Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой

 • a). 45o

 • b). 51o

 • c). 102o

 • d). 128o

Оноо: 1

Газар дээр байгаа юмсыг цаасан дээр хэд дахин багасган буулгаж үзүүлсэн харьцааг ..................... гэнэ.

 • A. таних тэмдэг

 • B. план

 • C. газрын зураг

 • D. масштаб

Оноо: 1

Дараах схемүүдээс аль нь гүйдэл үүсгэгч бэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 2

Из данных слов напишите предложение, не меняя порядка слов:

Оюуна, собирать, цветной, красивый, плакаты.

....................................................................... .

Оноо: 1

Ямар тоог 29-д хуваахад 3406 оногдож, 21 үлдэх вэ?

 • А. 98774

 • В. 98795

 • С. 4015

 • D. 98753

Оноо: 1

120 ба 54 тоонуудын ХИЕХ ол.

 • А.27

 • B.18

 • C.9

 • D. 6

Оноо: 2

Из данных слов напишите предложение, не меняя порядка слов:

Мой, брат, любить, есть, молочный, продукты.

....................................................................... .

Оноо: 1

1 радиан өнцгийг градусаар илэрхийлэх бол яаж бодох вэ?

 • A. \frac{180^{\circ}}{\pi}

 • B. \frac{\pi}{180^{\circ}}

 • C. \frac{\pi}{360^{\circ}}

 • D. \frac{360^{\circ}}{\pi}

Оноо: 1

Газар дээр байгаа аливаа юмсыг цаасан дээр дүрслэхдээ эгц дээрээс нь харсан байдалтай багасган зурсаныг ....................... гэнэ.

 • A. таних тэмдэг

 • B. план

 • C. газрын зураг

 • D. масштаб

Оноо: 2

Из данных слов напишите предложение, не меняя порядка слов:

Мы, на, урок, читать, сказка, а, Болд, писать, сочинение.

..................................................................................... .

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 124o

 • b). 56o

 • c). 78o

 • d). 156o

Оноо: 1

Дараах тоонуудын аль нь 1-ээс өөр 5 хуваагчтай вэ?

 • A. 8

 • B. 12

 • C. 6

 • D. 7

Оноо: 2

Эта, девушка, вчера, приехать, из аймака, Ховд.

......................................................................... .

Оноо: 1

Сурагчид үлдэгдэл болон аналоги, гомологи эрхтнийг ялган ангилжээ. Үлдэгдэл эрхтэнд хамаарах эрхтнийг зөв ангилсан өгөгдлийг олно уу. • A. Шувууны далавч, зөгийний далавч

 • B. Хүний мухар олгой, адууны сагаг

 • С. Хүний гар, шувууны далавч

 • D. Халимны хойд мөч, нохойны урд мөч

Оноо: 1

Бөмбөрцөг дээрх юмсыг хавтгай дээр хэд дахин багасган дэлгэж харуулсан байдалтай зурсныг ........................ гэнэ.

 • A. таних тэмдэг

 • B. план

 • C. газрын зураг

 • D. масштаб

Оноо: 1

1° өнцгийг радианаар илэрхийлэх бол яаж бодох вэ?

 • A. 180°/\pi

 • B. \pi/180°

 • C. \pi/360°

 • D. 360°/\pi

Оноо: 2

Мой, родители, жить, в, аймак, Архангай.

............................................................ .

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 120o

 • b). 80o

 • c). 40o

 • d). 140o

Оноо: 1

Солонгоо үлдэгдэл болон аналоги, гомологи эрхтнийг ялган ангилжээ. Үлдэгдэл эрхтэнд хамаарах эрхтнийг зөв ангилсан өгөгдлийг олно уу. • A. Сарьсан багваахайн далавч, эрвээхийн далавч

 • B. Хүний гуравдагч зовхи, халимны хойд мөч

 • С. Адууны урд мөч , шувууны далавч

 • D. Халимны хойд мөч, нохойны урд мөч

Оноо: 1

150 000 000 тоог стандарт хэлбэрт бич.

 • A. 15x107

 • B. 1.5x108

 • C. 150x106

 • D. 0.15x109

Нийт: 15508