• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 6

Нарны аймгийн гарагуудын зарим шинж чанарыг харуулсан хүснэгтийг ашиглан дараах асуултуудад хариулаарай.


Наранд хамгийн ойр буюу нарнаас алслагдсан гарагуудыг нэрлэнэ үү?

.............................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Буд гараг наранд ойрхон хэрнээ шөнө болох талдаа маш хүйтэн -2000С байдгийн учрыг тайлбарлана уу?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Ж.Боде ямар үндэслэлийг гаргасан бэ? Буд гарагийн нарнаас алслагдсан зайг Бодегийн хуулиар тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Анхааралтай уншаад доорх асуултуудад хариулаарай.

Гадаад буюу экзоген хүчний нөлөөгөөр үүсдэг үзэгдлүүдэд юу юу орох вэ?....................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дотоод буюу эндоген хүч юуны нөлөөгөөр явагдах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зарим газар оронд хүчтэй газар хөдлөлт олон тохиолдох боловч зарим газар бараг тохиолдоггүйн учрыг тектоник хавтантай холбон тайлбарлаарай.

....................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

When I ……………. (get) up, he ……………….. (sit) in the garden and ………………….. (read) a book.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

It ............... (rain) now. It ................. (begin) raining two hours ago.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

Sam is a very interesting person. He ………………………………….(know) all kinds of unusual facts.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

John ………………………………….. (enter) his flat and ……………………………. (close) the door.

Оноо: 6

Уур амьсгалын диаграммыг ажиглан дараах асуултуудад хариулаарай.

Уур амьсгалын диаграмм гэж юуг хэлэх вэ?...........................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

2 хотод жилийн турш нарны тусгалын өнцөг ба өдрийн үргэлжлэх хугацаа бараг ижил боловч уур амьсгалын хувьд ихээхэн ялгаатай байдгийн учрыг тайлбарлана уу?

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Уур амьсгал бүрэлдэн тогтоход нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг агаар масстай холбож товч дүгнэлт бичээрэй.

...................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

Kim looked tired this morning. Yes. She ……………………………………….(study) all night long.

Оноо: 6

Зургийг ажиглан дараах асуултанд хариулаарай.

Голын сүлжээний нягтшил гэж юуг хэлэх вэ?.................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дэлхийд ай савын талбайгаараа хамгийн томд орох мөрнийг нэрлэж орших эх газрыг тодорхойлно уу.

.............................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Гол мөрдийн аж ахуйн ач холбогдлыг тодорхой жишээн дээр тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Газарзүйн бүрхэвч гэж юуг хэлэх вэ?

........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Өдөр шөнө солигдох ба уул үүсэл ба мөстлөгийн үе зэрэг нь газарзүйн ерөнхий зүй тогтлуудын алинд нь хамаарах вэ?

.........................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Газарзүйн бүрхэвчийн нэгдмэл байх шинжийг уур амьсгалын дулаарлын хийн, усан, био мандалд хэрхэн нөлөөлж байгаагаар жишээлэн дүгнэнэ үү?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Гана улсын хөгжлийн үзүүлэлтийг (2011 оны байдлаар) харуулсан хүснэгтийг ашиглан дараах асуултуудад хариулаарай.

Дээрх үзүүлэлтүүдээс хөгжлийн түвшинг тодорхойлох хүний хөгжлийн индексийг тодорхойлох 3 үзүүлэлтийг нэрлээрэй.

.......................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Гана улс ямар бүс нутагт хамрагдах болон хөгжлийн түвшний хувьд аль ангилалд багтах вэ?

...................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Гана улсын хөгжлийн түвшнийг 3 жишээн дээр тайлбарлана уу

- .......................................................................

- .......................................................................

- .......................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

The film ………………….……………………(finish) by the time we got home.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

I have no idea where I ……………………………………. (put) my wallet.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

I know this town well. I …………………………………….(live) here for six years.

Оноо: 8

10 см фокусын зайтай цуглуулагч линзээс 15 см зайд бие байрлана.

а) Биеийн дүрс линзээс ямар зайд үүсэхийг тооцоололын аргаар тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

b) Биеийн дүрс линзээс ямар зайд үүсэхийг байгуулалтын аргаар тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

c) Цуглуулагч линзэн дээр гэрлийн цацраг тусгахад ямагт дотогшоо хугалдаг болохыг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

By next month, I ………………………………..……….. (live) here for ten years.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

I hope I ………………………………………..(finish) decorating the house by then.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

This time tomorrow, I ………..……………….…………. (fly) to Singapore.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

I’ll ask him when he ……………..……………………. (come) home.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

Watch out! You …………………….……………….(bang) your head on the doorframe.

Нийт: 16693