• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 6

Хүүхдийн биеийн өндөр, түүний наснаас хамааран хэрхэн өөрчлөгддөгийг графикаар үзүүлэв.

a) Хүүхэд 6 настайдаа ямар өндөртэй болсон бэ? [1]

b) Хүүхдийн өндрийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлэх 3 зүйлийг нэрлэнэ үү. [3]

c) Өсөлтийн даавар, түүнийг ялгаруулдаг эрхтнийг нэрлэнэ үү. [2]

Оноо: 6

Дараах зурагт шавжаар болон салхиар тоос хүртдэг хоёр цэцгийн бүдүүвчийг үзүүлжээ.

a. Зураг дээрх хоёр цэцгийн ялгаатай шинжийг хүснэгтэд нөхөж бичнэ үү. [3]

Шинж тэмдэг

1-р цэцэг

2-р цэцэг

b. 2-р цэцгийн үр боловсрох орны амсар ямар хэлбэрийн тоос хүртэлтэд зохилдсон бэ? Тайлбарлана уу. [2]

c. 1-р цэцгийн зураг дээр үрэвчийг зааж тэмдэглэнэ үү. [1]

Оноо: 4

Эмэгтэй хүний сарын тэмдгийн мөчлөгийг бүдүүвчээр үзүүлэв.

a) Сарын тэмдэг гэж юу вэ? [1]

b) Сарын тэмдгийн мөчлөгийн дундаж хугацаа хэдэн хоногбайдаг вэ? [1]

c) Графикийн мэдээллийг ашиглан дааврын нөлөөг умайн хананы зузаантай холбон тайлбарлана уу. [2]

Оноо: 6

Дараах зурагт шавжаар болон салхиар тоос хүртдэг хоёр цэцгийн бүдүүвчийгүзүүлжээ.

12

а. Зураг дээрх хоёр цэцгээс шавжаар тоос хүртдэг цэцгийг сонгож, шавжаар тоос хүртэхэд зохилдсон шинжийг хүснэгтэд нөхөж бичнэ үү. [3]

Шинж тэмдэг

Цэцэг ........

b. 1-р цэцгийн үр боловсрох орны амсар ямар хэлбэрийн тоос хүртэлтэд зохилдсон бэ? Тайлбарлана уу. [2]

c. 2-р цэцгийн зураг дээр үрт нахиаг зааж тэмдэглэнэ үү. [1]

Оноо: 4

Эмэгтэй хүний сарын тэмдгийн мөчлөгийг бүдүүвчээр үзүүлэв.

a) Умайн хана зузаарахад гол үүрэгтэй байгаа дааврыг нэрлэнэ үү. [1]

b) Сарын тэмдгийн үргэлжлэх дундаж хугацаа хэдэн хоногбайдаг вэ? [1]

c) Сарын тэмдгийн мөчлөгт нөлөөлөх өөр хүчин зүйлсээс 2-ыг нэрлэнэ үү. [2]

Оноо: 6

Дараах зурагт шавжаар болон салхиар тоос хүртдэг хоёр цэцгийн бүдүүвч зургийг үзүүлжээ.

12

a. Зураг дээрх хоёр цэцгийн үржлийн хэсгийг харьцуулан, хүснэгтэд нөхөж бичнэ үү. [3]

Үржлийн хэсэг

1-р цэцэг

2-р цэцэг

b. 1-р цэцгийн дохиурын тоосовч, тоос хүртэлтийн ямар хэлбэрт зохилдсоныг тайлбарлана уу. [2]

c. 2-р цэцгийн зураг дээр тоосны хоолой ургах хэсгийг зааж тэмдэглэнэ үү. [1]

Оноо: 5

Үрийн соёололтод нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг илрүүлэх туршилтявуулахаар 4 колбод зурагт үзүүлсэн нөхцлийг үүсгэжээ.

a) Аль колбод байгаа үр соёолох вэ? [1]

b) В колбод байгаа үрийн нөхцлийг С колбынүрийн нөхцөлтэй харьцуулна уу. [2]

c) Колбынамыг яагаад тагласан талаар саналаа бичнэ үү. [2]

Оноо: 4

Үрийн соёололтод нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг илрүүлэх туршилтявуулахаар 4 колбод зурагт үзүүлсэн нөхцлийг үүсгэжээ.

a) А колбод байгаа үр соёолоход юу нөлөөлөх вэ? [1]

b) D колбод байгаа үр соёолоход ямар нөхцлийгөөрчлөх шаардлагатай вэ? [1]

c) Колбуудад байгаа хөвөн ямар үүрэг гүйцэтгэж байна вэ? [2]

Оноо: 7

Амьд биеийн үржлийн үндсэн хоёр хэлбэр байдаг.

a) Доорххүснэгтийг нөхөж бичнэ үү. [2]

Ялгаа

Бэлгийн бус үржил

Бэлгийн үржил

1

2

b) Бэлгийн бус үржлээр үрждэг амьд биеэс 3-г нэрлэнэ үү. [3]

c) Бэлгийн эсийн хромосомын бүрдэл ямар байдаг вэ? Тайлбарлана уу. [2]

Оноо: 6

Цэцгүүд ишин дээрээ ганцаараа ургахаас гадна хэд хэдээрээ нийлж баг цэцэг үүсгэдэг.

a. Зураг дээрх баг цэцгүүдийг нэрлэнэ үү. [4]

b. A ба С баг цэцгийг харьцуулна уу. [2]

c. Зөв бүтэцтэй цэцэг гэж ямар цэцгийг хэлэх вэ? [1]

Оноо: 6

Цэцгүүд ишин дээрээ ганцаараа ургахаас гадна хэд хэдээрээ нийлж баг цэцэг үүсгэдэг.

