• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Навч нимгэн, иш нь тулгуур эд багатай, эс хоорондын зай нь хийгээр дүүргэгдсэн, хуурай газар амьдрах чадваргүй ургамлуудыг экологийн ямар бүлэгт багтаадаг вэ?

 • А. Аэрофит

 • В. Гидрофит

 • С. Мезофит

 • D. Ксерофит

Оноо: 1

Ой, нуга, тариалангийн талбайд ихэвчлэн ургадаг, навч нь эпидерм, баганан эд, сийрэг эд, дамжуулах багцаас тогтсон сайтар хөгжсөн үндэсний системтэй ургамлуудыг экологийн ямар бүлэгт багтаадаг вэ?

 • А. Аэрофит

 • В. Гидрофит

 • С. Мезофит

 • D. Ксерофит

Оноо: 5

Дараах өгөгдлийг ашиглаад асуултад хариулна уу.

a. Хэдэн сарын хэдний өдөр хамгийн дулаан өдөр болсон бэ?

......................................................... [1 оноо]

b. Хэдний өдөр Баруун өмнөөс салхитай байсан бэ?.

.................................................. [1 оноо]

с. Хамгийн үүлэрхэг өдрийг тэмдэглэнэ үү.

.................................................................. [1 оноо]

d. Баруун хойд зүгээс хамгийн их салхилсан өдрийг бичнэ үү.

.................................................... [1 оноо]

e. 5-р сарын 2-ны өдрөөс 3-ны өдөрт цаг агаар хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

өдөр-............................, шөнө .................................... [1 оноо]

Оноо: 1

Махлаг, шүүслэг суккулент навчтай, ихэвчлэн цөлөрхөг хээр, цөлд ургадаг ургамлуудыг экологийн ямар бүлэгт багтаадаг вэ?

 • А. Аэрофит

 • В. Гидрофит

 • С. Мезофит

 • D. Ксерофит

Оноо: 1

Ургамлын ишний ксилем хүртэл нь хуулж авсан зургийг үзүүлэв.

Энэ нь ургамлын зөөвөрлөлтөд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

 • А. Амин хүчил болон сахароз үндэс рүү зөөвөрлөгдөхгүй

 • В. Усанд ууссан эрдэс давс навч руу зөөвөрлөгдөхгүй

 • С. Ус навч руу зөөвөрлөгдөхгүй

 • D. Ус үндэс рүү зөөвөрлөгдөхгүй

Оноо: 5

Дараах асуултыг сайтар уншаад асуултад хариулаарай.

a. Хүснэгтэнд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү. [1 оноо]

Усанд амьдардаг амьтны нэр

Хоёр нутагтай амьтны нэр


b. Эдгээр амьтдын идэш тэжээлийн ялгааг тайлбарлан бичнэ үү.

.......................................................................................................

................................................................................................... [1 оноо]

c. Эдгээр амьтдын биеийн оцлогийг тайлбарлан бичнэ үү.

........................................................................................................

........................................................................................................

....................................................................................................... [1 оноо]

d. Эдгээр амьтдын үр төлийн нэрийг бичнэ үү.

...........................................,................................................ [1 оноо]

e. Эдгээр амьтдын төсөөтэй шинжээс нэгийг бичнэ үү.

............................................................ [1 оноо]

Оноо: 5

Уусмал бэлтгэх талаарх мэдлэгээ ашиглан асуултад хариулна уу.

a. Давсны уусмалыг бэлтгэхэд юу юу хэрэгтэй вэ? Нэрлэж бичнэ үү.

1..................., 2................. 3........................., 4...................... [1 оноо]

b. Уусмал бэлтгэх ажлын дараалал бичнэ үү. [2 оноо]

1. ...........................................................................

2..............................................................................

c. Давс усанд хурдан уусахад юу нөлөөлөх вэ? [2 оноо]

Оноо: 1

Шавжаар тархан үрждэг ургамлын үр гадуураа ямар байдаг вэ?

 • A. үс, хялгастай

 • B. өргөс хатгууртай

 • C. тод өнгөтэй

 • D. бөөрөнхий

Оноо: 1

Ургамлын ишний ксилем хүртэл нь хуулж авсан зургийг үзүүлэв.

Энэ ишээр юу зөөвөрлөгдөх вэ?

 • А. Амин хүчил болон сахароз үндэс рүү зөөвөрлөгдөнө

 • В. Шим бодис навч руу зөөвөрлөгдөнө

 • С. Ус, түүнд ууссан эрдэс давс навч руу зөөвөрлөгдөнө

 • D. Ус үндэс рүү зөөвөрлөгдөнө

Оноо: 1

Бүрэн хувиралтай шавжийн нэрийг сонгоно уу?

 • A. байцайны эрвээхий

 • B. хаварч

 • C. жоом     

 • D. царцаа

Оноо: 1

“Онгоц” ямар энергийн эх үүсвэрээр нисдэг вэ?

 • A. салхины энерги  

 •  B. нарны энерги

 • C. цөмийн энерги   

 • D. түлш шатахууны энерги

Оноо: 1

Ургамлын үндэсний хэсгүүдээр ус ямар дарааллаар дамжих вэ?

 • А. Үндсэн эд  -    үндэсний үсэнцэр   -    ксилем

 • B. Үндсэн эд    -  ксилем   - үндэсний үсэнцэр

 • C. Үндэсний үсэнцэр   -   үндсэн эд     -  ксилем

 • D. Үндэсний үсэнцэр   -   флоэм     - үндсэн эд

Оноо: 1

Төмрийн үртсийг уснаас ялгаж байгаа нь ямар өөрчлөлтийн жишээ вэ?

 • A. үл эргэх өөрчлөлт

 • B. эргэх өөрчлөлт

 • C. хувирах өөрчлөлт

 • D. шатах

Оноо: 1

Ургамал хөрснөөс ус сорж авахад гол үүрэгтэй хэсгийг сонгоно уу.

 • A. Золом

 • В. Ксилем

 • С. Үндэсний үсэнцэр

 • D. Флоэм

Оноо: 1

Хангай газарт амьдардаг баавгайн нэрийг сонгоно уу?

 • A. хүрэн баавгай

 • B. хулсны баавгай   

 • C. мазаалай

 • D. цагаан баавгай

Оноо: 1

Аль материал соронзонд татагдахгүй вэ?

 • A. төмөр

 •  B. зэс

 •  C.ган  

 • D. мод

Оноо: 1

Ксилемээр зөөвөрлөгддөг 2 бодисыг олно уу.

 • А. Амин хүчил ба уураг

 • B. Амин хүчил ба сахароз

 • C. Уураг ба цардуул

 • D. Ус ба эрдэс давс

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс хийн төлөвт орших бодисын шинжийг сонгоно уу?

 • A. дэгдэмхий

 • B. хэлбэр дүрстэй 

 • C. шахагддаггүй

 • D. урсамтгай

Оноо: 1

Флоэмоор зөөвөрлөгддөг 2 бодисыг олно уу.

 • А. Амин хүчил ба уураг

 • B. Амин хүчил ба сахароз

 • C. Уураг ба цардуул

 • D. Цардуул ба сахароз

Оноо: 1

Царцах” үзэгдлийн үед төлөв байдал яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A. хийн төлөвөөс шингэн төлөвт

 • B. шингэн төлөвөөс хатуу төлөвт

 • C. хатуу төлөвөөс шингэн төлөвт

 • D. шингэн төлөвөөс хийн төлөвт

Нийт: 16693