• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

8\frac{1}{2} тоог аравтын бутархай хэлбэртэй бич.

 • A.8.1

 • B. 8.2   

 • C. 8.5  

 •  D.8.6  

Оноо: 1

Тоог аравтын бутархай хэлбэртэй бич.

6\frac{1}{2}

 • A.6.1   

 • B.6.2

 • C.6.21

 • D.6.5

Оноо: 1

8\frac{1}{3} тоог аравтын бутархай хэлбэрт бичсэн нь аль вэ?

 • A. 8.1  

 • B. 8.3

 • C. 8.(3)   

 • D. 8.(6)

Оноо: 2

2\frac{5}{56}; a; b; c; \frac{26}{63} эерэг тоонууд геометр прогресс үүсгэдэг болa+b+c нийлбэр аль вэ?

 • A. 1\frac{59}{84}

 • B. 2\frac{79}{84}

 • C. 1\frac{17}{126}

 • D. 2\frac{17}{84}

Оноо: 1

6\frac{2}{3} тоог аравтын бутархай хэлбэртбичсэн нь аль вэ?

 • A. 6.2  

 • B. 6.(2)

 • C. 6.(6) 

 • D. 6.6  

Оноо: 1

a_n=\sqrt{n+1}тоон дарааллын a_{k}=7 бол k-ийн утга аль вэ?

 • A. 6

 • B. 48

 • C. 49

 • D. 50

Оноо: 1

a_n=\sqrt{n+3} тоон дарааллын a_{k}=8 бол k-ийн утга аль вэ?

 • A. 5

 • B. 64

 • C. 13

 • D. 61

Оноо: 1

a_1=2;\: a_2=3 баn\geq 3 үедa_{n}=4a_{n-1}-a_{n-2} болa_4 -ийг ол.

 • A. 40

 • B. 138

 • C. 10

 • D. 37

Оноо: 1

a_1=2; a_2=3 баn\geq 3 үед a_n=2a_{n-1}+a_{n-2} бол a_5-ыг ол.

 • A. 46

 • B. 57

 • C. 19

 • D. 38

Оноо: 1

\frac{1}{4}+\frac{1}{5} нийлбэрийг ол.

 • A. \frac{1}{9}

 • B. \frac{1}{20}

 • C. \frac{9}{20}

 • D. \frac{2}{9}

Оноо: 1

\frac{1}{3}+\frac{1}{7}= Нийлбэрийг ол.

 • A.\frac{10}{21}

 • B.\frac{1}{10}

 • C.\frac{2}{21}

 • D.\frac{3}{10}

Оноо: 1

6.85 тоог энгийн бутархай хэлбэртэй бич.

 • A. 6\frac{19}{20}

 • B.6\frac{17}{20}

 • C.6\frac{85}{10}

 • D.6\frac{8}{10}

Оноо: 1

7.95 тоог энгийн бутархай хэлбэртэй бич.

 • A.7\frac{19}{20}

 • B.7\frac{17}{20}

 • C.7\frac{95}{10}

 • D.7\frac{9}{10}

Оноо: 1

2.(16) тоог энгийн бутархай хэлбэртбичсэн нь аль вэ?

 • A. 2\frac{16}{999}

 • B. 2\frac{16}{99}

 • C. 2\frac{1}{9}

 • D. 2\frac{16}{9999}

Оноо: 1

4.(64) тоог энгийн бутархай хэлбэртэй бичсэн нь аль вэ?

 • A. 4\frac{64}{999}

 • B. 4\frac{64}{99}

 • C. 4\frac{6464}{10000}

 • D. 4\frac{317}{450}

Оноо: 1

2.0(6) тоог энгийн бутархай хэлбэртэй бичсэн нь аль вэ?

 • A. 2\frac{1}{6}

 • B. 2\frac{2}{33}

 • C. 2\frac{1}{15}

 • D. 2\frac{606}{9999}

Оноо: 1

4.0(4) тоог энгийн бутархай хэлбэртэй бичсэн нь аль вэ?

 • A. 4\frac{2}{45}

 • B. 4\frac{4}{99}

 • C. 4\frac{4}{9}

 • D. 4\frac{2}{9}

Оноо: 1

Зураг1 дээр \sqrt{3.8} тоо аль 2 цэгийн хооронд тэмдэглэгдэх вэ?

 • A. B,C

 • B. C,D

 • C. D,E

 • D.G,H

Оноо: 1

Зураг1 дээр \sqrt{3.6} тоо аль 2 цэгийн хооронд тэмдэглэгдэх вэ?

 • A. B,C

 • B. C,D

 •  C. D,E

 • D.G,H

Оноо: 1

Тоон шулуун дээр A, B, C, D, E, F, G, H найман цэг тэмдэглэгдсэн байна. Координатынх нь модуль3-аас хэтрэхгүй хэдэн цэг байна вэ?

 • A. 8      

 • B. 7

 • C. 6  

 • D. 5

Нийт: 16693