• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 6

a. Энэ бүс нь Төв аймгийн Сэргэлэн, зүүн талаараа Эрдэнэ, хойд талаараа Батсүмбэр, баруун хойгуураа Баянчандмань, баруун талаараа Баянцогт, Аргалант баруун өмнө талаараа Арбулаг сумдуудтай хиллэдэг. Энд эдийн засгийн аль бүсийн тухай дурьдаж байна вэ? Нэрлэн бичнэ үү?

................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Эдийн засгийн бүсүүдийн газар нутгийн хэмжээ ба хүн амын тоог ашиглан хүн амын нягтшилыг тодорхойлж асуултын тэмдгийн оронд нөхөж бичнэ үү?

Эдийн засгийн бүс

газар нутгийн хэмжээ /мянга км2 /

хүн амын тоо

/мянга/

Нягтшил

хүн/км2

1

Баруун бүс

473.6

390000

?

2

Хангайн бүс

384.3

577300

1,5

3

Төвийн бүс

415.7

486000

?

4

Зүүн бүс

286.6

207500

0,7

5

Улаанбаатарын бүс

4.7

1 345 000

286.1

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. Эдийн засгийн бүсүүдийн газар нутгийн хэмжээг диаграммаар дүрсэлж, товч дүгнэлт бичээрэй.

Дүгнэлт...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 4

a. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичээрэй. 1924 онд хуралдсан Улсын анхдугаар их хурлаас Нийслэл хүрээг............................................гэж нэрлэн БНМАУ-ын нийслэлээр тунхагласан. 1992 онд шинэ Үндсэн хуулийг хэлэлцэх явцад хотын нэрийг хэвээр үлдээсэн.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Дараах зургийг ажиглаж даалгаврыг гүйцэтгээрэй. Дараах зурагт эдийн засгийн аль бүсийн газарзүйн зураг байна вэ? .............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Улаанбаатар хотын алслагдсан болон төвийн дүүргийг ялгаж бичээрэй

Төвийн дүүрэг

Алслагдсан дүүрэг

................................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................\

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 6

a. Тохирох үгийг цэгийн оронд нөхөж бичнэ үү?

......................бүс нь 6 аймаг, 99 сум 539 багийн 577.3 мянган хүн амтай бөгөөд эдийн засгийн баруун ба төвийн бүстэй хиллэдэг.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Хангайн бүсийн тулгуур хотуудыг нэрлэн бичээрэй.

....................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. Хангайн бүсэд багтах аймгуудаас дутуу аймгийг гүйцээж бичээрэй.

а. Өвөрхангай

б.....................................

в. Баянхонгор

г......................................

д. Архангай

е.....................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 4

Дараах функцийн максимум, минимумын цэгийг ол.

y=xe^{x}},

Оноо: 6

a. Дасгалын зургийг ажиглаж даалгаврыг гүйцэтгээрэй. Дараах зурагт эдийн засгийн ямар бүсийг дүрслэн харуулсаныг нэрлэн бичээрэй.

............................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Эдийн засгийн зүүн бүсийн тулгуур хотуудыг нэрлээрэй.

А....................................................... Б.................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. Дараах хүснэгтэд зарим аймгууд өгөгджээ. Аймгуудын төв хотуудыг хүснэгтэд нөхөж бичнэ үү?

Аймаг

Аймгийн төв

1

Говь-Сүмбэр

............................................

2

Сэлэнгэ

............................................

3

Сүхбаатар

...........................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 4

Дараах функцүүдийн максимум, минимумын цэгийг ол.

y=\frac{x}{e^{x}}

Оноо: 4

Дараах функцийн максимум, минимумын цэгийг ол.

y=\frac{1}{xe^{x}}

Оноо: 4

Дараах функцийн максимум, минимумын цэгийг ол.

y=xlnx

Оноо: 4

Дараах функцүүдийн максимум, минимумын цэгийг ол.

y=\frac{l}{xlnx}

Оноо: 4

Дараах функцийн максимум, минимумын цэгийг ол.

y=\frac{x}{lnx}

Оноо: 4

Дараах функцийн максимум, минимумын цэгийг ол.

y=\frac{lnx}{x}

Оноо: 3

Over the past 30 years, the average family has …………………………. the number of meals that they eat at restaurants.

