• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Дарааллын эхний n гишүүний нийлбэр S_n=4n^2-3n гэсэн томьёогоор өгөгдсөн бол дөрөв дэхь гишүүнийг ол.

Оноо: 2

Дарааллын эхний n гишүүний нийлбэр S_n=2^n-1 гэсэн томьёогоор өгөгдсөн бол дөрөв дэхь гишүүнийг ол.

Оноо: 2

Дарааллын эхний n гишүүний нийлбэрS_n=3^n-1 гэсэн томьёогоор өгөгдсөн бол дөрөв дэхь гишүүнийг ол.

Оноо: 3

8, 11, 14, 17,.... дараалал өгчээ.

а. Энэ дараалал ямар дараалал болохыг тодорхойл. /1 оноо/

б. Ерөнхий гишүүний томьёог олоорой. /2 оноо/

Оноо: 3

7, 11, 15, 19,.... дараалал өгчээ.

а. Энэ дараалал ямар дараалал болохыг тодорхойл. /1 оноо/

б. Ерөнхий гишүүний томьёог олоорой. /2 оноо/

Оноо: 3

16, 24, 36, 54,....дараалал өгчээ.

а. Энэ дараалал ямар дараалал болохыг тодорхойл. /1 оноо/

б. Ерөнхий гишүүний томьёог олоорой. /2 оноо/

Оноо: 3

27, 18, 12, 8,.... дараалал өгчээ.

а. Энэ дараалал ямар дараалал болохыг тодорхойл. /1 оноо/

б. Ерөнхий гишүүний томьёог олоорой. /2 оноо/

Оноо: 3

Сурагч “мөнгө цуглуулах гахай”-даа эхний өдөр 10 төгрөг, 2 дахь өдөр 20 төгрөг, 3 дахь өдөр 30 төгрөггэх мэтээр хийжээ.

Тэгвэл нэг жилийн хугацаанд хэдэн төгрөгтэй болох вэ?

Оноо: 3

Сурагч “мөнгө цуглуулах гахай”-даа эхний өдөр 1 төгрөг, 2 дахь өдөр 2 төгрөг, 3 дахь өдөр 3 төгрөггэх мэтээр хийжээ.

Тэгвэл нэг жилийн хугацаанд хэдэн төгрөгтэй болох вэ?

Оноо: 3

Сурагч “мөнгө цуглуулах гахай”-даа эхний сард1 төгрөг, 2 дахь сард 2 төгрөг, 3 дахь сард 4 төгрөг, 4 дэхсард 8 төгрөг гэх мэтээр хийжээ.

Тэгвэл нэг жилийн хугацаанд хэдэн төгрөгтэй болох вэ?

Оноо: 3

Сурагч “мөнгө цуглуулах гахай”-даа эхний сард2төгрөг, 2 дахь сард 4 төгрөг, 3 дахь сард 8 төгрөг, 4 дэхсард 16 төгрөг гэх мэтээр хийжээ.

Тэгвэл нэг жилийн хугацаанд хэдэн төгрөгтэй болох вэ?

Оноо: 2

Саванд 1 литр ус хийж халаагуурын дэргэд тавьснаас хойш1 цаг тутам усны 10% нь ууршиж байв. 3 цагийн дараа хэдэн литр ус үлдсэн байх вэ?

Оноо: 2

Саванд 2 литр ус хийж халаагуурын дэргэд тавьснаас хойш1 цаг тутам усны 10% нь ууршиж байв. 3 цагийн дараа хэдэн литр ус үлдсэн байх вэ?

Оноо: 3

Банкинд мөнгөө хадгалуулахад сард хүүнд нийт мөнгөний 10% нэмэгдэж байхаар тохиролцов. Анх 100000 төгрөг хадгалуулсан бол 3 сарын дараа ямар хэмжээний мөнгөтэй болсон байх вэ?

Оноо: 3

Банкинд мөнгөө хадгалуулахад сард хүүнд нийт мөнгөний 10% нэмэгдэж байхаар тохиролцов. Анх 200000 төгрөг хадгалуулсан бол 3 сарын дараа ямар хэмжээний мөнгөтэй болсон байх вэ?

Оноо: 5

a. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? Хүн ам байшин барилга, гэр майхан зэрэг янз бүрийн хэлбэр, зориулалттай орон байранд суурьших нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалтыг..........................гэнэ

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Хүснэгтэд өгөгдсөн шинжүүдээс хотын шинжийг илэрхийлсэн ойлголтын өмнөх дугаарыг дугуйлна уу?

Хотын тухай хуулинд заасан шинжүүд

1

15000-аас дээш хүн амтай

2

Хүн амын дийлэнх нь хөдөө аж ахуйн салбарт ажилладаг

3

ХАА, аялал жуулчлал, амралт сувилал, тээвэр, худалдааны салбарын аль нэг нь хөгжсөн

4

Өөрийн удирдлагатай

5

500-15000 хүн амтай

6

Хүн амын дийлэнх нь үйлдвэр, үйлчилгээний ёалбарт ажилладаг

7

Дэд бүтэц сайн хөгжсөн

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. Хүснэгтийг ажиглан хөдөө суурингийн шинж чанарыг ялган бичнэ үү?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

a. Тохирох үийг нөхнө үү. Нэг улсаас нөгөө улсад, нэг газраас нөгөөд хүн ам нүүдэллэн очиж суурьшихыг ...............................гэнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Шилжилт хөдөлгөөнийг дотор нь гадаад ба ..........................гэж ангилдаг.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Сайн дурын шилжилт хөдөлгөөн гэж юу вэ?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

a. Тохирох үгийг нөхөж бичээрэй. Манай улсад 16-60 хүртлэх насны эрэгтэйчүүд, 16-55 хүртлэх насны эмэгтэйчүүдийг...................................................насны хүн ам гэнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Ажиллах хүчийг тооцоолоорой. Архангай аймагт 2010 оны байдлаар 44000 ажиллагсад, 1824 бүртгэлтэй ажилгүйчүүд байсан бол ажиллах хүч буюу эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам хэд вэ?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнд нөлөөлөгч түлхэгч хүчин зүйлүүдээс 4-ыг дурьдаж бичнэ үү?

түлхэгч хүчин зүйлс...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 6

a. Монгол орны дасгалын зургийг ашиглаж даалгаврыг гүйцэтгээрэй. Эдийн засгийн Зүүн бүсийн тулгуур хотын нэгийг Б хэсэгт гүйцээж бичнэ үү?

А. Чойбалсан хот Б.............................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Эдийн засгийн Зүүн бүсийн тулгуур хотуудыг нэрлэн бичнэ үү?

А.............................................................. Б.............................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. Эдийн засгийн зүүн бүсэд багтах аймгуудын төв хотуудыг хүснэгтэд нэрлэн бичнэ үү?

Аймгууд

Аймгийн төв

1

Хэнтий

..................................

2

Сүхбаатар

..................................

3

Дорнод

..................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 4

a. Зургийг ажиглаад даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Дээрх зурагт эдийн засгийн аль бүсийг дүрсэлсэн байна вэ?

......................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Зурагт 2-ийн тоогоор ямар аймгуудыг тэмдэглэсэнийг нэрлэн бичээрэй.

2-ийн тоо................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Бүсийн тулгуур хотууд орших аймгуудыг зурагт 2 ба 3-ын тоогоор тэмдэглэсэн бөгөөд тулгуур хотуудыг нэрлэн бичнэ үү?

................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693