Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Оля, хотеть, стать, журналист.

............................................ .

Оноо: 1

Зурагт газрын зургийн масштаб өгөгджээ. 1см-т хэдэн км зайг багтаан зурсан бэ?

 • A. 0.3км

 • B. 3км

 • C. 30км

 • D. 300км

Оноо: 1

Бат үлдэгдэл болон аналоги, гомологи эрхтнийг ялган ангилжээ. Аналоги эрхтэнд хамаарах эрхтнийг зөв ангилсан өгөгдлийг олно уу. • A. Шувууны далавч, зөгийний далавч

 • B. Хүний ахар сүүл, халимны хойд мөч

 • С. Хүний гар, шувууны далавч

 • D. Халимны хойд мөч, хүний мухар олгой

Оноо: 2

Мой, друг, играть, в, шахматы, а , я играть, в, шашки.

............................................................................... .

Оноо: 1

Дараах схемүүдээс аль нь гал хамгаалагч бэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 52o

 • b). 58o

 • c). 122o

 • d). 158o

Оноо: 1

Газраас биеийг эгц дээш шидэхэд А өндөрт биеийн хурд 15 м/с болов. Бие цаашид дээш хөөрч буцаж унахдаа тухайн А цэгийг дайран өнгөрөх үеийн хурдыг тодорхойлно уу.

 • A. 0 м/с

 • B. 7.5 м/с

 • C. 15 м/с

 • D. 30 м/с

Оноо: 2

Я, проводить, мой, летний, каникулы, вместе, с родители.

..................................................................................... .

Оноо: 1

Сурагчид үлдэгдэл болон аналоги, гомологи эрхтнийг ялган ангилжээ. Аналоги эрхтэнг олно уу. • A. Ангирын далавч, эрвээхийн далавч

 • B. Хүний ахар сүүл, халимны хойд мөч

 • С. Хүний гар, шувууны далавч

 • D. Халимны хойд мөч, хүний мухар олгой

Оноо: 2

Я, любить, ходить, в, книжный, магазин.

.......................................................... .

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 155o

 • b). 65o

 • c). 130o

 • d). 85o

Оноо: 1

Дараах схемүүдээс аль нь түлхүүр бэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 2

Я, мечтать, учиться, в, Московский, Государственный, Университет.

..................................................................................................... .

Оноо: 1

Штангенциркулээр биеийн уртыг хэмжив. Уртын хэмжээг зөв тодорхойлсон нь аль нь вэ?


 • А. 12.6 мм

 • B. 24 мм

 • C. 10.6 мм

 • D. 12.06 мм

Оноо: 1

1 кг цагаан будаа 600 төгрөгний үнэтэй бол 84 000 төгрөгөөр хэдэн кг цагаан будаа авах вэ?

 • А. 104 кг

 • B.14 кг

 • C. 1024 кг

 • D. 140 кг

Оноо: 2

На, улица, идти, сильный, дождь.

.................................................. .

Оноо: 1

Хэрэв sin\alpha=\frac{16}{65} бол cos\alpha=-\frac{63}{65} -тай тэнцүү байж болох уу?

 • A. \frac{63}{65} тоо гарахгүй.

 • B. Зөвхөн нэмэх тэмдэгтэй байж болно

 • C. Байж болохгүй.

 • D. Байж болно.

Оноо: 1

Саран дээр хүндийн хүч дэлхий дээрхээс 6 дахин бага байдаг. Дэлхий дээрх тухайн биеийн масс саран дээр хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • А. 6 дахин багасна

 • В. 6 дахин ихсэнэ

 • С. 3 дахин багасна

 • D. Өөрчлөгдөхгүй

Оноо: 1

\frac{2}{3}тоог аравтын бутархайгаар илэрхийл.

 • A. 0.6

 • В. 0.66

 • С. 0.(6)

 • D. 1.5

Оноо: 2

Ученица, прийти, на, урок, без, учебник.

............................................................. .

Нийт: 15508