Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Доорх зурагт үзүүлсэн бүтэц нь жишил анатомийн баталгааны ямар баталгааг илэрхийлж байна вэ?

 • A. Морфологийн баталгааг, учир нь гадаад хэлбэрийг нь харж болохоор байна

 • B. Эст бүтцийн баталгааг, учир нь эсийн тодорхой эрхтэнцэрүүд зурагт харагдаж байна

 • C. Шилжилтийн амьд хэлбэрийг учир нь эукариот эсийн зарим эрхтэнцэр прокариотоос үүссэн

 • D. Бие бүтцийн баталгааг бүгд амьд биеийн бүтцэд оролцдог.

Оноо: 1

Я люблю сажать ................ .

 • A. о цветах

 • B. цветами

 • C. цветов

 • D. цветы

Оноо: 1

Хуваагч нь 54, ноогдвор нь 27, үлдэгдэл нь 16 бол хуваагдагчийг олоорой.

 • А. 1 500

 • B. 1 474

 • C. 1 416

 • D. 1 418

Оноо: 1

Координатын эх дээр төвтэй, нэгж радиустай тойрог дээрх B(cos\alpha, sin\alpha) цэгийг зурагт харуулав.

Аль тэнцэтгэл бишүүд гарцаагүй үнэн бэ?

 • A. sin\alpha >0, cos\alpha >0

 • B. sin\alpha >0, cos\alpha <0

 • C. sin\alpha <0, cos\alpha <0

 • D. sin\alpha <0, cos\alpha >0

Оноо: 1

Два килограмма картофеля стоят ................. тугриков.

 • А. две тысячи

 • B. две тысяч

 • C. двух тысяч

 • D. двумя тысячами

Оноо: 1

Дараах схемүүдээс аль нь эсэргүүцэл бэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Вчера я купил три коробки ............. .

 • A. шоколад

 • B. шоколада

 • C. шоколадом

 • D. шоколады

Оноо: 1

Дараах багажуудыг хэмжих хэмжигдэхүүнтэй нь харгалзуулна уу?

1. Секундомер a. Хүч

2. Динамометр b. Хугацаа

3. Шугам c. Урт

4. Жинлүүр d. Масс

 • A. 1c 2a 3 b 4d

 • B. 1b 2c 3d 4a

 • C. 1b 2a 3c 4d

 • D. 1c 2b 3а 4d

Оноо: 1

Дөрвөн бүхэл тавны гурвыг энгийн бутархай хэлбэрээр бичээрэй

 • А. 4 бүхэл 5 / 3

 • B. 4 бүхэл 3 / 5

 • C. 3 бүхэл 4 / 5

 • D. 5 бүхэл 3 / 4

Оноо: 1

Я научился играть на гитаре, ............... мне было девять лет.

 • А. если

 • B. что

 • C. чтобы

 • D. когда

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 48o

 • b). 52o

 • c). 96o

 • d). 132o

Оноо: 1

Поздравляю ............. с Новым годом!

 • А. тобой

 • B. тебе

 • C. тебя

 • D. с тобой

Оноо: 1

Координатын эх дээр төвтэй, нэгж радиустай тойрог дээрх B(cos\alpha, sin\alpha) цэгийг зурагт харуулав.

Хэрэв cos\alpha = –0.8 бол sin\alpha-ийн утгыг зургаас ойролцоогоор ол.

 • A. -0.6

 • B. 0.6

 • C. ±0.6

 • D. -0.8

 • E. 0.8

Оноо: 1

Газар дээр байгаа аливаа юмсыг цаасан дээр дүрслэхдээ төрөл бүрийн хэлбэр, өнгө, дүрс зэргийг хэрэглэнэ. Үүнийг ....................... гэнэ.

 • A. таних тэмдэг

 • B. план

 • C. газрын зураг

 • D. масштаб

Оноо: 1

Доорх зурагт үзүүлсэн амьтан нь жишил анатомийн баталгааны ямар баталгааг илэрхийлж байна вэ?


 • A. Морфологийн баталгааг, нугасан хошуут гадаад бүтэц харагдаж байна

 • B. Эст бүтцийн баталгааг, нугасан хошуутын бие эсээс тогтоно

 • C. Шилжилтийн амьд хэлбэрийг , нугасан хошуут өндөглөдөг, сүүгээр бойжигч юм

 • D. Бие бүтцийн баталгааг нугасан хошуут дотоод араг ястай, мөчтэй амьтан юм

Оноо: 1

4 706 421 тооны цифрүүдийн нийлбэрийг олоорой.

 • А. 24

 • B.25

 • C. 42

 • D. 421

Оноо: 1

Барилгын тоосгыг зурагт үзүүлсний дагуу шаланд байрлуулжээ. Аль тохиолдолд шаланд их даралт учрах вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

В начале лета я с .............. отдыхали на даче под Улан-Батором.

 • А. родители

 • B. родителями

 • C. родителей

 • D. родителям

Оноо: 1

1-2+3-4+5-6...99-100 нийлбэрийг ол.

 • A.-50

 • В.(-1)50

 • С. 50

 • D. −100

Оноо: 1

Доорх зурагт үзүүлсэн бүтэц нь жишил анатомийн баталгааны ямар баталгааг илэрхийлж байна вэ?

 • A. Морфологийн баталгааг, учир нь амьтдын мөчдийн ясны төсөөт байдлыг харуулсан

 • B. Эст бүтцийн баталгааг, учир нь амьд бие бүхэн эсээс тогтдог

 • C. Шилжилтийн амьд хэлбэрийг, учир нь бид хөгжихийн хирээр хувиралд ордог

 • D. Бие бүтцийн баталгааг учир нь бид өөрсдийн гэсэн өвөрмөц бүтэц бүхий бие организмтай

Нийт: 15508