• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

3 эсвэл 4-д хуваагддаг 101-ээс бага натурал тоо хэд байх вэ?

 • A. 58

 • B. 25

 • C. 50

 • D. 33

Оноо: 1

5\sqrt{10} тоо аль тоотой тэнцүү вэ?

 • A.\sqrt{50}

 • B.\sqrt{15}

 • C.\sqrt{250}

 • D.\sqrt{35}

Оноо: 1

1–2+3–4+5–6+…+99–100 илэрхийллийнутгыг ол.

 • A. –1

 • B. –50

 • C. 100

 • D. –100

Оноо: 1

–1+2–3+4–5+6-…-–99+100 илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • A. 1

 • B. –50

 • C. 50

 • D. 100

Оноо: 1

Нийлбэрийг олоорой. \frac{1}{5}+\frac{1}{25}+\frac{1}{125}+...=?

 • A. 5

 • B. \frac{1}{125}

 • C. \frac{1}{4}

 • D. 4

Оноо: 1

\frac{2}{\sqrt{10}} бутархайн хуваарийг язгуураас чөлөөл.

 • A. \frac{\sqrt{10}}{5}

 • B.\frac{\sqrt{2}}{5}

 • C. \frac{\sqrt{5}}{5}

 • D. \frac{\sqrt{10}}{2}

Оноо: 1

Нийлбэрийг олоорой. \frac{1}{7}+\frac{1}{49}+\frac{1}{343}+...=?

 • A. 5

 • B. \frac{1}{343}

 • C. \frac{1}{47}

 • D. \frac{1}{6}

Оноо: 1

\frac{5}{\sqrt{10}} бутархайн хуваарийг язгуураас чөлөөл.

 • A. \frac{\sqrt{10}}{5}

 • B. \frac{\sqrt{2}}{2}

 • C. \frac{\sqrt{5}}{2}

 • D. \frac{\sqrt{10}}{2}

Оноо: 1

\sqrt{1}, \sqrt{2},\sqrt{3}, \sqrt{4} тоонууд дотор хэдэн рационалтоо байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

\frac{3+6+9+12+15+...+90}{4+8+12+16+...+120}=?

 • A. \frac{3}{4}

 • B. \frac{1}{2}

 • C. \frac{1}{3}

 • D. \frac{2}{5}

Оноо: 1

\sqrt{1},\sqrt{3},\sqrt{4},\sqrt{5} тоонууд дотор хэдэн рационалтоо байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 2

\frac{2+4+6+8+...+78}{4+8+12+16+...+120}=?

 • A. \frac{2}{41}

 • B. \frac{1}{41}

 • C. \frac{26}{31}

 • D. \frac{2}{31}

Оноо: 1

\frac{1}{4}-\frac{1}{7}= ? Ялгаврыг олоорой.

 • A. \frac{1}{28}

 • B. \frac{3}{28}

 • C. \frac{5}{28}

 • D. \frac{11}{28}

Оноо: 1

3^{-2}= ?

 • A. \frac{1}{6}

 • B. -\frac{1}{6}

 • C. \frac{1}{9}

 • D. -\frac{1}{9}

Оноо: 1

Бөмбөг 50м өндрөөс доош унажээ. Буцаж ойх бүртээ өмнө хүрсэнөндрийн \frac{4}{5}-д хүрч байв. Долоо дахь ойлтдоо хэдэн метрийн өндөрт хүрснийг аль илэрхийллээр олох вэ?

 • A. \frac{2^{14}}{5^{4}}м

 • B. 50\times\left ( \frac{4}{5} \right )^7м

 • C. 40\times\left ( \frac{4}{5} \right )^7м

 • D. 50\times\left ( \frac{4}{5} \right )^6м

Оноо: 1

2^{-3}= ?

 • A. -\frac{1}{6}

 • B. \frac{1}{8}

 • C. \frac{1}{6}

 • D. -\frac{1}{8}

Оноо: 1

Аль хувилбар дахь гурван тоо гурвуулаа3; 6; 11; 18; … дарааллын гишүүнболох вэ?

 • A. 83; 102; 123

 • B. 83; 86; 91

 • C. 86; 91; 908

 • D. 83; 102; 108

Оноо: 1

1-\frac{3}{11}= ?

 • A. \frac{8}{11}

 • B. \frac{7}{11}

 • C. \frac{3}{11}

 • D. \frac{4}{11}

Оноо: 1

2-\frac{2}{9}= ?

 • A. 1\frac{2}{9}

 • B. 1\frac{7}{9}

 • C. \frac{2}{9}

 • D. \frac{7}{9}

Оноо: 1

\frac{2}{3}-\frac{2}{5}= ?

 • A. \frac{2}{15}

 • B.\frac{8}{15}

 • C.\frac{4}{15}

 • D. \frac{7}{15}

Нийт: 16693