• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Join the sentences using words in brackets.

That is the hotel. I spent my holiday. (where)

Оноо: 1

Join the sentences using words in brackets.

He had a shower. Then, he made his breakfast.(after)

Оноо: 1

Join the sentences using words in brackets.

She didn’t hear the alarm clock. As a result, she was late for work. (because)

Оноо: 1

Join the sentences using words in brackets.

We arrived at the station early. We didn’t want to miss the train. (in order not to)

Оноо: 2

Put the words in the correct order to make a passive sentence.

the been door has opened.The ......................................................................................

Оноо: 6

Далайн усны хүчиллэгжилтийг харуулсан зургийг ажиглан дараах даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Далайн ус хүчиллэгжих гэж ямар үйл явц вэ?

..................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүчилжих үйл явц Хойд мөсөн далайд их байдгийн учрыг хий усанд уусах байдалтай холбон тайлбарлаарай.

.......................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Далайн усны хүчиллэг шинж 30 хувиар нэмэгдсэн нь далайн амьд биетэд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

.................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 2

Put the words in the correct order to make a passive sentence.

walking on the grass prohibited is the. Walking ...........................................................................

Оноо: 4

210-4 см торын тогтмолтой дифракцийн тор дээр нэг өнгийн гэрэл нормалиар тусна.
а) 2-р эрэмбийн максимум 30° –ийн өнцгөөр ажиглагдсан бол тусч байгаа гэрлийн долгионы уртыг тодорхойлно уу. sin30° =0.5

Дээрх даалгаврын оноо : 3

b) Улайсах чийдэнгийн утас руу нүдээ анивчуулан сормуусан дундуур харахад зэрэгцсэн олон тооны урт өнгөт судлууд ажиглагдана. Үүнийг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Put the words in the correct order to make a passive sentence.

served breakfast is 8:30 at. Breakfast .............................................................................

Оноо: 2

Put the words in the correct order to make a passive sentence.

is spoken in shop that English. English ..............................................................................

Оноо: 2

Put the words in the correct order to make a passive sentence.

the were this morning flowers watered. The

Оноо: 8

Дугуй ширээний голоос дээш 2 м өндөрт 200 Кд гэрлийн хүчтэй чийдэнг тогтоосон байв. Ширээний диаметр 2 м.

а) Ширээний ирмэгийн гэрэлтүүлэлтийг тодоройлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

b) Ширээний хаана гэрэлтүүлэлт хамгийн их байхыг батлан харуулна уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

с) Зурагт S гэрэл үүсгэгчийн А цэг дэх гэрэлтүүлэлт харуулав. Хэрэв толь тавивал А цэгийн гэрэлтүүлэлт хэрхэн өөрчлөгдөхийг зургаар харуулан тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Put the words in the correct order to make a passive sentence.

meat has cat the been by your stolen! The .............................................................................

Оноо: 2

Put the words in the correct order to make a passive sentence.

is brushed being hair your. Your .................................................................................

Оноо: 2

Put the words in the correct order to make a passive sentence.

children punished the be if will naughty they are. The ............................................................................

Оноо: 6

Газарзүйн зургийг ажиглаад дараах даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

Кофе үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч орныг нэрлээрэй..............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Кофены үр байгалийн ямар нөхцөлд ургадаг вэ?

...................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Кофе үйлдвэрлэгч орнуудын газарзүйн байрлалыг Мэлхийн ба Матрын замтай харьцуулан ажиглаж нэг өгүүлбэрээр тодорхойлон бичээрэй.

......................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 2

Put the words in the correct order to make a passive sentence.

not been car your repaired yet has. Your ......................................................................................

Оноо: 2

Put the words in the correct order to make a passive sentence.

driven she the was airport to. She ............................................................................

Оноо: 1

Thomas, would you ……… my hand bag while I go to the toilet?

 • A. Look after

 • B. look into  

 • C. look up

 • D. look over    

Оноо: 1

He ………………… some of his old love letters in his wife’s drawer.

 • A. came for

 • B. came down     

 • C. came across

 • D came out     

Нийт: 16693