болон чих сүүл нь  саарал туулайнууд орчны өөр өөр нөхцөлд сайн үржиж тоо толгой нэмэгдсэн

Оноо: 1

Выберите правильный вариант

Мы с друзьями .............. участвовали в олимпиаде по русскому языку.

 • A. хороший

 •  B. хорошо  

 • C. хорошая

 • D. хорошие

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны суурийн нэг өнцөг40o бол оройнөнцгийг олоорой.

 • A. 80o   

 • B. 100o    

 • C. 120o     

 • D. 140o    

Оноо: 1

52093 – 4136 ялгаварт хамгийн ойр байх тоог олоорой.

 • А.  60 000        

 • B.  50 000  

 • C. 40 000 

 • D. 10 000

Оноо: 2

2+4+6.......+98+100 нийлбэрийг ол.

 • A.2550                 

 • В. 5100           

 • С. 5050           

 • D. 10100

Оноо: 1

Выберите правильный вариант

Мы не можем жить без ............... .

 • A. воздух  

 • B. воздухом

 • C. воздухе

 • D. воздуха

Оноо: 1

Доорх зурагт үзүүлсэн бүтэц нь эволюцийн ямар баталгааг илэрхийлж байна вэ?


 • A. Морфологийн баталгааг учир нь бүгд  дотоод араг ястай байна

 • B. Эст бүтцийн баталгааг учир нь дээрх амьтад бүгд эсээс тогтсон

 • C. Шилжилтийн амьд хэлбэр учир нь бүгд дүрс хувирсан эд эрхтэнтэй

 • D. Бие бүтцийн баталгааг бүгд биеийн тэнхлэгтэй

Оноо: 1

Аль зурагт үзүүлсэн нөхцөлд чийдэн асах вэ? Дугаарыг сонгоно уу.

 • A. 1                                                           

 • B. 2                                       

 • C. 3                                                                

 • D. 4

Оноо: 1

Выберите правильный вариант

Мой брат хорошо говорит ................ .

 • A. о русском языке

 • B. русскому  языку

 • C. русским языком 

 • D. русский язык

Нийт: 16693