• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 5

Сарын тэмдэг бол бэлгийн бойжилтын үеэс эхлэн цэвэрших хүртэлх хугацаанд үргэлжилдэг эмэгтэй хүний физиологийн нарийн нийлмэл үйл явц юм.

Сарын тэмдгийн мөчлөгийн хугацаанд умайн хана хэрхэн өөрчлөгддөгийг зураг дээр дүрслэн үзүүлжээ.

a. Сарын тэмдгийн мөчлөг гэж юу вэ? [1]

b. А зураг дээр үр тогтолт явагддаг эрхтэнг зааж нэрлэнэ үү. [2]

c. B зургийг тайлбарлана уу. [2]

Оноо: 6

Хүний бэлгийн эсүүдийн зураг өгөгджээ.

зураг 1 зураг 2

a. Бэлгийн эсүүдийн удамшлын мэдээллийг хадгалсан хэсгийг ямар үсгээр тэмдэглэсэн бэ? [2]

b. Зураг 2 дээр А үсгээр тэмдэглэсэн хэсэг ямар үүрэгтэй вэ? [1]

c. Бэлгийн эсүүдийн бүтцийг веннийн диаграмаар харьцуулна уу. [3]

Оноо: 7

Сарын тэмдэг бол бэлгийн бойжилтын үеэс эхлэн цэвэрших хүртэлх хугацаанд үргэлжилдэг эмэгтэй хүний физиологийн нарийн нийлмэл үйл явц юм.

Сарын тэмдгийн мөчлөгийн хугацаанд умайн хана хэрхэн өөрчлөгддөгийг зураг дээр дүрслэн үзүүлжээ.

a. Сарын тэмдгийн үед баримтлах эрүүл ахуйн дэглэмээс 3-г дурьдана уу. [3]

b. D зураг дээр имплантаци явагдах эрхтэнг зааж нэрлэнэ үү. [2]

c. A зургийг тайлбарлана уу. [2]

Оноо: 6

Сарын тэмдэг бол бэлгийн бойжилтын үеэс эхлэн цэвэрших хүртэлх хугацаанд үргэлжилдэг эмэгтэй хүний физиологийн нарийн нийлмэл үйл явц юм.

Сарын тэмдгийн мөчлөгийн хугацаанд умайн хана хэрхэн өөрчлөгддөгийг зураг дээр дүрслэн үзүүлжээ.

a. Сарын тэмдгийн хуанли гэж юу вэ? [2]

b. С зураг дээр ургийн хөгжил явагдах эрхтэнг зааж нэрлэнэ үү. [2]

c. D зургийг тайлбарлана уу. [2]

Оноо: 4

Хүний бэлгийн эсүүдийн зураг өгөгджээ.

зураг 1 зураг 2

a. Бэлгийн эсүүдийн бүтцийг ажиглаад ялгаатай хэсгийг доорх хүснэгтэд нөхнө үү. [2]

Ялгаа

Өндгөн эс

Сперм

b. Зураг 1 дээр А үсгээр тэмдэглэсэн хэсэг ямар үүрэгтэй вэ? [1]

c. Зураг 2 дээр С үсгээр тэмдэглэсэн хэсэг ямар үүрэгтэй вэ? [1]

Оноо: 4

Хүний үр хөврөл эхийн умайд 280 хоног хөгжөөд хорвоод мэндэлдэг.

a) Үр хөврөлийн хөгжил юунаас эхэлдэг вэ? [1]

b) Умайн хананд үр хөврөл бэхлэгдэх үйл явцыг нэрлэнэ үү. [1]

c) Х үсгээр тэмдэглэсэн бүтцийг нэрлэж, ургийн хөгжилд гүйцэтгэх үүргээс дурьдана уу. [2]

Оноо: 5

Хүний үр хөврөл эхийн умайд 280 хоног хөгжөөд хорвоод мэндэлдэг.

a) Үр хөврөлийн хөгжилд митоз хуваагдлын ач холбогдлыг тодорхойлно уу. [2]

b) Үр тогтолт явагддаг газрыг нэрлэнэ үү. [1]

c) Хүйг зураг дээр тэмдэглэж, үүргийг нь бичнэ үү.[2]

Оноо: 5

Ургамал тоосоо янз бүрийн аргаар тараадаг. Тоосоо тараах аргатай түүний цэцгийн бүтэц нарийн зохилдсон байдаг.

