• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт газрын зургийн масштаб өгөгджээ. 1см-т хэдэн км зайг багтаан зурсан бэ?

 • A. 0.3км                                                     

 •  B. 3км                                      

 • C. 30км                                                             

 • D. 300км

Оноо: 1

Сурагч үлдэгдэл болон аналоги, гомологи эрхтнийг ялган ангилжээ. Аналоги эрхтэнд хамаарах эрхтнийг зөв ангилсан өгөгдлийг олно уу. • A. Шувууны далавч, зөгийн далавч

 • B. Хүний ахар сүүл, халимны хойд мөч  

 • С. Хүний гар, шувууны далавч

 • D. Халимны хойд мөч, хүний мухар олгой

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Мой, друг, играть, в, шахматы, а , я играть, в, шашки.

............................................................................... .

Оноо: 1

Дараах цахилгаан хэлхээний тэмдэглэгээнүүдээс аль нь гал хамгаалагч бэ?

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 42o   

 • B. 58o          

 • C. 122o                 

 • D. 158o

Оноо: 1

Газраас биеийг эгц дээш шидэхэд А өндөрт биеийн хурд 15 м/с болов. Бие цаашид дээш хөөрч буцаж унахдаа тухайн А цэгийг дайран өнгөрөх үеийн хурдыг тодорхойлно уу.

 • A. 0 м/с   

 • B. 7.5 м/с 

 • C. 15 м/с 

 • D. 30 м/с

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Летний, каникулы, я, любить, проводить, вместе, с родители в худон.

..................................................................................... .

Оноо: 1

Сурагчид үлдэгдэл болон аналоги, гомологи эрхтнийг ялган ангилжээ. Аналоги эрхтэнг олно уу. • A. Ангирын  далавч, эрвээхийн далавч

 • B. Хүний ахар сүүл, халимны хойд мөч

 • С. Хүний гар, шувууны далавч

 • D. Халимны хойд мөч, хүний мухар олгой

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Я, любить, читать, поэтому, часто, ходить, в, библиотека.

.......................................................... .

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 155o

 • B. 65o

 • C. 130o               

 • D. 85o

Оноо: 1

Дараах цахилгаан хэлхээний тэмдэглэгээнүүдээс аль нь түлхүүр вэ?

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Я, мечтать, учиться, в, Московский, государственный, университет, имени М.В.Ломоносова.

..................................................................................................... .

Оноо: 1

Штангенциркулээр биеийн уртыг хэмжив. Уртын хэмжээг зөв тодорхойлсон нь аль нь вэ?


 • А. 12.6 мм    

 • B. 24 мм  

 • C. 10.6 мм

 • D. 12.06 мм

Оноо: 1

1 кг цагаан будаа 600 төгрөгний үнэтэй бол 84 000 төгрөгөөр хэдэн кг цагаан будаа авах вэ?

 • А. 104 кг  

 • B.14 кг  

 • C. 1024 кг     

 • D. 140 кг

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

На, улица, идти, сильный, дождь.

.................................................. .

Оноо: 1

Хэрэв sin\alpha=\frac{16}{65} бол cos\alpha=-\frac{63}{65} -тай тэнцүү байж болох уу?

 • A. \frac{63}{65}   тоо гарахгүй.

 • B. Зөвхөн нэмэх тэмдэгтэй байж болно  

 • C. Байж болохгүй.

 • D. Байж болно.

Оноо: 1

Саран дээр хүндийн хүч дэлхий дээрхээс 6 дахин бага байдаг. Дэлхий дээрх тухайн биеийн масс саран дээр хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • А. 6 дахин багасна 

 • В. 6 дахин ихсэнэ

 • С. 3 дахин багасна

 • D. Өөрчлөгдөхгүй

Оноо: 1

\frac{2}{3}тоог аравтын бутархайгаар илэрхийл.

 • A. 0.6                   

 • В. 0.66            

 • С. 0.(6)           

 • D. 1.5

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Ученица, прийти, на, урок, без, учебник.

............................................................. .

Оноо: 1

Чи сандал дээр суухад сандал чамайг дээш түлхэж байгаа учраас чи доош унахгүй тогтож байгаа. Энэ ямар хүч вэ?

 • A. Биеийн жин

 • B. Тулгуурын хүч 

 •  C. Үрэлтийн хүч

 • D. Хүндийн хүч

Нийт: 16693