• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

When he saw the dog, he …………

 • A. backed down

 • B. backed away

 • C. backed up      

 • D. backed on         

Оноо: 1

The meeting was ……………. because of the strike.

 • A. called on

 • B. called upon      

 • C. called off     

 • D. called over    

Оноо: 1

It's time to forget the past and ………………….. .

 • A. look after           

 • B. look on               

 • C. look forward    

 • D. look ahead

Оноо: 1

I …………….. but nobody has seen my wallet.

 • A. asked around 

 • B. asked for              

 • C. asked on

 • D. asked over      

Оноо: 1

The woman …………………. when the police told her that her son had died.

 • A. broke up  

 • B. broke over 

 • C. broke on

 •   D. broke down         

Оноо: 1

We will get the hotel keys when we ………………….

 • A. check in

 •   B. check out               

 • C. check on  

 • D. check off            

Оноо: 1

I ………………… these old photos when I was tidying the closet.

 • A. came through 

 • B. came down      

 • C. came across    

 • D. came for       

Оноо: 1

Your father ………….. while I was dancing with your uncle.

 • A. cut on           

 • B. cut off               

 • C. cut down  

 • D. cut in

Оноо: 6

Оноо: 6

Оноо: 6

Оноо: 1

Дэлхий тэнхлэгээ аль зүгт эргэдэг вэ?

 • A. Зүүнээс баруун тийш             

 • B. Баруунаас зүүн тийш

 • C. Нарны харагдах хөдөлгөөний эсрэг

 • D. Нарны эргэлтийн эсрэг 

Оноо: 1

Одот тэнгэрийгнийт хэдэн одны ордод хуваадагвэ?

 • A. 12

 • B. 88

 • C. 450

 • D. 6000 орчим

Оноо: 1

Монголд хамгийн урт өдөр, богино шөнө хэзээ болдог вэ?

 • A. 3-р сарын 21

 • B. 6-р сарын 22     

 • C. 9-р сарын 23

 • D. 12-р сарын 22

Оноо: 1

9-р сарын 23-ноос 10-р сарын 22-нд нар ямар одны ордод байрлах вэ?

 • A. Охин    

 • B. Жинлүүр

 • C. Хилэнц

 • D. Мэлхий

Оноо: 1

Дэлхийн хаана ч очсон шөнийн тэнгэрт одод хөмөрсөн тогоондээр шигтгэсэн мэт харагддаг. Үүнээс үүдсэн загварыг одон орон судлалд юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Одот ертөнц

 • B. Тэнгэр

 • C. Тэнгэрийн мандал

 • D. Одны орд

Оноо: 1

Алтангадас од дэлхийн хаана эгц дээр харагдах вэ?

 • A. Хойд туйл дээр

 • B. Өмнөд туйл дээр

 • C. Экватор дээр

 • D. Ямагт хойд зүгийг заана

Оноо: 1

Одны өнгө тухайн одны ямар хэмжигдэхүүнийг илэрхийлдэг вэ?

 • A. Радиусыг           

 • B. Дэлхийгээс алслагдах зайг

 • C.  Насыг

 • D. Температурыг

Оноо: 1

Аль тохиолдолд сар хиртэх вэ?

 • A. Нар, дэлхий сар нэг шугамд байрлах

 • B. Дэлхийн сүүдэрт сар орох

 • C. Битүүний шөнө сар хиртэлт явагддаг.

 • D. Нар, сар, дэлхий гурав нэг шулуунд байрлах

Оноо: 1

Гарагийгтойрон эргэх жижиг эрхсийг юу гэдэг вэ?

 • A. Дагуул

 • B. Солир

 • C. Толир

 • D. Сар

Нийт: 16693