• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Цөмийн холбоос энергитэй холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу?

 • А. Холбоосын энерги нь бөөмсийг нэгдүүлэхэд ялгарах энерги

 • B. Холбоосын хувийн энерги нь цөмийн нэг нуклонд оногдох холбоосын энерги

 • C. Цөмийн холбоосын энерги хэдий их байвал тэр цөм тогтвортой байна

 • D. Цөмийн холбоосын хувийн энерги их байвал цөм төдий чинээ тогтворгүй байдаг  

Оноо: 1

Атомын гараган загварыг анх хэн, хэдэн онд дэвшүүлэн тавьсан бэ?

 • А.  И.Ньютон, 1687     

 • В.  Э.Резерфорд, 1911  

 • С.  Д.И.Менделеев, 1869  

 • D.  Демокрит, МЭӨ 2500   

Оноо: 1

1 моль полонийд /\small _{84}^{210}\textrm{Po} / хэчнээн нейтрон агуулагдах вэ?

 • A. 7.591025      

 • B. 5.061025

 • C. 1.261026  

 • D. 3.611023

Оноо: 1

1.24 10-3 \AA долгионы урттай\small \gammaквантыг хөдөлгөөний тоо хэмжээг олно уу. Планкын тогтмол h=6.62∙10-34 Ж∙с

 • А. 5.3310-21 Нс      

 • В. 10.7 10-21 Н с 

 • С. 5.33 10-34 Н с 

 • D. 8.21 10-47 Н с 

Оноо: 1

Хөх гэрлийн фотон бүрэн ойх үед биед өгөх импульсийн хэмжээг ол. Долгионы урт нь 500 нм.

 • А. 2.6510-36 Нс 

 • В. 5.3010-27 Нс 

 • С. 1.3210-27 Нс 

 • D. 2.6510-27 Нс  

Оноо: 1

\nu_1=51015 Гц ба \nu_2=1.51015 Гц давтамжтай хоёр фотоны энергийн харьцаа Е2/Е1 хэд вэ?

 • А.3.3  

 • В. 0.1 

 • С. 7.5 

 • D. 0.30   

Оноо: 1

Тайвны масс нь 10 кг байх биеийн бүтэн энергийн хэмжээг олно уу.

 • A. 31020  Ж

 • B. 31017  Ж

 • C. 91020  Ж 

 • D. 91017 Ж

Оноо: 1

Ямар бөөмийн тоо нь тэнцүү цөмүүдийг изотопи цөмүүд гэдэг вэ?

 • А. Протон  

 • В. Нейтрон    

 • С. Электрон

 • D.  Нейтрон, протон

Оноо: 1

Нептуны цөмийн \small _{93}^{237}\textrm{Np} изотоп цацраг идэвхит цувааны эхлэл байв.Висмутын \small _{83}^{213}\textrm{Bi} изотопт хүрээд задрал зогссон бол хэдэн α ба β- задралууд явагдсан бэ?

 • A. 7α  ба 4β-  

 • B. 7α  ба 4β+  

 • C. 8α, 1β-   ба 1β+

 • D. , 2β-

Оноо: 1

\small _{Z}^{A}\textrm{X} цацраг идэвхит цөм α бөөм, позитрон, протон, γ квант цацруулсан бол ямар цөм үүсэх вэ?

 • A. \small _{Z-3}^{A-4}\textrm{Y}   

 • B. \small _{Z-1}^{A-4}\textrm{Y}  

 • C. \small _{Z-4}^{A-5}\textrm{Y}

 • D. \small _{Z-1}^{A-1}\textrm{Y}

Оноо: 1

5 мин хагас задралын үетэй2400 цөм байв. 10 мин хугацааны дараа хэдэн цөм задраагүй үлдсэн бэ?

 • A. 1200

 • B. 600   

 • C. 300  

 • D. 1800

Оноо: 1

Хлорт натрийн фотоэффектийн улаан хилийг олно уу. Электрон гаралтын ажил нь 4.2 эВ.

 • А. 521 нм     

 • В. 338 нм  

 • С. 200 нм

 • D. 295 нм

Оноо: 1

Хэрэв металлын фотоэффектийн улаан хил\small \lambda =2750 \AA бол фотоэффектийн үзэгдэл ажиглагдах фотоны энергийн хамгийн бага утга ямар байх вэ?

 • А. 0.08 кэВ

 • В. 1.38 кэВ    

 • С. 4.5 эВ     

 • D. 1.2 эВ   

Оноо: 1

Мөнгөн ялтсыг \nu=21015 Гц давтамжтай гэрлийн долгионоор шарав. Мөнгөний гаралтын ажлыг А = 7.5210-19 Ж гэж үзвэл фотоэлектроны хамгийн их кинетик энерги хэд вэ?

 • А. 7.5210-19  Ж   

 • В. 13.2410-19  Ж  

 • C. 910-19  Ж  

 • D. 5.7210-19  Ж

Оноо: 1

Хэрэв металлаас электрон гаралтын ажил А=3.310-19 Ж бол фотоэффектийн үзэгдэл ажиглагдах гэрлийн долгионы хамгийн бага давтамж ямар байх вэ?

 • А. 1.981014 Гц  

 • В. 4.981014 Гц  

 • С. 0.51014 Гц  

 • D. 0.221014 Гц    

Оноо: 1

Th_{90}^{232}- цацраг идэвхит изотопийн цөм эхлээд \alpha-задрал, дараа нь хоёр \beta-задрал, дахин нэг \alpha-задрал хийсэн бол энэ хувирлын дүнд ямар изотопи үүссэн бэ?

 • A. Ra_{88}^{224}

 • B. Ac_{89}^{224}

 • C. Fr_{87}^{226}

 • D. Ra_{88}^{226}

Оноо: 1

Биеийн цацралтай холбоотой хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу.


 •  А. Гэрлийн цацрагийн нэг квантын энерги нь \varepsilon =h\nu  буюу давтамжид шууд хамааралтай

 • B. Атом  энергийн түвшин хооронд шилжихдээ \upsilon _{21}=(\varepsilon _2-\varepsilon _1)/h  фотон цацруулна, шингээнэ

 • C. Өдөөгдсөн төлөвт байгаа атом аяндаа эсвэл албадмал гэсэн хоёр төрлийн цацаргалт хийнэ

 • D. Үндсэн төлөвт байгаа атом цацаргалт хийж өдөөгдсөн төлөвт шилждэг  

Оноо: 1

Хэрэв фотоны энерги Е=4.1375 эВ бол түүнд харгалзах долгионы уртыг олно уу.

 • А. 1.50 10-7 м 

 • В. 0.30 10-7 м 

 • С. 3.00 10-7 м 

 • D. 51.3 10-7 м 

Оноо: 1

Улаан гэрлийн фотоны массыг олно уу. Долгионы урт нь 720 нм.

 • А. 14310-38 кг   

 • В. 15.910-36 кг

 • С. 3.0610-36 кг  

 • D. 6.1210-36 кг    

Оноо: 1

Өгөгдсөн рентген цацрагийн фотоны энергийг олно уу. Долгионы урт нь 25\AA.

 • А. 10.2 кэВ    

 • В. 1.9 кэВ   

 • С. 0.5 кэВ  

 • D. 12.09 эВ

Нийт: 16693