 • A. fell back

 • B. dramatically increased     

 • C. plunged          

 •  D. fluctuated           

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The percentage of the family's food budget spent on restaurant meals steadily climbed.

 • A. dipped slightly

 • B. stabilized

 • C. fluctuated

 • D. steadily climbed

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Just ………….. percent of the food budget was spent on restaurant meals in 1970, and 15 percent in 1980.

 • A. 20%

 • B. 10%

 • C. 30%

 • D.40 %

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 3

The graph shows the…………………… in the number of people at a London underground station over the course of a day.

 • A. rise  

 • B. a new peak 

 • C. a steep fall

 • D. fluctuation

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The busiest time of the day is in the morning. There is a sharp increase between 06:00 and 08:00, with …………. people using the station at 8 o'clock.

 • A. 350

 • B. 400

 • C. 100

 • D. 200

Дээрх даалгаврын оноо : 1

After this the numbers …………………… to less than 200 at 10 o'clock.

 • A. fell dramatically

 • B. reached a peak

 • C. rocketed

 • D. drop quickly

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 3

The lunch and dinner sales during the week………………… Friday and then dipper down as the weekend set in.

 • A. Fluctuated

 • B. Declined

 • C. Dropped

 • D. Peaked on

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The highest lunch sales occurred on Friday, and the lowest occurred on………………

 • A. Friday

 • B. Tuesday

 • C. Thursday

 • D. Sunday

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Midweek, on Wednesday and Thursday, the sales were slightly……………….. than they were on Tuesday.

 • A. lower

 • B. the low

 • C. the lowest

 • D. low

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 3

This table clearly presents and compares favorable pastimes in ……………different countries.

 • A. four

 • B. eight  

 • C. six

 • D. three

Дээрх даалгаврын оноо : 1

As can be seen, about …………… of Canadians, Australians and Americans like watching television.

.

 • A. 22%

 • B. 30 %

 • C. 15 %

 • D. 60 %

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Predictably, ……………….. like music at 23%, whereas only 2 to 5% of people in the other countries feel the same way.

 • A. Australians

 • B. Americans

 • C. Canadians

 • C. Koreans

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 3

The most obvious trend in the graph is that women have lower employment rates in most of the countries in the graph. For example, in Australia in 1995, ………. percent of men could find work or retain a job, but only 27 percent of women.

 • A.27%  

 • B. 37% 

 • C. 47%

 •  D. 57%

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The difference was even bigger in …………………, with 60 percent of women.

 • A. Switzerland

 • B. Australia

 • C. Iceland

 • D. New Zealand

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The biggest change was in the ………………., from 55 percent of men in 1995 to 73 percent over the ten years period.


 • A. United Kingdom

 • B. New Zealand

 • C. Iceland

 • D. Switzerland

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

During 2007-2008 Victoria and Albert Museum’s annual number of visitors ……………………………………… constant at about 14 million people per year.

 • A. had remained  

 • B. remain 

 • C. remained

 • D. is remaining  

Дээрх даалгаврын оноо : 1

……………………………………………..’s number of visitors experienced a sharp fall in 2008 and remained unchanged the following year.

 • A. Victoria and Albert museum

 • B. British museum

 • C. National gallery

 • D. History museum

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

​​​​​​Find the word which shouldn’t be in the sentence

She is being looking for a new job these days. _________

Оноо: 1

Find the word which shouldn’t be in the sentence

Do they know what time does the plane leaves? _________

Оноо: 1

Find the word which shouldn’t be in the sentence

He opened the door, switched off the light and had left the house. _________

Нийт: 16693