• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Гетеротроф хооллолтын тодорхойлолт аль нь вэ?

 • A. Бэлэн шим бодисоор хооллох

 • B. Шим бодисыг нийлэгжүүлж хооллох

 • C. Холимог хэлбэрээр хооллох 

 • D. Харанхуй үед хооллох   

Оноо: 4

а. Нарсны боргоцой – ............... - .................... гэсэн ойн экосистемийн идэш тэжээлийн хэлхээг гүйцээж бичнэ үү. [2 оноо]

в. Энэ экосистемийн энергийн анхны эх үүсвэр нь юу вэ? [1 оноо]

с. Нарс мод нарны энергийг ашиглан шим бодис үүсгэдэг. Энэ үйл явцыг нэрлэнэ үү. [1 оноо]

Оноо: 1

Миксотроф хооллолт гэж юу вэ?

 • A. Холимог хооллолт

 • B. Бэлэн ургамлаар хооллох

 • C. Шим бодисоор хооллох

 • D. Шимэгчлэн хооллох

Оноо: 1

Бактерийн хооллох арга аль нь вэ?

 • A. Автороф ба миксотроф

 • B. Сапрофит ба  паразит

 • C. Гетеротроф ба  симбионт 

 • D. Паразит ба  миксотроф

Оноо: 6

Идэш тэжээлийн нэгэн сүлжээг загварчлан үзүүлжээ.

а. Энэ сүлжээний хэрэглэгчдийг гүйцээж нөхнө үү. [3 оноо]

в. Энэ хэлхээнд анхдагч хэрэглэгчид хэд байна вэ? [1 оноо]

с. Идэш тэжээлийн сүлжээний дээд түвшингүүдэд яагаад цөөн тооны бодгаль байдгийг тайлбарлана уу. [2 оноо]

Оноо: 1

Сапрофит хооллолт гэдэг нь ............................................ юм.

 • A. Амьд биед шимэгчлэн  амьдрах  

 • B. Ургамал амьтны сэг зэмээр хооллох

 • C. Өөр амьд биед харилцан ашигтай  амьдрах 

 • D. Амьд биеэс хоолоо олж идэх 

Оноо: 5

Хүн төрөлхтний үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчинд олон сөрөг үзэгдлүүд тохиолдож байна.

а. Хүлэмжийн үзэгдэл гэж юу вэ? [1 оноо]

в. Озоны давхраа цоороход гол нөлөө үзүүлдэг хийг нэрлэнэ үү. [1 оноо]

с. Хүчлийн борооны сөрөг нөлөөнөөс гурвыг дурьдана уу. [3 оноо]

Оноо: 6

Хүн төрөлхтний үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчинд олон сөрөг үзэгдлүүд тохиолдож байна.

а. Озоны давхрааны цоорол гэж юу вэ? [1 оноо]

в. Хүчлийн бороо ороход гол нөлөө үзүүлдэг бодисуудаас гурвыг нэрлэнэ үү. [3 оноо]

с. Хүлэмжийн үзэгдлийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг тайлбарлана уу. [2 оноо]

Оноо: 6

Хүн төрөлхтний үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчинд олон сөрөг үзэгдлүүд тохиолдож байна.

а. Хүчлийн бороо гэж юу вэ? [1 оноо]

в. Хүлэмжийн үзэгдэлд гол нөлөө үзүүлдэг бодисуудаас гурвыг нэрлэнэ үү. [3 оноо]

с. Озоны давхрааны цоорлоос хэрхэн сэргийлэх вэ? [2 оноо]

Оноо: 5

Нүүрстөрөгчийн эргэлтийг бүдүүвчээр үзүүлжээ.

а. Ургамал нүүрстөрөгчийн эргэлтэд ямар үүрэгтэй оролцдог болохыг тайлбарлана уу. [2 оноо]

в. 1 дугаараар заасан хэсэгт ямар процесс явагдах вэ? [1 оноо]

с. Энэ бүдүүвчид амьсгалын процессыг ямар тоогоор дугаарласан байна вэ? [2 оноо]

Оноо: 4

Усны эргэлтийн нэг хэсгийг бүдүүвчээр үзүүлжээ.

а. Транспирацийн үзэгдлийг ямар үсгээр тэмдэглэсэн байна вэ? [1 оноо]

в. R үсгээр усны эргэлтийн ямар процессыг тэмдэглэсэн бэ? [1 оноо]

с. Ой модыг их хэмжээгээр огтлох нь байгаль дахь усны эргэлтэд хэрхэн нөлөөлөх вэ? [2 оноо]

Оноо: 5

а. Агаар мандалд азот ямар хэлбэрээр агуулагддаг вэ? [1 оноо]

в. Агаарын азотыг ургамалд ашигтай хэлбэрт шилжүүлдэг амьд биеийг нэрлэж, түүний хооллолтын хэлбэрийг тодорхойлно уу. [2 оноо]

с. Азотын бордоо хэрэглэх нь бодисын эргэлтэд хэрхэн нөлөөлөх вэ? [2 оноо]

Оноо: 6

Доорх хүснэгтэд нитратын бордооны ургацад үзүүлэх нөлөөллийг илэрхийлжээ.

Нитратын бордоо нэмсэн га\кг

Ургацын хэмжээ га\тн

0

3.0

50

4.8

100

7.0

150

8.6

200

8.2

а. Хүснэгтийн өгөгдлийг тэнхлэг дээр тэмдэглэн, ургамлын ургацад нитратын бордооны нөлөөллийг илэрхийлэх шугаман графикбайгуулна уу. [3 оноо]

в. Нитратын бордоогоор бордоход ургац яагаад нэмэгддэг шалтгааныг тайлбарлана уу. [2 оноо]

с. Нитратын бордооноос өөр ямар бордоонууд байдаг вэ? Нэрлэнэ үү. [1 оноо]

Оноо: 1

Монголын их Юань гүрэн хэдэн онд мөхсөн бэ?

 • А. 1375 он 

 • В. 1368 он 

 • С. 1365 он 

 • D.1332 он

Оноо: 1

Монголын Их Юань гүрнийг мөхсөний дараа Хятадад ямар улс байгуулагдсан бэ?

 • А. Мин улс 

 • В. Хан улс

 • С. Жоу улс 

 • D. Манж чин улс

Оноо: 1

Улс төрийн бутралын үе нь хэддүгээр зуун хамаардаг вэ?

 • A. XII-XIII зуун

 • B. XIV-XVII зуун

 • C. XV-XVII зуун 

 • D. XVI-XVII зуун

Оноо: 1

Дөрвөн аймгийн холбоонд аль аймаг нь багтах вэ?

 •  А. Цахар  

 • B. Ордос

 • C. Хошууд

 • D. Түмэд

Оноо: 1

Баруун монголыг ямар хэргэмтэн захирдаг байсан бэ?

 • A. Хаан   

 • B. Тайш 

 • C. Чинсан

 • D. Хан

Оноо: 1

Батмөнх Даян хаан 1470 онд хэний тусламжтайгаар хаан ширээнд суусан бэ? • A. Мандухай сэцэн хатан

 • B. Юнгэн хатан

 • C. Сорхагтун бэхи хатан

 • D. Туракина хатан

Оноо: 1

Бурхны шашныг түгээн дэлгэрүүлж, дүүгийн хамт “Эрдэнэ Зуу” хийдийг байгуулсан түүхэн зүтгэлтэн аль нь вэ?

 • А. Лигдэн хаан   

 • B. Абтай сайн хан        

 • C. Алтан хан

 • D. Түшээт хан Чахундорж

Нийт: 16693