• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Find the word which shouldn’t be in the sentence

Sue has joined our company four years ago. _________

Оноо: 1

Find the word which shouldn’t be in the sentence

The workers will have had finished the repairs by Friday. _________

Оноо: 1

Find the word which shouldn’t be in the sentence

We can leave as soon as we will have the results _________

Оноо: 1

​​​​​​Find the word which shouldn’t be in the sentence

Jerry has been given me a lot of help. _________

Оноо: 1

Find the word which shouldn’t be in the sentence

He is owns a luxurious mansion. _________

Оноо: 1

​​​​​​Find the word which shouldn’t be in the sentence

They had returned from New York last night. _________

Оноо: 1

Find the word which shouldn’t be in the sentence

He has to been working as a chef for twelve years. _________

Оноо: 1

Find mistakes and correct them.

Peter has looking for a house for a month. .................

Оноо: 1

Find mistakes and correct them.

Do you watch TV in the evening usually? ….............

Оноо: 1

Find mistakes and correct them.

Steve goes fishing tomorrow. ................

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

What ………………….........………… (you/do) when the accident occurred?

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

Don't forget to take your umbrella. It (rain) …………………………..……... .

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

Ms Smith (work) ……………………..……….…. as a sales representative for three years.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

Denise: Oh, I'm sorry, I can't. I (go) …………...................……to a movie tonight with some friends.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

Every Monday, Samantha (drive) …………………………… her kids to football practice.

Оноо: 4

a. Дараах диаграммыг ажиглан даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Төрөлт хамгийн өндөр жил хэдэн онд байна вэ?

...................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Дараах диаграммаас нас баралт хамгийн бага оныг нэрлэнэ үү?

....................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Хүн амын дундаж наслалт гэж юу вэ?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

a. Дараах томьёололоос асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү?

....................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү. Нийт хүн амд хөдөлмөрийн насны хүн ам хамгийн их байх үеийг............................................... гэнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Манай улсад ажилгүйдлийн түвшин төдийлөн буурахгүй байгаа шалтгааныг товч бичээрэй.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

a. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү. Дэлхийн хүн амыг арьсны өнгөөр нь европжуу цагаан, негржүү хар арьстан, ..............................................арьстан гэж 3 ангилдаг.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү. Дэлхийн хүн амын 60 гаруй буюу 4 тэрбум гаруй хүн .........................тивд амьдардаг.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Хүн амын нягтшил хамгийн бага энэ тивийн уугуул хүмүүс нь Аброгенчүүд бөгөөд хүн амын 1%-ийг эзэлэн амьдарч байна. Аброгенчүүдийн амьдарч буй тивийг нэрлэн бичиж, дараах зурагт будаж тэмдэглэнэ үү? ...............................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 6

a. Байгалийн нөөцийн ангилалын схемын асуултын тэмдэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Байгалийн нөөц гэж юу вэ?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. Үл шавхагдах нөөцөд хамрагдах нөөцүүдээс бичнэ үү?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Газарзүйн хичээлээр судалгааны ажлыг ямар зорилгоор гүйцэтгэдэг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Судалгааны ажлын сэдвүүд нь хүн, байгалийн харилцан хамаарлыг харуулсан байхаас гадна өөр ямар чиглэлтэй байх вэ? Тус бүрд нэг жишээ гаргана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Ойр байгаа замаар өдөрт хэдэн машин өнгөрч байгааг судлахад ямар аргыг ашиглах нь тохиромжтой вэ? Үндэслэлээ тайлбарла.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Нийт: 16693