• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Р1=410-22 Нс ба Р2= 10-21 Нс хөдөлгөөний тоо хэмжээтэй хоёр фотоны долгионы уртуудын харьцаа \lambda _1/\lambda _2 хэд вэ?

 • А. 0.4     

 • В. 2.5 

 • С. 3.0 

 • D. 4.0  

Оноо: 1

Электроныг \lambda=1.24 пм долгионы урттай фотоны энергитэй адил энергитэй болтол хурдасгах потенциалын ялгавар ямар байх вэ?

 • А. 1106 В   

 • В. 2106 В

 • С. 3106 В  

 • D. 4106 В    

Оноо: 1

Электроны кинетик энерги нь\lambda=600 нм долгионы урттай фотоны энергитэй адил байхын тулд ямар хурдтай хөдлөх шаардлагатай вэ? Электроны масс me=9.1∙10-31 кг.

 • А. 12 км/с    

 • В. 1.2 км/с 

 • С. 852 км/с 

 • D. 8.52 км/с    

Оноо: 1

Т = 3000 К температуртай нэг атомт идеаль хийн молекулын дундаж кинетик энергитэй адил энерги бүхий фотоны долгионы урт ямар байх вэ?

 • А. 19.8610-6 м    

 • В. 0.210-7 м  

 • С. 3.210-6 м   

 • D. 3.110-6 м 

Оноо: 1

Фотоны урсгал вакумаас n-хугарлын илтгэгчтэй оптик тунгалаг орчинд тусав. Вакум дахь гэрлийн долгионы урт\lambda бол фотоны хөдөлгөөний тоо хэмжээг тодорхойл.

 • A. \frac{h}{\lambda n}

 • B.  \dpi{80} \fn_phv \frac{h}{\lambda}

 • C. \frac{hn}{\lambda }

 • D. \frac{\lambda }{hn}

Оноо: 1

Цацаргалтын багцын энерги Е = 6.610-18 Ж ба давтамж нь \nu=997 ГГц бол түүнд хэдэн фотон агуулагдах вэ?

 • А.     100

 • В.  1,000

 • С.  2,000  

 • D. 10,000   

Оноо: 1

Хэрэв фотоны масс нь m=3.3110-36 кг бол гэрлийн долгионы давтамжийг тодорхойлно уу.

 • А. 1.981014 Гц   

 • В. 4.51014 Гц   

 • С. 0.51014 Гц  

 • D. 0.221014 Гц  

Оноо: 1

Рентген цацрагт хоолой U=50 кВ хүчдэлд I=10-3 А гүйдлийн хүчээр ажиллах ба секунд тутам N= 21013 ширхэг фотон цацаргана. Фотоны урсгалын долгионы урт \lambda=10-10м бол хоолойн АҮК-г ол.

 • А. 100%     

 • В. 1%     

 • С. 1.6% 

 • D. 0.08% 

Оноо: 1

Р=50 Вт чадалтай лазерын багц цацраг шингээгч гадарга дээр эгцтусав. Гэрлийн цацрагийн тухайн гадаргад үйлчлэх хүчийг олно уу.

 • А. 9.610-7 Н 

 • В. 0.210-7 Н    

 • С. 1.6710-7 Н  

 • D. 3.3310-7 Н    

Оноо: 1

Р=60 Вт чадалтай чийдэн t=5 с хугацаанд \nu=4.41014 Гц давтамжтай гэрэл цацаргасан бол нийт цацарсан фотоны тоог олно уу.

 • А. 10.31020    

 • В. 1031020    

 • С. 1.031020  

 • D. 9.71020    

Оноо: 1

Р=50 Вт чадалтай лазерын багц цацраг к = 50%-ийг ойлгодог m = 30% -ийг нэвтрүүлдэг үлдсэн хэсгийг шингээдэг гадаргад перпедикуляр тусав. Гэрлийн цацрагийн тухайн гадаргууд учруулах даралтын хүчийг олно уу.

 • А. 5.510-7 Н   

 • В. 6.310-7 Н 

 • С. 210-7 Н   

 • D. 0.7510-7 Н     

Оноо: 1

Гадаргын нэг см2 талбай тутамд секунд бүр \lambda= 600 нм долгионы урттай гэрлийн N=31018 ширхэг фотон бүрэн шингээгдэж байв. Гэрлийн тухайн гадаргад учруулах даралтыг олно уу.

