• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Устөрөгчийн атомын үндсэн төлөвийн энерги Е=-13.6 эВ гэж үзээд устөрөгчийн атом үндсэн төлөвөөс өдөөгдсөн төлөвт шилжихэд шаардагдах хамгийн бага энергийн хэмжээг олно уу.

 • А. 10.2 эВ   

 • В. 1.9 эВ 

 • С. 0.65 эВ 

 • D. 12.09 эВ    

Оноо: 1

Устөрөгчийн атом энергийн тавдугаар түвшнээс энергийн хоёрдугаар түвшинд шилжихэд цацруулах цахилгаан соронзон цацаргалтын долгионы уртын хэмжээг олно уу.

 • А. 696 нм    

 • В. 435 нм   

 • С. 6.9610-8 м

 • D. 4.3510-8 м   

Оноо: 1

Устөрөгчийн атом энергийн үндсэн төлвөөс энергийн дөрөвдүгээр түвшинд шилжихэд радиусын чиглэл дагууд ямар хэмжээний шилжилт хийх вэ?

 • А. 7.93 \AA    

 • В. 79.3 \AA 

 • С. 0.793 \AA  

 • D. 793 \AA  

Оноо: 1

Устөрөгчийн атомын цацаргаж чадах хамгийн их энергийн хэмжээ ямар байх вэ? Ридбергийн тогтмолыг R = 1.097107 м -1 гэж үз.

 • А. 10.2 эВ  

 • В. 13.6 эВ 

 • С. 0.65 эВ   

 • D. 12.09 эВ     

Оноо: 1

Хэрэв устөрөгчийн атом энергийнхээ доод түвшинд шилжихдээ\lambda = 972.5\AA долгионы урттай квант цацруулсан бол тэр энергийн хэддүгээр түвшинд байсан бэ?

 • A. 1      

 • B. 2   

 • C. 3   

 • D. 4

Оноо: 1

Устөрөгчийн атом фотон шингээсний дүнд атомын энергийн хоёрдугаар түвшинд байсан электрон атомаас v = 6 105 м / с хурдтай нисэн гарсан бол фотоны давтамж ямар байсан бэ?

 • А. 1.641017 с-1     

 • В. 107 1015 Гц  

 • С. 1.07 1015 Гц 

 • D. 10.7 1015 Гц

Оноо: 1

U_{92}^{235}ураны изотопи ямар цуваагаар задарч Pb_{82}^{207}хар тугалганы идэвхгүй изотопи болох вэ?

 • А. 7\alpha, 4\beta  

 • В. 7\alpha, 4 эерэг \beta   

 • С. 8\alpha,  1 эерэг \beta, 4\beta  

 • D. 8\alpha, 4\beta 

Оноо: 1

Эгэл бөөмсийг ажиглах, бүртгэх багаж, техник хэрэгсэлд аль нь хамаарахгүй вэ?

 • А. Спинтарископи       

 • В. Гейгерийн тоолуур

 • С. Фотоэмульсийн  арга    

 • D.  Интерферометр

Оноо: 1

Цөмийн хүчтэй холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу.

 • А. Цөмийн хүчний үйлчлэх радиус маш бага (~10-13 см)

 • В. Цөмийн хүч нь хүчтэй харилцан үйлчлэлд багтана

 • С. Цөмийн хүч нь нуклоны цэнэгийн төрлөөс хамаарахгүй

 • D. Цөмийн хүч нь нуклоны цэнэгийн төрлөөс хамаарна

Оноо: 1

Ямар цөмийг нейтроноор бөмбөгдөхөд Li_{3}^{7} баHe_{2}^{4} изотопууд үүсэх вэ?

 • A. B_{5}^{10}

 • B. Be_{4}^{9}

 • C. C_{6}^{12}

 • D. B_{5}^{11}

Оноо: 1

Ямар нэг цацраг идэвхит цөмийн тоо t1 хугацаанд к1=3 дахин буурдаг бол t2= 2t1 хугацаанд цацраг идэвхит цөмийн тоо хэд дахин буурах вэ?

 • А. 2  

 • В. 9  

 • С. 6

 • D. 4    

Оноо: 1

Хэрэв цацраг идэвхит полонийн хагас задралын үе нь 138 хоног гэвэл түүний 60% нь ямар хугацаанд задрах вэ?

 • А. 182.4 хоног      

 • В. 218.4 хоног

 • С. 276 хоног    

 • D. 55.2 хоног   

Оноо: 1

Цацраг идэвхит стронцийн 1000 атом тутмаас жилд дунджаар 24.75 атом задардаг бол цацраг идэвхит стронцийн хагас задарлын үеийг ол.

 • А. 28 жил

 • В. 284 жил  

 • С. 24 жил   

 • D. 55  хоног

Оноо: 1

Цацраг идэвхит цөмийн хагас задралын үе 4 цаг бол 16 цагийн дараа уг цөмийн хэдэн хувь задраагүй үлдэх вэ?

 • А. 75%  

 • В. 93.5%   

 • С. 6.25%

 • D. 25%

Оноо: 1

Цацраг идэвхит цөмийн хагас задралын үе 4 цаг бол 16 цагийн дараа уг цөмийн хэдэн хувь задрах вэ?

 • А. 75%  

 • В. 93.5%

 • С. 6.25%

 • D. 25%

Оноо: 1

Цөмийн урвалаар 1863 МэВ энерги ялгарсан бол массын өөрчлөлтийг (м.а.н.) нэгжээр тодорхойл.

 • А. 0.5 м.а.н    

 • В. 1 м.а.н   

 • С. 1.5 м.а.н  

 • D. 2 м.а.н   

Оноо: 1

Нэгэн тогтвортой изотопийн цөмийн холбоос энерги 28.29 МэВ бол дефект массыг ол.

 • А. 0.2633 м.а.н  

 • В. 1 м.а.н

 • С. 32.91 м.а.н    

 • D. 0.0304 м.а.н

Оноо: 1

Атомын цөмтэй холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу?

 • А. А.Беккерель цацраг идэвхит үзэгдлийг өнгөрсөн зууны эцсээр нээсэн

 • В. Цацраг идэвхит цөмөөс цацрах a-туяа бол гелийн атомын цөмүүдийн урсгал юм

 • С. Цацраг идэвхит задрал нь цөм бөөм цацаргах замаар  аяндаа хувирах процесс юм

 • D. Цацраг идэвхит цөмөөс цацрах g-туяа нь долгионы урт ихтэй радио долгион юм

Оноо: 1

Атомын цөмтэй холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ олно уу.

 • A. Цөмийг саланги нуклонууд болгон задлахад шаардагдах энергийг холбоос энерги гэнэ

 • B. Цөмийн урвалын явцад энерги шингээгдэнэ эсвэл суллагдана

 • C. Ураны цөм нейтроны нөлөөгөөр хуваагдаж гинжин урвалд ордог

 • D. Халуун цөмийн урвалыг амжилттай жолоодож үйлдвэрлэлд ашиглаж байна

Оноо: 1

Атомын цөмтэй холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ олно уу.

 • А. Хөнгөн бөөмс асар өндөр температурт нэгдэх урвалыг халуун цөмийн урвал гэнэ

 • В. Лептоны бүлийг дотор нь мезоны ба барионы гэсэн хоёр дэд бүлд хуваадаг

 • С. Бөөмс нь цахилгаан цэнэгийн хувьд саармаг, эерэг, сөрөг гэсэн гурван төлөвт оршино

 • D. Эгэл бөөмсийг фотон, лептонууд, адронууд гэсэн гурван бүлд хуваадаг

Нийт: 16693