• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Дараах шугамуудын хооронд хашигдсан дүрсийн талбайг ол.

y=sinx, y=cosx

Оноо: 4

Дараах шугамуудын хооронд хашигдсан дүрсийн талбайг ол.

y=sinx, y=\frac{2}{\pi }x

Оноо: 2

Дараах интегралуудыг бод.

\int sin3xdx

Оноо: 4

Өгсөн функцүүдээр хүрээлэгдсэн дүрсийн талбайг олж, хариуг 0.01 нарийвчлалтай гарга.

y=4-x,y=\frac{3}{x}

Оноо: 1

Үйлдлийг гүйцэтгээрэй.

(–30.15)÷15+0.93=

Оноо: 4

Өгсөн функцүүдээр хүрээлэгдсэн дүрсийн талбайг олж, хариуг 0.01 нарийвчлалтай гарга.

y=-\sqrt[3]{x},y=3,x=0,x=3

Оноо: 4

Өгсөн функцүүдээр хүрээлэгдсэн дүрсийн талбайг олж, хариуг 0.01 нарийвчлалтай гарга.

y=e^{x}, y=e^{2x},x=1

Оноо: 3

Өгсөн функцүүдээр хүрээлэгдсэн дүрсийн талбайг олж, хариуг 0.01 нарийвчлалтай гарга.

y=e^{x}, y=cosx,x=2

Оноо: 4

Өгсөн функцүүдээр хүрээлэгдсэн дүрсийн талбайг олж, хариуг 0.01 нарийвчлалтай гарга.

y=sinx, y=cosx

Оноо: 2

100 хүний 60 нь теннис, 38 нь сагс тогложээ. Харин 27 хүн эдгээрийн алиныг ч тоглоогүй бол хэдэн хүн теннис, сагс хоёуланг нь тоглосон бэ?

Оноо: 2

Дараах интегралыг бод.

\int \frac{1}{-x+3}dx

Оноо: 2

Дараах интегралыг бод.

\int \left ( 2x-1 \right )^{-\frac{1}{3}}dx

Оноо: 2

Дараах интегралыг бод.

\int \frac{1}{cos^{2}2x}dx

Оноо: 2

Дараах интегралыг бод.

\int e^{-\frac{x}{3}}dx

Оноо: 2

Дараах интегралыг бод.

\int sin\frac{\pi x}{3}dx

Оноо: 2

Дараах интегралыг бод.

\int cos\frac{x+\pi }{4}dx

Оноо: 4

Дараах тодорхой интегралыг бод.

\int_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi }{2}}sin2xdx

Оноо: 4

Дараах тодорхой интегралыг бод.

\int_{5}^{3}\frac{2}{x}dx

Оноо: 4

Дараах тодорхой интегралыг бод.

\int_{2}^{1}\pi cos\frac{\pi x}{2}dx

Оноо: 2

Дараах тодорхой интегралыг бод.

\int_{1}^{2}\frac{log_{2}e}{x}dx

Нийт: 16693