• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Өнөөгийн Монгол улсын нутаг Манж Чин гүрний захиргаанд ямар нэртэйгээр оршиж байсныг сонгоно уу.

 • А. Гадаад монгол

 • В. Өмнөд монгол

 • С. Зүүн монгол

 • D. Хойд монгол

Оноо: 1

Шинэ засгийн бодлогыг эсэргүүцэх болсон шалтгаан аль нь вэ?

 • А. Монголын хүн амыг олшруулах    

 • В. Зэвсгийн хүчээр эзлэх

 • С. Эрчүүдийг дайнд явуулах 

 • D. Хүн амыг хятадчилах, тариан талбай болгох

Оноо: 1

Шинэ засгийн бодлогыг ямар зорилготойгоор Монголд хэрэгжүүлэхийг оролдож байсныг доорх өгөгдлөөс сонгоно уу.

 • А.  Монгол түмний хөгжлийн түүчээ хэмээн

 • B. Монголчуудыг аврах бодлого хэмээн

 • C. Үндсийг таслах, шашныг устгах бодлого хэмээн

 • D. Хүн амыг уусгах, бэлчээр нутгийг тариан талбай болгох хэмээн

Оноо: 1

Транспирацийн эрчимд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг сонгоно уу.

 • А. Агаарын температур, нарны гэрэл, амьтад

 • В. Агаарын бохирдол, хөрсний үржил шим

 • С. Орчны чийгшил, температур, салхины хэмжээ

 • D. Нүүрс хүчлийн хийн концентраци

Оноо: 1

Ургамлын биеэр ус зөөвөрлөгдөхөд транспирацийн эрчим хэрхэн нөлөөлөх вэ?

 • А. Бага зэрэг нөлөөлнө

 • В. Нөлөөлөхгүй

 • С. Шууд нөлөөлнө

 • D. Энэ 2 ямарч хамааралгүй

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс аль нь цэцэгт ургамлын үржлийн эрхтэн бэ?

 • A. иш                                                          

 • В. навч

 •  C. цэцэг  

 • D. үндэс

Оноо: 1

Бүрэн бус хувиралтай шавжийн нэрийг сонгоно уу?

 • A. байцайны эрвээхий 

 •  B. шүрэн цох

 • C. гэрийн ялаа  

 •  D. царцаа

Оноо: 1

Ямар энергийн эх үүсвэрээр “галт тэрэг” хөдөлдөг вэ?

 • A. салхины энерги 

 •  B. нарны энерги

 • C. цөмийн энерги 

 •  D. дулааны энерги

Оноо: 1

Дэлхийн цаг агаар нарны тусгалаас хамаарч хэдэн бүсэд хуваагддаг вэ?

 • A. 2      

 •   B. 3   

 • C. 4     

 • D. 5

Оноо: 1

Транспирацийн эрчим бага байх нөхцлийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

Чийгшил (%)

Гэрлийн эрчим

Температур \ 0С

А

В

С

D

10

10

80

80

Их

Бага

Их

Бага

4

14

14

4

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Транспирацийн үзэгдэлд шууд хамааралтай навчийнхэсгийг сонгоно уу.

 • А. Навчийн амсар

 • В. Навчийн гадаргуугийн талбай

 • С. Навчийн баганан эд

 • D. Навчийн бариул

Оноо: 1

Элсийг уусмалаас ялгаж байгаа нь ямар өөрчлөлтийн жишээ вэ?

 • A. үл эргэх өөрчлөлт

 • B. эргэх өөрчлөлт

 • C. хувирах өөрчлөлт

 • D.шатах

Оноо: 1

Хойд туйлд амьдардаг баавгайн нэрийг сонгоно уу?

 • A. хүрэн баавгай

 • B. хулсны баавгай

 • C. мазаалай  

 • D. цагаан баавгай

Оноо: 1

Аль материал соронзонд татагдах вэ?

 •   A. төмөр  

 • B. хуванцар

 • C.хөөсөнцөр 

 • D. мод

Оноо: 1

Транспирацийн эрчим их байх нөхцлийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

Чийгшил (%)

Гэрлийн эрчим

Температур \ 0С

А

В

С

D

10

10

80

80

Их

Их

Бага

Бага

4

14

14

4

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс хатуу төлөвт орших бодисын шинжийг сонгоно уу?

 • A. дэгдэмхий

 •  B. хэлбэр дүрстэй

 • C. шахагддаг 

 •  D. урсамтгай

Оноо: 1

Уурших” үзэгдлийн үед төлөв байдал яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A. хийн төлөвөөс шингэн төлөвт

 • B. шингэн төлөвөөс хатуу төлөвт

 • C. хатуу төлөвөөс шингэн төлөвт

 • D. шингэн төлөвөөс хийн төлөвт

Оноо: 1

Газрын зураг дээр “өндөр уул”-ыг ямар өнгөөр тэмдэглэдэг вэ?

 •   A. шар

 •  B. цайвар шар  

 • C. бор хүрэн     

 • D. хүрэн

Оноо: 1

Ургамлыг усаар ханасан байдал, ургах орчноор нь экологийн 3 бүлэгт хуваадаг. Эдгээр бүлгүүдийг сонгоно уу.

 • А. Гидрофит, мезофит, ксерофит

 • В. Гегафит, мегофит, килофит

 • С. Гидрофит, сапрофит, ксерофит

 • D. Литофит, аэрофит, гидрофит

Оноо: 5

Дараах зурагт цахилгаан хэлхээ өгөгджээ. Хэлхээг ашиглан даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү

.

а.Хэлхээнд өгөгдсөн зүйлсийг харгалзах дугаарын дагуу нэрлэнэ үү. [2 оноо]

1. ......................

3. .....................

b. “А” үсгээр ямар туйлыг тэмдэглэсэн байна вэ? [1 оноо]

..................................................................................

c. Чийдэн асаж байгаа нь энергийн ямар хувирал вэ? [1 оноо]

...................................................................................................

d. Асаж буй чийдэнд энергийн өөр ямар хувирал явагдах вэ?

............................................................................................... [1 оноо]

Нийт: 16693