• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Аялагчид эхний өдөр бүх замын \frac{3}{8}-ыг, хоёр дахь өдөр нь эхний өдрийн явсан замын \frac{5}{6}-тай тэнцүү замыг, гурав дах өдөр үлдсэн 300км замыг туулжээ. Хэрэв аялагчдын машин 10км тутамд 1.5 литр шатахуун зарцуулдаг бол бүх замд хэдэн литр шатахуун зарцуулах вэ?

Оноо: 3

Өгсөн тоонуудыг 4-т болон 5-д хуваагддаг шинжээр нь олонлогт хуваагаад, Эйлер-Веннийн диаграммаар дүрслээрэй.

12,20,56,75,120,65,10,40

Оноо: 2

Үйлдлийг гүйцэтгээрэй.

94 ÷ 35 – 44 ÷ 25

Оноо: 2

100 жуулчны60 нь морь унаж, 38 нь тэмээ унажээ. Харин27 хүн алийг нь ч унаагүй бол хэдэн жуулчин тэмээ, морь хоёуланг унасанбэ?

Оноо: 3

Аялагчид эхний өдөр бүх замын \frac{3}{8}-ыг, хоёр дахь өдөр нь эхний өдрийн явсан замын \frac{5}{6}-тай тэнцүү замыг, гурав дах өдөр үлдсэн 450 км замыг туулжээ. Хэрэв аялагчдын машин 10км тутамд 1.2литр шатахуун зарцуулдаг бол бүх замд хэдэн литр шатахуун зарцуулах вэ?

Оноо: 2

{4}^{21}\cdot (-0.25)^{20} илэрхийллийн утгыг олоорой.

Оноо: 2

Аравтын цифр нь 5-аас их байх, зуутын цифр нь 7-оос багагүй байх таван оронтойсондгой тоо хэд байх вэ?

Оноо: 2

Зөв харгалзуулаарай.

A. –27+​​​​​​​35 X.–22

B. 43​​​​​​​65 Y.–1113

C. –12​​​​​​​×​​​​​​​53 Z. 20

D. –480​​​​​​​÷​​​​​​​(–24) T. 8

Оноо: 2

Зөв харгалзуулаарай.

A. –21+36X. –12

B. 5365 Y. –516

C. –12×43 Z. 40

D. –480÷(–12) T. 15

Оноо: 2

\frac{1}{1-\sqrt{10}} бутархайн хуваарийг язгуураас чөлөөл.

Оноо: 2

\frac{1}{1+\sqrt{10}} бутархайн хуваарийг язгуураас чөлөөл.

Оноо: 1

Арифметик прогрессийн a_2=20; a_4=30 бол a_6=?

Оноо: 1

Арифметик прогрессийн a_3=25; a_5=35 бол a_7=?

Оноо: 2

Геометр прогрессийнb_2=20; b_4=80 болb_6=?

Оноо: 2

Геометр прогрессийнb_3=18; b_5=72 болb_7=?

Оноо: 2

Арифметик прогрессийн a_2=20; a_4=30 бол эхний таван гишүүний нийлбэрийг ол.

Оноо: 2

Арифметик прогрессийн a_3=25; a_5=35 бол эхний зургаан гишүүний нийлбэрийг ол.

Оноо: 2

Геометр прогрессийн b_2=20; b_4=80 бол эхний зургаан гишүүний нийлбэрийг ол.

Оноо: 2

Геометр прогрессийн b_3=18; b_5=72 бол хоёрдугаараасзургаадугааргишүүдийн нийлбэрийг ол.

Оноо: 2

Дарааллын эхний n гишүүний нийлбэр S_n=3n^2-2n гэсэн томьёогоор өгөгдсөн бол дөрөв дэхь гишүүнийг ол.

Нийт: 16693