a. Энэ цэцэг тоосоо тараах аргатай зохилдсон ямар зохилдолгоотой болсон бэ? [2]

b. Ургамал ямар зорилгоор тоосоо тараадаг вэ? [1]

c. Ургамлын тоосны хэлбэрээс 2-г зурна уу. [2]

Оноо: 4

Ургамал тоосоо янз бүрийн аргаар тараадаг. Тоосоо тараах аргатай түүний цэцгийн бүтэц нарийн зохилдсон байдаг.

a. Дээрх зурагт тоосоо тараах ямар аргыг дүрсэлсэн байна вэ? [1]

b. Тоос хүртсэний үр дүнд ургамалд ямар зүйл тохиолдох вэ? [1]

c. Ургамлын тоос гэж юу болох, түүний үүргийг тодорхойлно уу. [2]

Оноо: 1

Зөв харгалзуулна уу?

1. \alpha-цацрал

а. Цахилгаан соронзон долгион

2. \beta-цацрал

b. Электроны урсгал

3. \gamma-цацрал

с. Гелийн цөмийн урсгал

 • A. 1b,  2а,   3c,  

 • B. 1с,  2b,  3а  

 • C. 1а, 2b,  3с 

 • D. 1а, 2c,  3b

Оноо: 1

Зөв харгалзуулна уу?

1. \small \alpha-цацрал

а. Цөмийн масс тоо хэвээр, цэнэгийн тоо 1-ээр нэмэгддэг

2. \small \beta-цацрал

b. Цөмийн масс тоо 4-өөр багасч, цэнэгийн тоо 2-оор буурдаг

3. \small \gamma-цацрал

с. Цөмийн масс тоо , цэнэгийн тоо хэвээр үлдэнэ

 • A. 1 b  2 а   3 c  

 • B. 1 с  2 b   3 а  

 • C. 1 а  2 b   3 с 

 • D. 1 а  2 c   3 b

Оноо: 1

Хар тугалганы \small _{82}^{207}\textrm{Pb} хэдэн нейтронтой вэ?

 • A. 82

 • B. 207

 • C. 289        

 • D. 125

Оноо: 1

Вольфрамын (\small _{74}^{184}\textrm{W}) атомын цөм ямар бүтэцтэй вэ?

 • A. 74 протон, 110 электрон

 • B. 74 протон, 110 нейтрон 

 • C. 74 электрон, 110 протон

 • D. 258 протон, 74 электрон

Оноо: 1

\small _{1}^{1}\textrm{H}, \small _{1}^{2}\textrm{H}, \small _{1}^{3}\textrm{H} эдгээрийг ямар цөмүүд гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Изобарууд

 • B. Изотопууд 

 • C. ижил цөмүүд

 • D. Изомерүүд

Оноо: 1

Устөрөгч төст атомын3-р түвшний энерги -1,51 эВ бол уг атомын үндсэн түвшний энергийг ол.

 • A. 12.1 эВ    

 • B.  0 эВ 

 • C. -3.4 эВ

 • D. -13.6 эВ

Оноо: 1

Актинийн\small _{89}^{227}\textrm{Ac} хэдэн нейтронтой вэ?

 • A. 89 

 • B. 138  

 • C. 227

 • D. 316

Оноо: 1

Радийн \small _{88}^{226}\textrm{Ra} атомын цөм ямар бүтэцтэй вэ?

 • A. 88 протон, 138 электрон

 • B. 88 протон, 138 нейтрон  

 • C. 88 электрон, 226 протон  

 • D. 226 протон, 88электрон

Оноо: 1

\small _{12}^{24}\textrm{Mg}, \small _{12}^{25}\textrm{Mg}, \small _{12}^{26}\textrm{Mg} эдгээрийг ямар цөмүүд гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Изобарууд

 • B. Изотопууд 

 • C. ижил цөмүүд 

 • D. Изомерүүд

Оноо: 1

Устөрөгч төстэй атомын 2-р түвшний энерги -3,4 эВ бол уг атомын үндсэн түвшний энергийг ол.

 • A. -27.2 эВ

 • B. 0 эВ

 • C. -3.4 эВ

 • D. -13.6 эВ

Оноо: 1

Магнийн атомын радио идэвхит цөм \small _{88}^{226}\textrm{Ra} актинийн \small _{89}^{226}\textrm{Ac} изотопт хувирсан бол задралын үед ямар бөөм цацруулсан бэ?

 • A. Электрон   

 • B. Протон   

 • C. Нейтрон 

 • D. гамма квант

Нийт: 16693