• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Тоон шулуун дээр A, B, C, D, E, F, G, H найман цэг тэмдэглэгдсэн байна. Координатынх нь модуль2-оос багагүйхэдэн цэг байна вэ?

 • A. 8

 • B. 7

 • C. 6 

 • D. 5

Оноо: 1

Дараах тэнцэтгэл бишүүдийн аль нь үнэн бэ?

 • A. \sqrt{7}+\sqrt{8}= \sqrt{7+8}

 • B. \sqrt{7}+\sqrt{8}> \sqrt{7+8}

 • C.\sqrt{7}+\sqrt{8}\leq \sqrt{7+8}

 • D.\sqrt{7}+\sqrt{8}\ < \sqrt{7+8}

Оноо: 1

Дараах тэнцэтгэл бишүүдийн аль нь үнэн бэ?

 • A.\sqrt{7}+\sqrt{6}= \sqrt{7+6}

 • B.\sqrt{7}+\sqrt{6} \ > \sqrt{7+6}

 • C.\sqrt{7}+\sqrt{6} \leq \sqrt{7+6}

 • D.\sqrt{7}+\sqrt{6} \ < \sqrt{7+6}

Оноо: 1

\sqrt[3]{68} тоо ямар дараалсан бүхэл тоонуудын хооронд орших вэ?

 • А.2 ба 3  

 • B.3 ба 4 

 • C.4 ба 5

 • D.5 ба 6

Оноо: 1

\sqrt[3]{86} тоо ямар дараалсан бүхэл тоонуудын хооронд орших вэ?

 • А.2 ба 3 

 • B.3 ба 4  

 • C.4 ба 5 

 • D.5 ба 6

Оноо: 1

4.3465 тоог гурван тэмдэгтээр тоймлосон нь аль вэ?

 • A. 4.30  

 • B. 4.34 

 • C. 4.35 

 • D. 4.40

Оноо: 1

8.5473 тоог гурван тэмдэгтээр тоймлосон нь аль вэ?

 • A. 8.50

 • B. 8.54

 • C. 8.55

 • D. 8.56

Оноо: 1

0.01006721 тоог дөрвөн тэмдэгтээр тоймлосон нь аль вэ?

 • A. 0.01 

 • B. 0.0101

 • C. 0.01007

 • D. 0.010067

Оноо: 1

0.08200621 тоог дөрвөн тэмдэгтээр тоймлосон нь аль вэ?

 • A. 0.082

 • B. 0.08201

 • C. 0.082006

 • D. 0.1

Оноо: 1

Дараах бичиглэлүүдийн аль нь үнэн бэ?

 • A. \fn_cm \sqrt{7} \in \left [ 2.5;2.6 \right ]

 • B. \sqrt{7} \in \left [ 2.6;2.64 \right ]

 • C. \sqrt{7} \in \left [ 2.6;2.7 \right ]

 • D. \sqrt{7} \in \left [ 2.65;2.7 \right ]

Оноо: 1

Дараах бичиглэлүүдийн аль нь үнэн бэ?

 • A. \fn_cm \sqrt{6} \in \left [ 2.3;2.4 \right ]

 • B. \sqrt{6} \in \left [ 2.4;2.43 \right ]

 • C. \sqrt{6} \in \left [ 2.4;2.5 \right ]

 • D. \sqrt{6} \in \left [ 2.5;2.6 \right ]

Оноо: 7

y=-\frac{1}{2}x^{3}-x^{2}+3x-3 функц өгөв.

а. Функцийн уламжлалыг ол.

б. Функц хэдэн сэжигтэй цэгтэй вэ?

в. Функцийн хоёрдугаар эрэмбийн уламжлалыг ол.

г. Функцийн графикийн нугаралтын цэгийн абсциссийг ол.

д. Функцийн графикийн гүдгэр, хотгор байх завсрыг ол.

Оноо: 7

y=\frac{1}{3}x^{3}-2x^{2}+4x-3 функц өгөв.

а. Функцийн уламжлалыг ол.

б. Функц хэдэн сэжигтэй цэгтэй вэ?

в. Функцийн хоёрдугаар эрэмбийн уламжлалыг ол.

г. Функцийн графикийн нугаралтын цэгийн абсциссийг ол.

д. Функцийн графикийн гүдгэр, хотгор байх завсрыг ол.

Оноо: 9

y=-\frac{1}{3}x^{3}-\frac{1}{2}x^{2}+2x+2 функц өгөгдөв.

а. Функцийн нэгдүгээр эрэмбийн уламжлалыг ол.

б.Функцийн хоёрдугаар эрэмбийн уламжлалыг ол.

в. Функцийн максимум, минимумын цэгүүдийг ол.

г. Функцийн өсөх, буурах завсрыг ол.

д. Функцийн графикийн нугаралтын цэгийн координатыг ол.

Оноо: 9

y=\frac{1}{6}x^{3}+\frac{1}{2}x^{2}-\frac{3}{2}x+1 Функц өгөгдөв.

а. Функцийн нэгдүгээр эрэмбийн уламжлалыг ол.

б.Функцийн хоёрдугаар эрэмбийн уламжлалыг ол.

в. Функцийн максимум, минимумын цэгүүдийг ол.

г. Функцийн өсөх, буурах завсрыг ол.

д. Функцийн графикийн нугаралтын цэгийн координатыг ол.

Оноо: 9

y=x^{3}-4.5^{2}+7x-2 Функц өгөв.

а. Функцийн нэгдүгээр эрэмбийн уламжлалыг ол.

б.Функцийн хоёрдугаар эрэмбийн уламжлалыг ол.

в. Функцийн максимум, минимумын цэгүүдийг ол.

г. Функцийн өсөх, буурах завсрыг ол.

д. Функцийн графикийн нугаралтын цэгийн координатыг ол.

Оноо: 5

Дараах тодорхой интегралыг бодож, хариуг 0.01 нарийвчлалтай тоймло.

\int_{1}^{1.5}\frac1{}{cos^{2}4x}dx

Оноо: 5

Дараах тодорхой интегралыг бодож, хариуг 0.01 нарийвчлалтай тоймло.

\int_{-1}^{0}e^{-2x}dx

Оноо: 5

Дараах тодорхой интегралыг бодож, хариуг 0.01 нарийвчлалтай тоймло.

\int_{3}^{6}cos3xdx

Оноо: 4

Дараах шугамуудын хооронд хашигдсан дүрсийн талбайг ол.

y=x^{2}, y=x^{3}

Нийт: 16693