Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Чи сандал дээр суухад сандал чамайг дээш түлхэж байгаа учраас чи доош унахгүй тогтож байгаа. Энэ ямар хүч вэ?

 • A. Биеийн жин

 • B. Тулгуурын хүч

 • C. Үрэлтийн хүч

 • D. Хүндийн хүч

Оноо: 1

Дараах схемүүдээс аль нь чийдэн бэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Глобусын масштаб өгөгджээ. 1см-т хэдэн км зайг багтаан зурсан бэ? /1:50.000.000/

 • A. 0.5км

 • B. 5км

 • C. 50км

 • D. 500км

Оноо: 2

В, Москва, жить, и работать, талантливый, художники.

..................................................................................... .

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой. (a ба b шулуунууд параллель )

 • a). 116o

 • b). 64o

 • c). 128o

 • d). 86o

Оноо: 2

Завтра, ребята, хотеть, играть, в, футбол, на, стадион.

................................................................................ .

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн будагдсан хэсэг нь нийт талбайн хэдэн хувийг эзлэх вэ?

 • А. 25%

 • B.50%

 • C.75%

 • D. 100%

Оноо: 1

Чулуу, мод, хөвөн гурав газраас ижил өндөрт өргөгдсөн байна. mхөвөн > mмод > mчулуу бол аль биеийн байрлалын \ потенциал \ энерги их вэ?

 • А. Мод

 • В. Хөвөн

 • С. Чулуу

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 2

В, свободное, время, надо, играть, на, свежий, воздух.

.................................................................................. .

Оноо: 1

Эдгээрээс аль нь план зураг вэ? Зургийн дугаарыг сонгоно уу.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Сүхээ 50 кг,Очироо 58 кг, Болд 62 кг масстай. Хүүхдүүд ижилхэн хурдтай алхаж байсан бол хэн нь их хөдөлгөөний \ кинетик \ энергитэй вэ?
А. Болд В. Очироо С. Сүхээ D. Бүгд ижил

 • А. Болд

 • В. Очироо

 • С. Сүхээ

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

Дараах хэлхээн дэх ижил чийдэнгүүдийн аль чийдэн нь тод асах вэ?

 • А. 1

 • В. 2

 • С. 3

 • D. 2 ба3

 • Е. Бүгд ижил

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.(a ба b шулуунууд параллель)

 • a). 36o

 • b). 72o

 • c). 144o

 • d). 180o

Оноо: 1

Ямар нэг өөрчлөлтийн дараа юмс анхны байдалдаа эргэн ордог өөрчлөлтийг ........................ өөрчлөлт гэнэ.

 • А. хайлах

 • B. уусах

 • C. үл эргэх

 • D. эргэх

Оноо: 1

Ижил урттай ижил хаттай 3 пүршийг харилцан адилгүй хүчээр түлхсэнийг зурагт үзүүлэв. Аль пүрш их энергитэй болсон бэ?


 • А. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

Дараах хэлхээнд ижил чийдэнгүүдийн аль чийдэн нь тод асах вэ?

 • А. 1

 • В. 2

 • С. 3

 • D. 1 ба 2

 • Е. Бүгд ижил

Оноо: 1

3.058 бутархайг энгийн бутархай хэлбэртэй бичсэнийг олоорой.

 • А. 3 бүхэл 58 / 100

 • B. 3 бүхэл 58 / 10

 • C. 3 бүхэл 58 / 1000

 • D. 3 бүхэл 58 / 10000

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.(a ба b шулуунууд параллель)

 • a). 30o

 • b). 60o

 • c). 140o

 • d). 150o

Оноо: 1

Хэрэв tg\alpha= \frac{28}{45} бол sin\alpha= \pm \frac{45}{53} байх боломжтой юу?

 • A. Синусын модул \frac{45}{53} гэсэн тоо гарахгүй.

 • B. \frac{28}{53}

 • C. -\frac{28}{53}

 • D. \pm \frac{45}{53} -тай тэнцүү байх боломжтой

Оноо: 1

1.(3) тоог энгийн бутархайгаар илэрхийл.

 • A. \frac{1}{3}

 • В. 1\frac{3}{10}

 • С. \frac{3}{10}

 • D. 1\frac{1}{3}

Нийт: 15508