• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой

 • A. 45o

 • B. 51o          

 • C. 102o          

 • D. 128o

Оноо: 1

Газар дээр байгаа юмсыг цаасан дээр хэд дахин багасган буулгаж үзүүлсэн харьцааг ..................... гэнэ.

 • A. таних тэмдэг                                                

 • B. план                                            

 • C. газрын зураг                                         

 • D. масштаб

Оноо: 1

Дараах цахилгаан хэлхээний тэмдэглэгээнүүдээс аль нь гүйдэл үүсгэгч бэ?

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Оюуна, собирать, цветной, красивый, плакаты.

....................................................................... .

Оноо: 1

Ямар тоог 29-д хуваахад 3406 оногдож, 21 үлдэх вэ?

 • А. 98774     

 •  В. 98795

 • С. 4015    

 • D. 98753

Оноо: 1

120 ба 54 тоонуудын ХИЕХ ол.

 • А.27               

 • B.18                  

 • C.9                   

 • D. 6  

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Мой, брат, любить, есть, молочный, продукты.

....................................................................... .

Оноо: 1

1 радиан өнцгийг градусаар илэрхийлэх бол яаж бодох вэ?

 • A. \frac{180^{\circ}}{\pi}   

 • B.  \frac{\pi}{180^{\circ}}

 • C.  \frac{\pi}{360^{\circ}}

 • D. \frac{360^{\circ}}{\pi}

Оноо: 1

Газар дээр байгаа аливаа юмсыг цаасан дээр дүрслэхдээ эгц дээрээс нь харсан байдалтай багасган зурсаныг ....................... гэнэ.

 • A. таних тэмдэг                                             

 • B. план                                        

 • C. газрын зураг                                              

 • D. масштаб 

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Мы, читать, сказка, а, Болд, писать, сочинение.

..................................................................................... .

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 56o       

 • B. 78o          

 • C. 124o          

 • D. 156o

Оноо: 1

Дараах тоонуудын аль нь 1-ээс өөр 5 хуваагчтай вэ?

 • A. 8                   

 • B. 12                

 • C. 6                 

 • D. 7

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Мой, бабушка, вчера, приехать, из аймака, Ховд.

......................................................................... .

Оноо: 1

Сурагчид үлдэгдэл болон аналоги, гомологи эрхтнийг ялган ангилжээ. Үлдэгдэл эрхтэнд хамаарах эрхтнийг зөв ангилсан өгөгдлийг олно уу. • A. Шувууны далавч, зөгийний далавч 

 • B. Хүний мухар олгой, адууны сагаг

 • С. Хүний гар, шувууны далавч 

 • D. Халимны хойд мөч, нохойны урд мөч

Оноо: 1

Бөмбөрцөг дээрх юмсыг хавтгай дээр хэд дахин багасган дэлгэж харуулсан байдалтай зурсныг ........................ гэнэ.

 • A. таних тэмдэг                                               

 • B. план                                          

 • C. газрын зураг                                    

 • D. масштаб 

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Мой, родители, жить, в, аймак, Архангай.

............................................................ .

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 120o

 • B. 80o 

 • C. 40o              

 • D. 140o

Оноо: 1

Сурагч үлдэгдэл болон аналоги, гомологи эрхтнийг ялган ангилжээ. Үлдэгдэл эрхтэнд хамаарах эрхтнийг зөв ангилсан өгөгдлийг олно уу. • A. Сарьсан багваахайн далавч, эрвээхийн далавч  

 • B. Хүний гуравдагч зовхи, халимны хойд мөч 

 • С. Адууны урд мөч , шувууны далавч

 • D. Халимны хойд мөч, нохойны урд мөч

Оноо: 1

150 000 000 тоог стандарт хэлбэрт бич.

 • A. 15x107       

 • B. 1.5x108      

 • C. 150x106     

 • D.  0.15x109

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Мой, подруга, Оля, хотеть, стать, журналист.

............................................ .

Нийт: 16693