• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ямар цөмийг нейтроноор бөмбөгдөхөд \small _{3}^{7}\textrm{Li} ба \small _{2}^{4}\textrm{He} изотопууд үүсэх вэ?

 • A. \small _{4}^{9}\textrm{Be}

 • B. \small _{5}^{10}\textrm{B}

 • C. \small _{6}^{12}\textrm{C}

 • D. \small _{5}^{12}\textrm{B}

Оноо: 1

γ цацрагийг β, α цацрагуудтай харьцуулахад дараах дүгнэлтүүдийн аль нь зөв бэ?

1. Нэвтрэх чадвар хамгийн их, иончлох чадвар хамгийн бага

2. Нэвтрэх чадвар хамгийн их, иончлох чадвар хамгийн их

3. Нэвтрэх чадвар хамгийн бага, иончлох чадвар хамгийн бага

4. Нэвтрэх чадвар хамгийн бага, иончлох чадвар хамгийн их

5. Нэвтрэх чадвар дунд зэрэг, иончлох чадвар хамгийн их

 • A. 4  

 • B. 3 

 • C.2   

 • D.1

Оноо: 1

Дараах цөмийн урвалд атомын цөмийг ямар бөөмөөр бөмбөгдсөн бэ?

\small _{7}^{14}\textrm{N}+?\rightarrow _{8}^{17}\textrm{O}+_{1}^{1}\textrm{H}

 • A. Электрон      

 • B. Протон 

 • C. Нейтрон 

 • D. α  бөөм

Оноо: 1

5.11014 Гц давтамжтай гэрлийн фотоны энергийг ол.

 • A. 0.21 эВ

 • B. 210 эВ 

 • C. 2.1 эВ     

 • D. 21 эВ

Оноо: 1

Цөмийг нейтроноор бөмбөгдөхөд ямар бөөм цацруулах вэ?

 • A. Электрон

 • B. Протон 

 • C. Цэнэггүй    

 • D. α  бөөм

Оноо: 1

β цацрал ямар бөөмбэ?

 • A. Электрон

 • B. Протон  

 • C. Нейтрон  

 • D. α  бөөм

Оноо: 1

α цацрал ямар бөөмбэ?

 • A. Электрон

 • B. Протон 

 • C. Нейтрон  

 • D. Гели

Оноо: 1

Дулааны цацралтай холбоотой хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу?

 • А. Цахилгаан соронзон цацралын үед бие энергиэ долгион хэлбэрээр алдана. 

 • В. Цахилгаан чийдэнгийн вольфрам утас 2900 К хүртэл халж  гэрэл цацруулна.

 • С. Хүний бие 37 оС температуртай учир инфра улаан туяа цацруулна.

 • D. Шөнө өдрөөс хүйтэн байдаг нь газрын гүн рүү дулаанаа алддагтай холбоотой.  

Оноо: 1

Абсолют хар биеийн цацаргалттайхолбоотойхэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу.

 • А. Абсолют хар бие нь байгальд байхгүй, идеал загвар юм.

 • B. Бие нь цацрал буюу туяаг квант квантаар цацруулж, шингээнэ.

 • C. Абсолют хар биеийн цацаргалт T температурын 4 зэрэгтэд пропорционал хамааралтай. 

 • D. Хайлж байгаа мөсний температур 0 оС учир дулааны цацаргалт хийхгүй. 

Оноо: 1

Атомын анхны бүтцэт загварыг хэн, хэдэн онд дэвшүүлэн тавьсан бэ?

 • A.  Э.Резерфорд, 1911       

 • B.  Д.И.Менделеев, 1869

 • C.  Демокрит, МЭӨ 2500      

 • D.  Ж.Томсон, 1910

Оноо: 1

Атомын цөмт загварыгхэн,хэзээ бүтээсэн бэ?

 • А.  М. Планк, 1900  

 • В.  Н.Бор, 1913    

 • С.  Э.Резерфорд, 1911    

 • D.  Ж.Томсон, 1900   

Оноо: 1

Атом юунаас тогтох вэ?

 • А. Электрон, протон ба фотон    

 • В. Элемент    

 • С. Электрон ба цөм   

 • D. Протон, нейтрон ба электрон

Оноо: 1

m = 1 г масстай хөнгөнцагаанд агуулагдахпротоны тоо хэд вэ?

 • А. 1.3 1024

 • В. 2.2 1022   

 • С. 2.9 1023  

 • D. 1.6 1023        

Оноо: 1

m = 1 г масстай (Al27) хөнгөнцагаанд хэдэн ширхэг нейтрон агуулагдах вэ?

 • А. 2,23 1022    

 • В. 1.16 1024 

 • С. 2.90 1023 

 • D. 3.12 1023 

Оноо: 1

Ямар бөөмийн тоогоор атомын цахилгаан цэнэгийн төлөв тодорхойлогдох вэ?

 • А. Протоны тоогоор    

 • В. Нейтроны тоогоор      

 • С. Электроны тоогоор

 • D. Электрон ба протоны тооны зөрөөгөөр

Оноо: 1

Хөнгөн цагааны саармаг атомд хэдэн тооны электрон ба протон агуулагдах вэ?

 • А. 13, 26 

 • В. 13, 13    

 • С. 27, 27    

 • D. 13, 27  

Оноо: 1

Устөрөгчийн атомын цацаргалтын спектрийн бүлд аль нь хамаарахгүй вэ?

 • А.  Лаймены бүл спектр       

 • В. Брэкэтийн бүл спектр   

 • С. Эйнштейны бүл спектр

 • D.  Пашений бүл спектр    

Оноо: 1

Атомын цөм юунаас тогтох вэ?

 • А. Элемент, бодис

 • В. Электрон, нейтрон   

 • С. альфа, бетта, гамма   

 • D. Протон, нейтрон  

Оноо: 1

Атомын цөм ямар орон зайд байршдаг вэ?

 • А. Атомын төв хэсэгт маш бага орон зайд 

 • В. Электрон бүрхүүлийн хөндийг дүүргэж

 • С. Электрон бүрхүүлийг тойрон жигд      

 • D. Атомуудын  хоорондын орон зайд

Оноо: 1

Цөмийн тогтвортой чанар юунаас хамаарах вэ?

 • А. Протоны тооноос  

 • В. Нейтроны тооноос      

 • С. Электроны тооноос

 • D. Холбоос энергиэс 

Нийт: 16693