a. Зураг дээрх баг цэцгүүдийг нэрлэнэ үү. [3]

b. В ба С баг цэцгийг харьцуулна уу. [2]

c. Буруу бүтэцтэй цэцэг гэж ямар цэцгийг хэлэх вэ? [1]

Оноо: 7

Амьд биеийн үржлийн үндсэн хоёр хэлбэр байдаг.

a) Доорххүснэгтийг нөхөж бичнэ үү. [2]

Ижил тал

Бэлгийн бус үржил

Бэлгийн үржил

1

2

b) Бэлгийн үржлээр үрждэг амьд биеэс 3-г нэрлэнэ үү. [3]

c) Бэлгийн ба биеийн эсийн хромосомын бүрдэл ямар ялгаатай болохыг тайлбарлана уу. [2]

Оноо: 5

Цэцгүүд ишин дээрээ ганцаараа ургахаас гадна хэд хэдээрээ нийлж баг цэцэг үүсгэдэг

a. Зураг дээрх баг цэцгүүдийг нэрлэнэ үү. [2]

b. Энэ хоёр баг цэцгийн бүтцийг харьцуулна уу. [2]

c. Хос бэлэгтэй цэцэг гэж ямар цэцгийг хэлэх вэ? [1]

Оноо: 5

Цэцгийн дохиурын тоосовчинд эр бэлгийн эсийг агуулсан тоосны мөхлөг үүсэж боловсордог. Тоосны мөхлөгийн хэлбэр, хэмжээ, гадаргуу харилцан адилгүй байдаг бөгөөд тоос хүртэлттэй зохилдсон байна.

1

2

3

4

a. Цэцгийн тоос ямар үүрэгтэй вэ?[1]

b. 2 ба 3-р зураг дээрх тоосыг харьцуулан хүснэгтийг нөхнө үү. [2]

Тоосны шинж

2-р тоос

3-р тоос

c. 2-р тоос ямар аргаартоос хүртдэг ургамалд байж болох вэ? Тайлбарлана уу. [2]

Оноо: 5

Ургамлын өөрөө өөртөө тоос хүртэх, солбицон тоос хүртэх гэсэн хоёр хэлбэр байдаг.

a. Дээрх зурагт байгаа цэцэг хэрхэн тоос хүртэж байна вэ? [1]

b. Энэ цэцгийн тоос хүртэхэд зохилдсон зохилдолгооноос тоочно уу. [2]

c. Цэцгийн өндгөн эс боловсрох бүтцийг зураг дээр зааж нэрлэнэ үү. [2]

Оноо: 6

Цэцгийн дохиурын тоосовчинд эр бэлгийн эсагуулсан тоосны мөхлөг үүсэж боловсордог. Тоосны мөхлөгийн хэлбэр, хэмжээ, гадаргуу харилцан адилгүйбөгөөд тоос хүртэлттэй зохилдсон байна.

a. Цэцгийн тоос олон янз байдгийн учрыг тайлбарлана уу.[2]

b. 2 ба 3-р зураг дээрх тоосыг харьцуулан хүснэгтийг нөхнө үү. [2]

Тоосны шинж

2-р тоос

3-р тоос

c. 4-р тоос юугаар тоос хүртэхэд зохилдсон бэ? Тайлбарлана уу. [2]

Оноо: 4

Үр боловсрох орон ургамлын эм бэлгийн эрхтэн юм. ҮБО-д үрт нахиа байрлаж, тоос хүртэлтийн үр дүнд үр тогтолт явагддаг.

a. ҮБО-ы байрлалыг зураг дээр дүрсэлжээ. А цэцгийн ҮБО хаана байрлаж байна вэ? [1]

b. Тоосны мөхлөг унаж, тоосны хоолой ургаж эхэлдэг ҮБО-ы хэсгийг нэрлэнэ үү. [1]

c. Салхиар тоос хүртдэг ургамлын ҮБО ямар онцлогтой вэ? [2]

Оноо: 5

Ургамлын өөрөө өөртөө тоос хүртэх, солбицон тоос хүртэх гэсэн хоёр хэлбэр байдаг.

a. Дээрх зурагт байгаа цэцэг хэрхэн тоос хүртдэг вэ? [1]

b. Энэ цэцгийн тоос хүртэхэд зохилдсон зохилдолгооноос тоочно уу. [2]

c. Цэцгийн тоос боловсрох бүтцийг зураг дээр зааж нэрлэнэ үү. [2]

Оноо: 4

Үр боловсрох орон ургамлын эм бэлгийн эрхтэн юм. ҮБО-д үрт нахиа байрлаж, тоос хүртэлтийндүнд үр тогтолт явагддаг.

a. ҮБО-ы байрлалыг зураг дээр дүрсэлжээ. С цэцгийн ҮБО хаана байрлаж байна вэ?[1]

b. Ургамлын эр бэлгийн эс өндгөн эстэй нийлж, давхар үр тогтолт явагддаг ҮБО-ы хэсгийг нэрлэнэ үү. [1]

c. Шавжаар тоос хүртдэг ургамлын ҮБО ямар онцлогтой вэ?[2]

Оноо: 5

Сарын тэмдэг бол бэлгийн бойжилтын үеэс эхлэн цэвэрших хүртэлх хугацаанд үргэлжилдэг эмэгтэй хүний физиологийн нарийн нийлмэл үйл явц юм.

Сарын тэмдгийн мөчлөгийн хугацаанд умайн хана хэрхэн өөрчлөгддөгийг зураг дээр дүрслэн үзүүлжээ.

a. Сарын тэмдэг гэж юу вэ? [1]

b. В зураг дээр өндгөн эс боловсруулах эрхтэнг зааж нэрлэнэ үү. [2]

c. С зургийг тайлбарлана уу. [2

Нийт: 16693