• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

I will leave the hotel early in case there …………………..…………(be) a lot of traffic.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

He …………………………….…….. (work) for his father when he leaves school.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

I’ll open the window when it ………………(stop) raining.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

This time tomorrow I ………………………….. (ski).

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

What …………………….. (birds/eat)?

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

She ………………………… (leave) school last year.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

Tony………………………… (work) very hard this week.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

………………………………. (you/hear) the storm last night?

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

My friend ……………………. (not like) basketball, but I ……. (love) it.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

His wife, Cathy …(be) a designer.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

I … (study) English for two years.

Оноо: 1

Put the verbs in the appropriate tenses.

Sally …… (have) breakfast at the moment.

Оноо: 6

Арал тэнгисийн талбайн өөрчлөлтийг харуулсан зургийг ажиглаад дараах асуултуудад хариулаарай.

Арал тэнгис хаана байрладаг вэ?
................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Арал тэнгисийн талбай нь хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ?

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

1960 оноос эхлэн тэнгисийн усны түвшин багасах болсон шалтгааныг тайлбарлана уу.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Join the sentences using words in brackets.

She had cleaned the house. Then, she watched TV. (after)

Оноо: 1

Join the sentences using words in brackets.

This is Sarah. She teaches us ballet. (who)

Оноо: 1

Join the sentences using words in brackets.

The boys finished their homework. Then, they went out to play.(before)

Оноо: 1

Join the sentences using words in brackets.

He locked the door. Then, the phone rang. (after)

Оноо: 1

Join the sentences using words in brackets.

Sarah had washed the dishes. Then, her husband arrived.(by the time)

Оноо: 1

Join the sentences using words in brackets.

That’s Paul. His father is a lawyer. (whose)

Оноо: 9

Микроскоп объектив, окуляр хоёроос тогтох бөгөөд тэдгээрийн гол фокус хоорондох зай 18 см. Хэрэв объектив, окуляр хоёрын гол фокусын зай харгалзан 2 мм, 40 мм юм.

а. Микроскопын өсгөлтийг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

b) Сонин дээр ургамлын тос дусчээ. Тосны цаана байгаа үсгүүд яагаад том харагддаг учрыг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

c) Зурагт байгуулалт хийж ямар линз болох, линзийн байрлал, фокусын цэгийг зурна уу. ОО1 – линзийн оптик гол тэнхлэг, АВ- бие, А1В1- биеийн дүрс

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693