 • А. 3.3110-5 Па   

 • В. 11.910-6 Па

 • С. 1.110-6 Па 

 • D. 11.910-6 Па  

Оноо: 1

Фото цахилгаан үзэгдэлтэй холбоотой хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу.

 • А. Цахилгаан соронзон долгионы үйлчлэлээр бодисоос электрон сугаран гардаг

 • В. Цахилгаан соронзон долгионы үйлчлэлээр бодисын цахилгаан дамжуулал өөрчлөгддөг

 • С. Фотоэффектийн үзэгдлийг гадаад ба дотоод фотоэффект гэж хоёр ангилдаг

 • D. Дотоод фотоэффектийн үед электрон бодисоос сугаран гарч вакумд, өөр биед шилждэг

Оноо: 1

Фотоэффектийнүзэгдэлтэй холбоотой өгүүлэмжүүдээс БУРУУГ нь олно уу.

 • А. Дотоод фотоэффектийн үед электрон холбоост төлөвөөсөө салах боловч бодисоос гадагш гардаггүй.

 • В. Гадаад фотоэффект нь бүх бодист явагдах  боломжгүй зөвхөн металлд явагддаг.

 • С. Гадаад фотоэффект нь хатуу, шингэн бодист явагддаг.

 • D. Фотоэффектийн хуулиудыг Эйнштейн анх 1905 онд гэрлийн квант онолоор тайлбарласан.

Оноо: 1

Атомтайхолбоотойдараах өгүүлэмжүүдээс БУРУУГ нь олно уу.

 • А. Атомын иончлолын энерги гэж электроныг өдөөгдсөн төлөвөөс хязгааргүйд шилжүүлэхэд шаардагдах энергийг хэлнэ.

 • В. Атом дахь электроны эргэлтийн моментум квантчилагдсан байна.

 • С. Электрон энергийн түвшин хооронд шилжихдээ энергийг квант квантаар шингээх буюу цацруулна.

 • D. Атомын хамгийн бага энергитэй төлөвийг үндсэн төлөв гэнэ.

Оноо: 1

Атомтай холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу.

 • А. Иончлолын энерги нь абсолют хэмжээгээрээ электроны холбоосын энергитэй тэнцүү

 • В. Устөрөгчийн атом дахь электроны орбитын радиус квантчилагдах албагүй

 • С. Н.Борын онолоор устөрөгчийн атомын радиусыг r=0,53*10-10 м гэж үнэлсэн (Борын радиус)

 • D. Атомыг  иончлоход шаардагдах цахилгаан орны потенциалыг иончлолын потенциал гэнэ

Оноо: 1

Биеийн цацралтай холбоотой хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу?

 • А. Винийн шилжилтийн хууль T\cdot \lambda _{max}=const\lambda _{max}-максимум энергид харгалзах долгионы урт  

 • В. Хэт их халсан биеийн  температурыг оптик пирометрийн аргаар тодорхойлдог

 • C. Атомын үзэгдэх гэрэл цацаргах ба шингээх үзэгдэл нь ихэвчлэн резонансын шинж чанартай

 • D. Фотоэффектийн үзэгдэл нь цэвэр резонансын шинжтэй үзэгдэл

Оноо: 1

Устөрөгчийн атомын үндсэн төлөвийн радиусыг r=0.5310-10 м гэж үзээд атом энергийн гуравдугаар түвшинд байх үеийн электроны орбитын радиусыг тооцоолно уу.

 • А. 1.5910-10 м 

 • В. 0.7110-10 м   

 • С. 0.0610-10 м

 • D. 4.7710-10 м  

Оноо: 1

Устөрөгчийн атомын үндсэн төлөвийн энерги Е=-13.6 эВ гэж үзээд устөрөгчийн атом үндсэн төлөвөөс энергийн гуравдугаар түвшинд шилжихэд шингээх квантын энергийн хэмжээг тодорхойлно уу.

 • А. 4.53 эВ       

 • В. 40.8 эВ 

 • С. 1.51 эВ   

 • D. 12.09 эВ   

Оноо: 1

Устөрөгчийн атомын үндсэн төлөвийн энерги Е=-13.6 эВ гэж үзээд устөрөгчийн атом үндсэн төлөвөөс энергийн гуравдугаар түвшинд шилжихэд шингээх цацаргалтын долгионы уртыг тодорхойлно уу.

 • А. 1.6410-7 м

 • В. 0.2910-7 м

 • С. 1.0310-7 м  

 • D. 12.510-7 м   

Нийт: 16693