• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах цахилгаан хэлхээний тэмдэглэгээнүүдээс аль нь чийдэн бэ?

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

Глобусын масштаб өгөгджээ. 1см-т хэдэн км зайг багтаан зурсан бэ? /1:50.000.000/

 • A. 0.5км                                                 

 •  B. 5км                                       

 •  C. 50км                                                             

 •   D. 500км

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

В, Москва, жить, и работать, талантливый, художники.

..................................................................................... .

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой. (a ба b шулуунууд параллел)

 • A. 116o

 • B. 64o         

 • C. 128o   

 • D.  86o

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Ребята, хотеть, играть, в, футбол, на, стадион.

................................................................................ .

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн будагдсан хэсэг нь нийт талбайн хэдэн хувийг эзлэх вэ?

 • А. 25%  

 • B.50%  

 • C.75%   

 • D. 100%     

Оноо: 1

Чулуу, мод, хөвөн гурав газраас ижил өндөрт өргөгдсөн байна. mхөвөн > mмод > mчулуу бол аль биеийн байрлалын \ потенциал \ энерги их вэ?

 • А. Мод  

 • В. Хөвөн 

 • С. Чулуу

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

В, свободный, время, надо, гулять, на, свежий, воздух.

.................................................................................. .

Оноо: 1

Эдгээрээс аль нь план зураг вэ? Зургийн дугаарыг сонгоно уу.

 • A. 1                                                                    

 • B. 2                                   

 • C. 3                                                             

 • D. 4

Оноо: 1

Сүхээ 50 кг, Очироо 58 кг, Болд 62 кг масстай. Хүүхдүүд ижилхэн хурдтай алхаж байсан бол хэн нь хөдөлгөөний \ кинетик \ энерги ихтэй вэ?
А. Болд В. Очироо С. Сүхээ D. Бүгд ижил

 •  А. Болд

 • В. Очироо

 • С. Сүхээ

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

Дараах хэлхээн дэх ижил чийдэнгүүдийн альнь тод асах вэ?

 • А. 1  

 • В. 2 

 • С. 3 

 • D.  2 ба3 

 • Е. Бүгд ижил

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой (a ба bшулуунууд параллел).

 • A. 36o          

 • B. 44o            

 • C. 72o               

 • D. 144o

Оноо: 1

Ямар нэг өөрчлөлтийн дараа юмс анхны байдалдаа эргэн ордог өөрчлөлтийг ........................ өөрчлөлт гэнэ.

 • А. хайлах                                                               

 •  B. уусах                                        

 •  C. үл эргэх                                                          

 •  D. эргэх 

Оноо: 1

Ижил урттай ижил хаттай 3 пүршийг харилцан адилгүй хүчээр түлхсэнийг зурагт үзүүлэв. Аль пүрш их энергитэй болсон бэ?


 • А. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

Дараах хэлхээн дэх ижил чийдэнгүүдийн альнь тод асах вэ?

 • А. 1

 • В. 2 

 • С. 3 

 • D. 1 ба 2

 • Е. Бүгд ижил

Оноо: 1

3.058 бутархайг энгийн бутархай хэлбэртэй бичсэнийг олоорой.

 • А. 3  бүхэл 58 / 100

 •   B. 3 бүхэл 58 /  10    

 •   C. 3 бүхэл  58 / 1000

 • D. 3 бүхэл 58 / 10000

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой (aба bшулуунууд параллел).

 • A. 30o

 • B. 60o

 • C. 140o

 • D. 150o

Оноо: 1

Хэрэв tg\alpha= \frac{28}{45} бол sin\alpha= \pm \frac{45}{53} байх боломжтой юу?

 • A. Синусын модул \frac{45}{53}  гэсэн  тоо гарахгүй. 

 • B. \frac{28}{53}    

 • C. -\frac{28}{53}

 • D. \pm \frac{45}{53} -тай тэнцүү байх боломжтой

Оноо: 1

1.(3) тоог энгийн бутархайгаар илэрхийл.

 • A. \frac{1}{3}                    

 •   В. 1\frac{3}{10}                        

 • С.  \frac{3}{10}              

 • D. 1\frac{1}{3}

Оноо: 1

Дараах хэлхээн дэх ижил чийдэнгүүдийн альнь тод асах вэ?

 • А. 1 

 • В. 2 

 • С. 3 

 • D. 2 ба 3 

 • Е. Бүгд ижил

Нийт: 16693