• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+...+\frac{1}{32\cdot 33}=?

 • A. \frac{33}{34}

 • B. \frac{34}{33}

 • C. \frac{32}{33}

 • D. \frac{33}{32}

Оноо: 1

1; 7; 17; 31; … дарааллын 6 дугааргишүүн аль вэ?

 • A. 57

 • B. 71

 • C. 67

 • D. 51

Оноо: 1

-5.4; 2.3; 3\tfrac{1}{2}; -3.54; -2 тоонуудыг өсөх эрэмбээр бичсэн нь аль вэ?

 • A. -5.4; 2.3; 3\frac{1}{2}; -3.54; -2

 • B. -5.4; -2; -3; 3; -3.54; 2.3

 • C. -5.4; -3.54; -2; 2.3; 3\frac{1}{2}

 • D. -5.4; -3.54; -2; 3\frac{1}{2}; 2.3

Оноо: 1

3; 7; 15; 27; … дарааллын 6 дугааргишүүн аль вэ?

 • A. 57

 • B. 71

 • C. 67

 • D. 63

Оноо: 1

-4.4; 2.2; 3\frac{1}{2}; -3.76; -2тоонуудыг өсөх эрэмбээр бичсэн нь аль вэ?

 • A. -4.4; 2.2; 3\frac{1}{2}; -3.76; -2

 • B. -4.4; -2; 2.2; 3\frac{1}{2}; -3.76

 • C. -4.4; -3.76; -2; 2.2; 3\frac{1}{2}

 • D. -4.4; -3.76; -2;3\frac{1}{2}; 2.2

Оноо: 1

\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+...+\frac{1}{34\cdot 35}=?

 • A. \frac{33}{34}

 • B. \frac{34}{35}

 • C. \frac{32}{33}

 • D. \frac{32}{35}

Оноо: 1

0.(37) бутархайг энгийн бутархайд шилжүүлсэн нь аль вэ?

 • A. \frac{37}{100}

 • B. \frac{37}{99}

 • C. \frac{37}{9}

 • D. 4\frac{1}{9}

Оноо: 1

0.(27) бутархайг энгийн бутархайд шилжүүлсэн нь аль вэ?

 • A. \frac{27}{100}

 • B. 1\frac{27}{99}

 • C. \frac{3}{11}

 • D. 2\frac{1}{9}

Оноо: 1

\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+...+\frac{1}{71\cdot 72}=?

 • A. \frac{71}{72}

 • B. \frac{11}{36}

 • C. \frac{17}{33}

 • D. \frac{17}{36}

Оноо: 1

0.(13) бутархайг энгийн бутархайд шилжүүлсэн нь аль вэ?

 • A. \frac{13}{100}

 • B. \frac{13}{99}

 • C. \frac{13}{90}

 • D. 1\frac{4}{9}

Оноо: 1

0.1(17) бутархайг энгийн бутархайд шилжүүлсэн нь аль вэ?

 • A. \frac{17}{450}

 • B.  \frac{117}{990}

 • C. \frac{58}{495}

 • D. 1\frac{17}{99}

Оноо: 2

Арифметик прогрессийн а2=–1; a5=3.5 бол эхний 10 гишүүний нийлбэрийг ол.

 • A. 77

 • B. 40.5

 • C. 42.5

 • D. 85

Оноо: 1

(–84.2–45.8)÷(–0.01) утгыг ол.

 • A. 3840

 • B. 13000

 • C. 1300

 • D. 38400

Оноо: 2

Арифметик прогрессийн а2=–2; a7=2.5 бол эхний 10 гишүүний нийлбэрийг ол.

 • A. 11.5

 • B. 10.5

 • C. 50.5

 • D. 23

Оноо: 1

0< c< 4 бол \frac{1}{c} тооны хувьд аль дүгнэлт үнэн бэ?

 • A. 0<\frac{1}{c}< \frac{1}{4}

 • B. \frac{1}{c}< \frac{1}{4}

 • C. \frac{1}{c}> \frac{1}{4}

 • D. \frac{1}{c}<0

Оноо: 1

\frac{4}{9};\frac{5}{18};\frac{1}{9};-\frac{1}{18}; ... ... арифметик прогрессийн ялгаврыг ол .

 • A. -\frac{1}{6}

 • B. -\frac{5}{18}​​​​​​​

 • C. \frac{5}{18}

 • D. \frac{1}{6}

Оноо: 1

\frac{4e}{25}\div \frac{14e}{15} утгыг ол.

 • A. 12

 • B. \frac{6}{35}

 • C. \frac{1}{6}

 • D. \frac{7}{15}

Оноо: 1

a_{n}=14-0.6n томьёогоор өгөгдсөн дараалал хэдэн эерэг гишүүнтэй вэ?

 • A. 22 

 • B. 23  

 • C. 24

 • D. 14

Оноо: 1

\frac{25e}{36}\div \frac{15e}{18}утгыг ол.

 • A. 5

 • B. \frac{1}{2}

 • C. \frac{6}{35}

 • D. \frac{5}{6}

Оноо: 1

a_{n}=\frac{972}{3^{n}} томьёогоор өгөгдсөн дараалал хэдэн бүхэл гишүүнтэй вэ?

 • A. 5

 • B. 6

 • C. 4 

 • D. 7

Нийт: 16693