• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны суурийн нэгөнцөг 30o бол оройн өнцгийг олоорой.

 • A. 60o      

 • B. 90o    

 • C. 100o    

 • D. 120o    

Оноо: 1

Доорх зурагт үзүүлсэн бүтэц нь жишил анатомийн баталгааны ямар баталгааг илэрхийлж байна вэ?

 • A. Морфологийн баталгааг, учир нь гадаад хэлбэрийг нь харж болохоор байна

 • B. Эст бүтцийн баталгааг, учир нь эсийн тодорхой эрхтэнцэрүүд зурагт харагдаж байна

 • C. Шилжилтийн амьд хэлбэрийг, учир нь эукариот эсийн зарим эрхтэнцэр прокариотоос үүссэн  

 • D. Бие бүтцийн баталгааг бүгд амьд биеийн бүтцэд оролцдог.

Оноо: 1

Выберите правильный вариант

Я люблю сажать ................ .

 • A. о цветах

 • B. цветами

 • C. цветов

 • D. цветы

Оноо: 1

Хуваагч нь 54, ноогдвор нь 27, үлдэгдэл нь 16 бол хуваагдагчийг олоорой.

 • А. 1 500     

 • B. 1 474    

 • C. 1 416

 • D. 1 418

Оноо: 1

Координатын эх дээр төвтэй, нэгж радиустай тойрог дээрх B(cos\alpha, sin\alpha) цэгийг зурагт харуулав.

Аль тэнцэтгэл бишүүд гарцаагүй үнэн бэ?

 • A. sin\alpha >0, cos\alpha >0

 • B. sin\alpha >0, cos\alpha <0

 • C.  sin\alpha <0, cos\alpha <0

 • D. sin\alpha <0, cos\alpha >0

Оноо: 1

Выберите правильный вариант

- Два килограмма мандаринов ... десять тысячтугриков.

 • А. две тысячи 

 • B. две тысяч

 • C. двух тысяч 

 • D. двумя тысячами

Оноо: 1

Цахилгаан хэлхээний тэмдэглэгээнүүдийналь нь резисторвэ?

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

Выберите правильный вариант

Вчера я купил три килограмма............. .

 • A. шоколад

 • B. шоколада

 • C. шоколадом

 • D. шоколады

Оноо: 1

Дараах багажуудыг хэмжих хэмжигдэхүүнтэй нь харгалзуулна уу?

1. Секундомер a. Хүч

2. Динамометр b. Хугацаа

3. Шугам c. Урт

4. Жинлүүр d. Масс

 • A. 1c 2a 3 b  4d

 • B. 1b 2c 3d 4a

 • C. 1b 2a 3c 4d

 • D. 1c 2b 3а 4d

Оноо: 1

"Дөрвөн бүхэл тавны гурав" гэсэн тоогэнгийн бутархай хэлбэрээр бичээрэй

 • А. 4  бүхэл 5 / 3 

 •  B. 4 бүхэл 3 / 5       

 • C. 3 бүхэл  4 / 5        

 •  D. 5 бүхэл 3 / 4

Оноо: 1

Выберите правильный вариант

Я научился играть на гитаре, ............... мне было девять лет.

 •  А. если

 • B. что 

 • C. чтобы

 • D. когда

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 48o     

 • B. 52o   

 • C. 96o    

 • D. 132o

Оноо: 1

Выберите правильный вариант

Мама! Папа! Поздравляю ............. с Новым годом!

 •   А. тобой   

 • B. тебе

 • C. тебя

 • D. с тобой

Оноо: 1

Газар дээр байгаа аливаа юмсыг цаасан дээр дүрслэхдээ төрөл бүрийн хэлбэр, өнгө, дүрс зэргийг хэрэглэнэ. Үүнийг ....................... гэнэ.

 • A. таних тэмдэг                                              

 • B. план                                    

 • C. газрын зураг                                          

 • D. масштаб 

Оноо: 1

Доорх зурагт үзүүлсэн амьтан нь жишил анатомийн баталгааны ямар баталгааг илэрхийлж байна вэ?


 • A. Морфологийн баталгааг, нугасан хошуут  гадаад бүтэц харагдаж байна

 • B. Эст бүтцийн баталгааг, нугасан хошуутын бие эсээс тогтоно

 • C. Шилжилтийн амьд хэлбэрийг, нугасан хошуут өндөглөдөг, сүүгээр бойжигч юм

 • D. Бие бүтцийн баталгааг нугасан хошуут дотоод араг ястай, мөчтэй амьтан юм  

Оноо: 1

4 706 421 тооны цифрүүдийн нийлбэрийг олоорой.

 • А. 24

 • B.25     

 • C. 42  

 • D. 421

Оноо: 1

Барилгын тоосгыг зурагт үзүүлснээр шал дээр тавьжээ. Аль тохиолдолд шаланд их даралт учрах вэ?

 • A. 1    

 • B. 2

 • C. 3 

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

Выберите правильный вариант.

Каждое лето мы с ... отдыхаем в детском лагере.

 • А. родители

 • B. родителями

 • C. родителей 

 • D. родителям

Оноо: 1

1-2+3-4+5-6...99-100 нийлбэрийг ол.

 • A.-50                

 • В.(-1)50         

 • С. 50               

 • D. −100

Оноо: 1

Доорх зурагт үзүүлсэн бүтэц нь жишил анатомийн баталгааны ямар баталгааг илэрхийлж байна вэ?

 • A. Морфологийн баталгааг, учир нь амьтдын мөчдийн ясны төсөөт байдлыг харуулсан

 • B. Эст бүтцийн баталгааг, учир нь амьд бие бүхэн эсээс тогтдог

 • C. Шилжилтийн амьд хэлбэрийг, учир нь бид хөгжихийн хирээр хувиралд ордог  

 • D. Бие бүтцийн баталгааг учир нь бид өөрсдийн гэсэн өвөрмөц бүтэц бүхий бие организмтай  

Нийт: 16693